800 213 213

Zásady proplácení

Kdy?

Čerpejte finanční příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny - kdykoli v průběhu roku až do 30. listopadu 2021.

Jak?

Jde to jednoduše přes mobil nebo osobní počítač s přístupem k internetu. Přihlásíte do svého účtu my213 a za pár kliků máte hotovo.

Pokud nemáte do aplikace přístup, registrujete se zde!

Mobilní aplikaci my213 si snadno stáhnete z GooglePlay nebo AppStore.

Pokud nemáte možnost podat žádost přes my213, přijďte k nám na pobočku nebo pošlete žádost a potřebné doklady poštou. 

Co pro čerpání potřebujete?

Originál dokladu o úhradě nebo absolvování pobytu či kurzu, vyplněný formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny.

Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 2 měsíců. Výjimka platí při očkování, kde je rozhodující datum aplikace očkovací látky.

Chcete-li čerpat příspěvek na očkování, vemte si s sebou očkovací průkaz, jste-li dárce, nezapomeňte předložit průkaz dárce s odběry.

Pokud chcete získat příspěvek pro své děti, rodný list, popřípadě doklad o ustanovení opatrovníka s sebou. Doklady totožnosti doložte při čerpání vždy. Pozor – doložení rodného listu či dokladu opatrovníka platí pro každého zákonného zástupce zvlášť.

Celiaci a pojištěnci s nízkobílkovinnou dietou doloží na formuláři diagnózu a čestné prohlášení. Diabetici, těhotné ženy, sportovci a dárci krve vždy při podání žádosti předloží průkaz nebo jiný průkazní doklad.

Některé aktivity vyžadují doložení ještě dalších dokladů. Mrkněte do podmínek k jednotlivým nabídkám a do podrobnějších informací níže.

Pro vyřízení žádosti přes my213 potřebujete pouze zvýrazněné doklady. Aplikace vás v tomto smyslu navede. Podmínky pro proplácení jsou však totožné pro všechny způsoby podání.

Pro koho jsou příspěvky?

No přece pro všechny naše pojištěnce. Preventivní programy jsou rozděleny podle věku. Při dosažení horní věkové hranice pojištěnec čerpá z daného programu po zbytek kalendářního roku.

Tak jako jiné pojišťovny, i my máme své limity

Příspěvky nejsou určeny pro ty, kteří podepsali přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, jsou dlužníky na pojistném nebo penále, jsou dlouhodobě v zahraničí a mají přerušené pojištění a pro držitele žlutého dočasného průkazu pojištěnce.

Bližší informace k proplácení příspěvku naleznete níže.

Obecné podmínky čerpání příspěvků

Jednotlivé aktivity z preventivního programu RBP: 

  • lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce, 
  • mohou mít omezené čerpání,
  •  lze čerpat jen do výše celkové hodnoty finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč kromě:
  • možnosti převodu části limitu ve výši 500 Kč jednoho z rodičů na dítě, ve výši 1 500 Kč,
  • možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč,
  • navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii nebo pro pojištěnce, kteří ze zdravotních důvodů dodržují nízkobílkovinnou dietu sloučením limitu od rodičů a přátel celkem do výše 10 000 Kč,
  • možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro seniory sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč,
  • jiné čerpání u speciálních akcí.

Aktivity označené jako bonusy lze čerpat nad výše uvedený limit.

Převod limitů do dalšího roku není možný.

Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci České republiky, příspěvky jsou poskytovány v české měně. U dárců krve a kostní dřeně lze vícedenní ozdravné pobyty čerpat v rámci ČR a na Slovensku, kdy akceptujeme doklady uhrazené v EUR, vystavené zahraničním poskytovatelem. Příspěvek bude pojištěnci uhrazen v českých korunách dle aktuálního kurzu ke dni zpracování.

V rámci preventivních programů RBP nehradí zákonem stanovené doplatky a regulační poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení. Nelze také uhradit zdravotní služby, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvky lze poskytnout do výše skutečně prokázaných nákladů.

O splnění podmínek pro přiznání příspěvku rozhoduje RBP.

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.

Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla služba poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 18let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod. Podmínkou je prokázání jejich totožnosti, případně dokladem o jejich zastupování.

Omezení pro čerpání příspěvku

 Pojištěnec nemá nárok na příspěvek, pokud:

• podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období,

• má evidovaný dluh na pojistném nebo penále u RBP (za nedoplatek se také považuje dlužné pojistné a penále v rámci VN, SŘ, u kterého neuplynula promlčecí lhůta a dlužné pojistné přihlášené do ISIR do ukončení insolvence),

• je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6 měsíců,

• je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v období této evidence). Výjimkou mohou být nezaopatření rodinní příslušníci s faktickým bydlištěm v ČR, kteří jsou navázání na živitele v EU,

• je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině.

Pro přiznání nároku na původní finanční příspěvek je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo podací razítko pošty.

Nový pojištěnec má nárok na příspěvek z fondu prevence na základě předložení dokladů, kdy datum na těchto dokladech musí být shodné nebo pozdější než datum přechodu pojištěnce k RBP. Toto neplatí při čerpání příspěvku na očkování HPV.

