800 213 213

Zásady proplácení

Kdy?

Čerpejte finanční příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny - kdykoli v průběhu roku až do 30. listopadu 2021.

Co pro čerpání potřebujete?

Originál dokladu o úhradě nebo absolvování pobytu či kurzu (mimo video nebo on-line kurzy), vyplněný formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny a průkazní kartičku z banky. Že ji nemáte? Nevadí. Přineste výpis z bankovního účtu.

Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 2 měsíců. Výjimka platí při očkování, kde je rozhodující datum očkováni.

Chcete-li čerpat příspěvek na očkování, vemte si s sebou očkovací průkaz, jste-li dárce, nezapomeňte předložit průkaz dárce s odběry.

Pokud chcete získat příspěvek pro své děti, rodný list, popřípadě průkaz opatrovníka s sebou.

Doklady totožnosti doložte při čerpání vždy. Doklad o bankovním účtu, které se nemění, stačí doložit při první návštěvě pojišťovny. Pozor – doložení rodného listu či průkazu opatrovníka platí pro každého rodiče zvlášť.

Celiaci a pojištěnci s nízkobílkovinnou dietou doloží diagnózu na formuláři. Diabetici, těhotné ženy předloží průkaz při prvním čerpání, sportovci a dárci krve vždy.

Kam s tím?

Přijďte k nám na pobočku s doklady. Zpracujeme je a příspěvek zašleme na váš bankovní účet do 30 dnů. Máte to daleko? Pošlete doklady poštou.

Pro koho jsou příspěvky?

No přece pro všechny naše pojištěnce. Preventivní programy jsou rozděleny podle věku. Při dosažení horní věkové hranice pojištěnec čerpá z daného programu po zbytek kalendářního roku.

Tak jako jiné pojišťovny, i my máme své limity

Příspěvky nejsou určeny pro ty, kteří podepsali přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, jsou dlužníky na pojistném nebo jsou dlouhodobě v zahraničí a mají přerušené pojištění a pro držitele žlutého dočasného průkazu pojištěnce.

Bližší informace k proplácení příspěvku naleznete níže.

Podmínky pro čerpání preventivních programů

Jednotlivé aktivity z preventivního programu RBP: 

 • lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce, 
 • mohou mít omezené čerpání,
 •  lze čerpat jen do výše celkové hodnoty finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč kromě:
 • možnosti převodu části limitu ve výši 500 Kč jednoho z rodičů na dítě, ve výši 1 500 Kč,
 • možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč,
 • navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii nebo pro pojištěnce, kteří ze zdravotních důvodů dodržují nízkobílkovinnou dietu sloučením limitu od rodičů a přátel celkem do výše 10 000 Kč,
 • možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro seniory sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč,
 • jiné čerpání u speciálních akcí.

Aktivity označené jako bonusy lze čerpat nad výše uvedený limit.

Převod limitů do dalšího roku není možný. Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci České republiky, příspěvky jsou poskytovány v české měně.

V rámci preventivních programů RBP nehradí zákonem stanovené doplatky a regulační poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení.

Příspěvky lze poskytnout do výše skutečně prokázaných nákladů. O splnění podmínek pro přiznání příspěvku rozhoduje RBP.

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.

Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla zlepšená zdravotní péče poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 15 let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod., za pojištěnce od 15 do 18 let pojištěncům i zákonným zástupcům. Podmínkou je prokázání jejich totožnosti, případně dokladem o jejich zastupování.

Omezení pro čerpání preventivních programů

Pojištěnec nemá nárok na příspěvek, pokud:

 • podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období, 
 • má evidovaný dluh na pojistném nebo penále u RBP a nesplácí jej,
 • je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6 měsíců,
 • je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v období této evidence),
 • je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině.

RBP si vyhrazuje právo v průběhu roku uvedené programy upravovat v závislosti na vývoji legislativních podmínek, případně finančních zdrojů. Pokud k takovéto změně přistoupí, platí nové finanční příspěvky vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak. Pro přiznání nároku na původní finanční příspěvek je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo podací razítko pošty.

RBP má právo ukončit poskytování příspěvků na vybranou aktivitu po vyčerpání finančního limitu stanoveného pro rok 2021 pro tuto aktivitu ve Zdravotně pojistném plánu RBP na rok 2021.

Nebudou poskytovány příspěvky na pohybové kurzy pořádané formou video nebo on-line kurzů.

Platnost dokladů, Věkové hranice

Platnost dokladů

Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit do dvou měsíců po jejich vystavení  (vystavení musí být provedeno neprodleně po ukončení aktivity, kurzu, pobytu, naočkování apod., cca do 10 dnů). Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, nárok zaniká.

V tomto kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do 30. 11. 2021, a to buď osobně na všech pobočkách RBP, nebo poštou na nejbližší pobočku (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady budou zpracovány do 30 dnů, s termínem splatnosti 20 dnů. Žádosti podané po 30. 11. 2021 nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu roku 2021. Doklady zaslané v prosinci budou uhrazeny v lednu z limitu roku 2022, dle podmínek roku 2022, pokud budou v lednu splňovat podmínku 2 měsíců po vystavení. Nebude-li splněna tato podmínka, doklady budou vráceny bez úhrady. 

Věkové hranice

Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. od 19 do 59 let je od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém dosáhne 19 let, do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 59 let), výjimku tvoří věkové hranice do 1 roku u nákupu mléčné výživy, chůviček a monitoru dechu, které jsou dány datem narození.

Slučování a převod limitů

Při převodu limitu z jednoho z rodičů na dítě lze převést limit do částky 500 Kč. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání finančního příspěvku v součtu na 1 500 Kč, nenavýší se ale čerpání na jednotlivé aktivity (na rovnátka zůstane horní hranice čerpání na 1 000 Kč), současně se sníží limit čerpání finančního příspěvku u rodiče na 500 Kč, nutno doložit tiskopis Tiskopis souhlasu převodu limitu dětí do 18 let.

Při slučování limitů na očkování, celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu z rodičů nebo přátel na dítě lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání na očkování, celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodiče nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis Tiskopis souhlasu převodu limitu dětí do 18 let.

Při slučování limitů na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu od přátel u pojištěnců ve věku nad 18 let lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se žadateli zvýší celkový limit čerpání na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis Tiskopis souhlasu převodu limitu pojištěnci nad 18 let.

Při slučování limitů na očkování z rodičů nebo přátel u seniorů lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se seniorovi zvýší celkový limit čerpání na očkování podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodiče nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis Tiskopis souhlasu převodu limitu pojištěnci nad 18 let.

Součástí tiskopisu „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let“ a Souhlas s převedením limitu pro dospělé celiakie nad 18 let  pro slučování limitů na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu bude vždy čestné prohlášení pojištěnce, že veškeré jim označené potraviny na doloženém dokladu jsou bezlepkové nebo určené pro nízkobílkovinnou dietu.

Nevyčerpaný darovaný limit příjemcem nelze stornovat a vrátit zpět dárci.

Způsob úhrady preventivních programů

Úhrada příspěvků je prováděna bezhotovostně. Platby mohou být zaslány pouze na běžný, spořící nebo podnikatelský účet pojištěnce, kteréhokoliv z manželů nebo zletilých dětí (respektive jejich rodičů). V žádném případě nemohou být zaslány na vkladní knížky, účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo na účty vyžadující specifický symbol.

K oprávněnému bankovnímu účtu musí pojištěnec z kontrolních důvodů doložit fotokopii:

 • průkazního lístku z banky nebo
 • výpisu z běžného účtu (výpis by měl obsahovat číslo účtu, případně jméno a příjmení; finanční údaje z výpisu mohou být jakkoliv odstraněny - přelepeny, začerněny, zakryty).

Tyto doklady musí být pojištěncem předloženy při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec nárokuje převedení čerpaných příspěvků. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již uvedené doklady znovu předkládat.

 Informace o bankovním účtu může pojištěnec oznámit i písemně na tiskopise Tiskopis pro bezhotovostní úhradu“ při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.

Žádosti o úhradu preventivních programů a potřebné doklady

 • Žádost o úhradu se provádí na vyplněném tiskopise "Žádost o úhradu příspěvku preventivní péče". Žadatel v něm musí uvést zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat, kontaktní adresu a žádost vlastnoručně podepsat.
 • K žádosti musí být doložen požadovaný účetní doklad jako podklad k proplacení příspěvku, v některých případech mohou být použity tiskopisy, které naleznete na www.rbp213.cz nebo na pobočkách RBP.
 • Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originálu nebo v úředně ověřené kopii; tyto doklady zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP, účetní doklady mohou být vystaveny poskytovatelem zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny a doplňky stravy jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL) a výrobcem vitamínů nebo doplňků stravy.
 • Účetní doklady by měly být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Výjimku tvoří doklady na úhradu vitamínů, které lze rozúčtovat mezi členy rodiny a u vícerčat, kde lze použít jeden doklad. 
 • Doklady za jiné aktivity nelze rozúčtovat mezi více pojištěnců. Doklady na úhradu za aktivity preventivního programu lze kombinovat pouze s úhradou bonusového programu, prvně se uplatní úhrada z preventivního programu, následně z bonusového programu.
 • Účetní doklad musí vždy obsahovat identifikační údaje poskytovatele (prodejce), tj. název firmy, IČO, adresu firmy jeho razítko a podpis (jsou-li údaje čitelně uvedeny, nemusí obsahovat razítko), uhrazenou částku, účel vystavení dokladu a datum vystavení, měl by obsahovat identifikační údaje plátce (pojištěnce, zákonného zástupce), které mohou být dopsány i ručně.
 • Doklad za dobírku (doklad o zaplacení - faktura) - lze proplatit jen v případě, že na faktuře je výslovně uvedeno „dobírkou“ nebo „uhrazeno při převzetí“ nebo „platba kartou.

Doklady potřebné k úhradě příspěvků:

 • průkaz pojištěnce a doklad totožnosti (při osobním předložení žádosti) - při čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí žadatel doložit vazbu na dítě (svým občanským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, není-li, pak jeho rodným listem nebo kopií rozhodnutí soudu o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče),
 • fotokopie bankovního účtu nebo průkazní kartičky k bankovnímu účtu,
 • originál účetního dokladu, případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit.

Doklady k úhradě vitamínů, Doklady k úhradě očkování, Doklady k úhradě celiakie

Doklady k úhradě vitamínů

V případě příspěvku na veškeré léčivé a vitamínové přípravky a přípravky na kloubní výživu lze uplatnit nárok především na ty, které jsou uvedeny na aktualizovaném seznamu nebo na pracovištích.

Doklady k úhradě očkování

V případě příspěvku na úhradu preventivního očkování (do 1 000 Kč) bude uhrazeno kterékoliv očkování (kterákoliv dávka) nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV (rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím), které je nadále hrazeno jako bonus (do 4 000 Kč). U pojištěnců mimo věkové rozpětí tohoto bonusového programu lze očkování proti HPV uhradit příspěvkem z balíčku (do 1 000 Kč); u tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří (resp. dvou) dávek možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP.

Doklad za očkování musí obsahovat název vakcíny, datum aplikace - u zakoupené vakcíny nemusí být dodržena dvouměsíční platnost dokladu, zde je rozhodující datum aplikace (vždy nutno předložit očkovací průkaz nebo doklad o naočkování).

Doklady k úhradě celiakie

Příspěvek na nákup potravin celiakům bude vyplacen do výše 1 000 Kč, a to na základě „Tiskopis potvrzení celiakie“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno „Potvrzení …“ předkládat.

Příspěvek je určen na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně a na potraviny s označením „bezlepková“ nebo „bez lepku“.

Bezlepkové potraviny: veškeré potraviny, které patří do oblasti bezlepkové diety a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

Příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny (pohanka, jáhly, amarant, quinoa, luštěniny, ovesné vločky, brambory, rýže, kukuřice, sója, cizrna, maso, ryby, zelenina, ovoce, mléko, tuky, vejce, med, cukr, semena, ořechy). Více informací na  https://www.celostnimedicina.cz/potraviny-prirozene-bezlepkove.

Bezlepkové suroviny: veškeré suroviny, ze kterých se bezlepkové potraviny, patřící do oblasti bezlepkové diety, připravují a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

Z dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (nutností je prokazatelné označení na dokladu).

Doklady k úhradě nízkobílkovinné diety, Doklady k úhradě příspěvku diabetikům, Doklady k úhradě pohybových aktivit, Doklady k úhradě kurzů plavání

Doklady k úhradě nízkobílkovinné diety

Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu bude vyplacen do výše 1 000 Kč, a to na základě „Tiskopis potvrzení nízkobilkovinná dieta“ od praktického lékaře. V případě opakovaného čerpání není nutno „Potvrzení …“ předkládat. Příspěvek je určen na úhradu speciálních přípravků - potravin pro zvláštní lékařské účely, při specifických diagnózách jako fenylketonurie, nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1, poruchy cyklu močoviny.

Doklady k úhradě příspěvku diabetikům

Příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky bude vyplacen do výše 50 %, po předložení Průkazu diabetika nebo jiného obdobného potvrzení od lékaře, permanentka nebo doklad o zaplacení musí být na jméno pojištěnce. Platí i při nákupu diabetické obuvi. Příspěvek na podiatrické ošetření nohou bude vyplacen po předložení Průkazu diabetika nebo jiného obdobného potvrzení od lékaře a dokladu o zaplacení vydaným u poskytovatelem podiatrických služeb (lékařské nebo podiatrické centrum) uvedeným na stránkách České podiatrické společnosti.

Doklady k úhradě pohybových aktivit

Příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele  my213 bude vyplacen do výše 50 %, uživatel my213 bude ověřen v ISZP, permanentka nebo doklad o zaplacení musí být na jméno pojištěnce. Příspěvek na pohybové aktivity se poskytuje na nákup na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik a kolektivní sporty (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky, permanentky na lyžování apod.)

Doklady k úhradě kurzů plavání

Tiskopis potvrzení účasti v kurzu plavání“ lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad.

Doklady k úhradě diagnostického ošetření nebo vyšetření, Doklady k úhradě kojících pomůcek, Doklady k úhradě prevence poruch paměti

Doklady k úhradě diagnostického ošetření nebo vyšetření

Příspěvek na úhradu diagnostického vyšetření nebo ošetření podporující zdraví nehrazeného ze zdravotního pojištění bude vyplaceno uživatelům my213 - především za vyšetření zrakového nervu (OCT apod.), dentální hygienu, sonografické vyšetření, laserové ošetření prováděné ze zdravotních důvodů, fyzioterapie prováděné poskytovatelem, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby (má registraci u krajského úřadu). Příspěvek na diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem (urolog, gastroentrolog apod.), lze uplatnit na vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvina nadledvinek, uzlin a zažívací trubice. 

Doklady k úhradě kojících pomůcek

Příspěvek na nákup pomůcek ke kojení zakoupených v lékárně nebo speciální prodejně s kojícími potřebami lze uplatnit na nákup absorpční prsní vložky a speciální podprsenky včetně vložek do nich, chrániče a formovače bradavek, kojící kloboučky a polštářky, odsávačky mateřského mléka, nádoby na uchování mateřského mléka, ohřívačky a sterilizátory. 

Doklady k úhradě prevence poruch paměti

Příspěvek na prevenci poruch duševního zdraví lze uplatnit na úhradu kurzů paměti (Fakultní nemocnice Ostrava, Ostravská univerzita – univerzita 3. věku, Mens Sana apod.), kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/ nebo na odborné vyšetření u psychologa nebo psychiatra (test mentálních nebo kognitivních funkcí a základní vyšetření).

Doklady k úhradě Programu Zdraví 90, Doklady k úhradě prázdninových pobytů

Doklady k úhradě Programu Zdraví 90

Poskytnutí bonusového příspěvku z Programu Zdraví 90 je vázáno na vydání "Tiskopis Potvrzeni-Z90" (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem. Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však dva měsíce po termínu, ve kterém uplyne 24 měsíců od poslední preventivní prohlídky.

Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí.

Absolvování preventivních prohlídek u stomatologa a gynekologa bude ověřeno v informačním systému. V případě, že tato skutečnost není u pojištěnce zaznamenána v registru, bude žadatelem doložena čestným prohlášením.

Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení „Potvrzení“.

Příspěvek na nákup permanentky se poskytuje na permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky, permanentky na lyžování apod.); u víceúčelových zařízení s čipovým systémem musí být tímto zařízením na dokladu uvedeno plavání nebo fitness a potvrzeno razítkem. 

Doklady k úhradě prázdninových pobytů

Doklad za úhradu letního prázdninového pobytového tábora v přírodě, po absolvování pobytu,

 • pro děti do dokončení povinné školní docházky,
 • organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací,
 • s pobytem na území ČR nebo SR,
 • v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní,
 • nehradí se příměstské tábory.

Tiskopis potvrzení školy v přírodě-prázdninové pobyty“ lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad.

Doklady k úhradě přímořského, vysokohorského a lázeňského ozdravného pobytu

Doklady k úhradě přímořského ozdravného pobytu

Příspěvek se vztahuje na 15 denní přímořské pobyty dětí ve věku 8 - 15 let s opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami. Pobyt může být individuální s cestovní kanceláří, nebo organizovaný, např. letní tábor, případně individuální v doprovodu rodičů či blízké rodiny. Před absolvováním pobytu, a to nejpozději do 30. 6. 2021, je nutné vyplnit a donést „Žádost zákonného zástupce pojištěnce o poskytnutí příspěvku na přímořský ozdravný pobyt“ a také potvrzení lékaře na tiskopise „Informace o zdravotním stavu pojištěnce”. Po návratu je nutné ještě potvrdit, že byl pobyt absolvován na formuláři „Prohlášení zákonného zástupce po absolvování přímořského pobytu“. Fakturovaná částka pak musí být rozúčtována tak, aby byla zřejmá částka vynaložená za nárokujícího pojištěnce. Výše příspěvku je dle skutečně uhrazené ceny, maximálně však 10 000 Kč.

Doklady k úhradě vysokohorského ozdravného pobytu

Příspěvek se vztahuje na 15 denní pobyty dětí ve věku 8 - 15 let ve vysokohorském prostředí s opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích a alergiemi. Pobyt může být individuální s cestovní kanceláří, nebo organizovaný, např. letní tábor, případně individuální v doprovodu rodičů či blízké rodiny. Před absolvováním pobytu, a to nejpozději do 30. 6. 2021, je nutné vyplnit a doručit „Žádost zákonného zástupce pojištěnce o poskytnutí příspěvku na vysokohorský ozdravný pobyt“ a také potvrzení lékaře na formuláři „Informace o zdravotním stavu pojištěnce”. Po návratu je nezbytné nás informovat, že pobyt byl absolvován a to vyplněním tiskopisu „Prohlášení zákonného zástupce po absolvování vysokohorského pobytu“. Fakturovaná částka musí být rozúčtována tak, aby byla zřejmá vynaložená částka za nárokujícího pojištěnce. Výše příspěvku je dle skutečně uhrazené ceny, maximálně však 10 000 Kč.

Definice vysokohorské lokality:

minimální nadmořská výška 800 m. n. m.,

oblast mimo bezprostřední blízkost velkých aglomerací a rušných dopravních komunikací,

čistota ovzduší musí odpovídat cíli ozdravného pobytu – zlepšení zdravotního stavu dítěte.

Doklady k úhradě lázeňského ozdravného pobytu

Příspěvek se vztahuje na 14 denní pobyty dětí ve věku 8 – 15 let u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, který poskytuje zdravotní služby dětem v dané indikační skupině a je tak určen pro pojištěnce s opakujícími se onemocněními dýchacího ústrojí a dermatózami. Příspěvek na pobyt lze čerpat pouze v případě, že již byl v roce 2021 absolvován lázeňský pobyt hrazený z veřejného zdravotního pojištění, pokud jej lze dle indikačního seznamu absolvovat. Před absolvováním pobytu, a to nejpozději do 30. 6. 2021, je nutné vyplnit a doručit „Žádost zákonného zástupce pojištěnce o poskytnutí příspěvku na lázeňský ozdravný pobyt“ spolu s lékařem potvrzeným tiskopisem „Informace o zdravotním stavu pojištěnce”. Po ukončení pobytu nám nezapomeňte oznámit, že byl pobyt již absolvován a to prostřednictvím formuláře „Prohlášení zákonného zástupce po absolvování  lázeňského pobytu“. Z dokladu o zaplacení musí být zřejmá vynaložená částka za nárokujícího pojištěnce. Výše příspěvku je dle skutečně uhrazené ceny, maximálně však 10 000 Kč.

V daném kalendářním roce lze bonusový příspěvek čerpat pouze na jeden z výše uvedených ozdravných pobytů. 

Doklady k úhradě pro dárce krve, Doklady k úhradě školek a škol v přírodě

Doklady k úhradě pro dárce krve

Doklady dárců krve – nelze proplatit léčivé přípravky