Nebudou poskytovány příspěvky na pohybové kurzy pořádané formou video nebo on-line kurzů. Výjimkou mohou být on-line předporodní kurzy pro těhotné pořádané poskytovatelem zdravotních služeb. Tuto výjimku lze udělit v mimořádných případech na základě individuálního posouzení.

Změny v obsahu nebo objemu služeb hrazených z fondu prevence jsou schvalovány RBP, zdravotní pojišťovnou. Pokud se k takovéto změně přistoupí, platí nové finanční příspěvky vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak.

Platnost dokladů, Věkové hranice

Platnost dokladů

Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit do dvou měsíců od jejich vystavení, pokud není dále uvedeno jinak. Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, nárok zaniká.

V kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do 30. 11., pokud není dále uvedeno jinak, a to buď osobně na všech kontaktních místech RBP nebo poštou (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady jsou zpracovány v pořadí podle data doručení od obdržení žádosti v co nejkratším možném termínu. Žádosti podané po 30. 11.  nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu daného roku. Doklady zaslané v prosinci budou uhrazeny v lednu z limitu roku následujícího, pokud budou splňovat podmínky úhrady i v následujícím roce a pokud budou doklady v lednu splňovat podmínku 2 měsíců od vystavení. Nebude-li splněna tato podmínka, doklady budou vráceny bez úhrady.

Výjimku lze udělit v mimořádných případech na základě individuálního posouzení.

Věkové hranice

Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. od 19 do 59 let je od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém dosáhne 19 let, do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 59 let), výjimku tvoří věkové hranice do 1 roku u nákupu mléčné výživy, chůviček a monitoru dechu, které jsou dány datem narození a příspěvek na vitamíny a léčivé přípravky pro děti od 3 let, kdy tato věková hranice je dána datem narození.

Slučování a převod limitů

Při převodu limitu z jednoho z rodičů na dítě lze převést limit do částky 500 Kč. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání finančního příspěvku v součtu na 1 500 Kč, nenavýší se ale čerpání na jednotlivé aktivity (např. na rovnátka zůstane horní hranice čerpání na 1 000 Kč), současně se sníží limit čerpání finančního příspěvku u rodiče na 500 Kč. Nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let“. Na jedno dítě lze převést příspěvek pouze od jednoho rodiče.

Při slučování limitů na očkování, celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu z rodinných příslušníků nebo přátel na dítě lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání na očkování, celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let“.

Při slučování limitů na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu od rodinných příslušníků nebo  přátel u pojištěnců ve věku nad 18 let lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se žadateli zvýší celkový limit čerpání na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo u přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“.

Při slučování limitů na očkování od rodinných příslušníků nebo přátel u seniorů lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se seniorovi zvýší celkový limit čerpání na očkování podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“.

Převod limitu dárce při slučování je možno realizovat jen tehdy, splňuje-li pojištěnec - dárce základní podmínky pro nárok čerpání příspěvku z nadstandardů.

Součástí tiskopisu „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let“ a „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“ pro slučování limitů na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu bude vždy čestné prohlášení pojištěnce, že veškeré jim označené potraviny na doloženém dokladu jsou bezlepkové nebo určené pro nízkobílkovinnou dietu.

Podmínky pro sloučení limitu nebo navýšení možnosti čerpání příspěvku nad limit u speciálních akcií je popsáno u jednotlivých akcí.

Způsob úhrady preventivních programů

Úhrada příspěvků je prováděna bezhotovostně. Platby mohou být zaslány pouze na běžný, spořící nebo podnikatelský účet pojištěnce kteréhokoliv z manželů nebo nezletilých dětí (respektive jejich rodičů). V žádném případě nemohou být zaslány na vkladní knížky, účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo na účty vyžadující specifický symbol. Ve výjimečných případech lze úhradu provést formou složenky. Formou složenky nelze úhradu provést v případě, kdy v kartě pojištěnce v informačním systému evidujeme aktivní bankovní spojení.

Vlastnictví bankovního účtu nemusí pojištěnec dokládat.

Bankovní spojení k převodu příspěvku může pojištěnec oznámit i písemně na tiskopise „Žádost o realizaci úhrad bezhotovostním způsobem" při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.

Žádosti o úhradu preventivních programů a potřebné doklady

Žádost o úhradu se provádí na vyplněném tiskopise "Žádost o úhradu preventivní péče". Žadatel v něm musí uvést zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat, kontaktní adresu a žádost vlastnoručně podepsat. K žádosti musí být doložen požadovaný účetní doklad jako podklad k proplacení příspěvku.

Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originálu nebo v úředně ověřené kopii; tyto doklady zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP.

Účetní doklady mohou být vystaveny poskytovatelem zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou apod. V případě dokladu za vitamíny a léčivé přípravky, doplňky stravy  a příspěvku na zdravé vlasy jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL) nebo výrobcem.

Při žádosti o příspěvek v rámci programu PRO MIMINKA DO JEDNOHO ROKU, PO PORODU a PRO TĚHOTNÉ lze také uznat nákup prostřednictvím internetových obchodů.

Nákup potravin pro celiaky nebo potravin určených pro nízkobílkovinnou dietu lze uskutečnit v internetovém i kamenné obchodě s potravinami nebo lékárně.

Dárci krve, diabetici mohou uplatnit doklady za nákup přes internet, v prodejnách PZT nebo lékárně.

Přípravky v rámci programu Hezký úsměv lze nakoupit pouze v lékárně.

Účetní doklady by měly být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Výjimku tvoří doklady na úhradu vitamínů, které lze rozúčtovat mezi členy rodiny a u vícerčat, kde lze použít jeden doklad. 

Doklady za jiné aktivity nelze rozúčtovat mezi více pojištěnců.

Doklady na úhradu za aktivity preventivního programu lze kombinovat pouze s úhradou bonusového programu, prvně se však uplatní úhrada z preventivního programu, následně z bonusového programu.

Účetní doklad musí vždy obsahovat identifikační údaje poskytovatele (prodejce), tj. název firmy, IČO, adresu firmy jeho razítko a podpis (jsou-li údaje čitelně uvedeny, nemusí obsahovat razítko), uhrazenou částku, účel vystavení dokladu a datum vystavení, měl by obsahovat identifikační údaje plátce (pojištěnce, zákonného zástupce), které mohou být dopsány i ručně.

Doklad za dobírku (doklad o zaplacení - faktura) - lze proplatit jen v případě, že na faktuře je výslovně uvedeno „dobírkou“ nebo „uhrazeno při převzetí“ nebo „platba kartou".

Doklady potřebné k úhradě příspěvků:

  • průkaz pojištěnce a doklad totožnosti (při osobním předložení žádosti) - při prvním čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí žadatel doložit vazbu na dítě (svým občanským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, není-li, pak jeho rodným listem nebo kopií rozhodnutí soudu o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče),
  • originál účetního dokladu, případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit.

Další formuláře potřebné k úhradě celiakie a nízkobílkovinné diety

Další formuláře k úhradě celiakie

„Tiskopis potvrzení celiakie“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno „Tiskopis potvrzení celiakie" předkládat. Vždy také přiložte "Čestné prohlášení k nákupu potravin celiaků", tedy čestné prohlášení pojištěnce, že veškeré uplatňované a označené potraviny na doloženém dokladu jsou bezlepkové.

Další formuláře k úhradě nízkobílkovinné diety

„Tiskopis potvrzení nízkobílkovinná dieta“ od praktického lékaře. V případě opakovaného čerpání není nutno „Tiskopis potvrzení nízkobílkovinná dieta“ předkládat. Vždy také přiložte "Čestné prohlášení k nákupu potravin pro nízkobílkovinnou dietu", tedy čestné prohlášení pojištěnce, že veškeré uplatňované a označené potraviny na doloženém dokladu jsou určené pro nízkobílkovinnou dietu.

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě kurzů plavání a školky a školy v přírodě

Další formuláře k úhradě kurzu plavání:

"Tiskopis potvrzení účasti v kurzu plavání"

Další formuláře k úhradě školky a školy v přírodě:

"Tiskopis potvrzení školky v přírodě"

"Tiskopis potvrzení školy v přírodě-prázdninové pobyty"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě letních prázdninových pobytů a příměstských sportovních táborů pro děti

Další formuláře k úhradě letních prázdninových pobytů:

"Tiskopis potvrzení školy v přírodě-prázdninové pobyty"

Další formuláře k úhradě příměstských sportovních táborů:

"Tiskopis potvrzení příměstského sportovního tábora"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě přímořského, vysokohorského a lázeňského ozdravného pobytu pro děti

Další formuláře k úhradě přímořského ozdravného pobytu:

"Tiskopis příspěvek na moře žádost"

"Tiskopis příspěvek na moře lékař"

"Tiskopis příspěvek na moře prohlášení po pobytu"

Další formuláře k úhradě vysokohorského ozdravného pobytu:

"Tiskopis příspěvek na hory žádost"

"Tiskopis příspěvek na hory lékař"

"Tiskopis příspěvek na hory prohlášení po pobytu"

Další formuláře k úhradě lázeňského ozdravného pobytu:

"Tiskopis příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt žádost"

"Tiskopis příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt lékař"

"Tiskopis příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt prohlášení po pobytu"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě bonusu Zdraví 90

Další formuláře k úhradě bonusu Zdraví 90

Poskytnutí bonusového příspěvku z Programu Zdraví 90 je vázáno na vydání "Tiskopis Potvrzeni-Z90" (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem. Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však dva měsíce po termínu, ve kterém uplyne 24 měsíců od poslední preventivní prohlídky.

Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí.

Absolvování preventivních prohlídek u stomatologa a gynekologa bude ověřeno v informačním systému. V případě, že tato skutečnost není u pojištěnce zaznamenána v registru, bude žadatelem doložena čestným prohlášením.

Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení „Potvrzení“.

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě lázeňských pobytů pro pojištěnce od 60 let

"Tiskopis příspěvek na lázeňské pobyty seniorů žádost"

"Tiskopis příspěvek na lázeňské pobyty seniorů lékař"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít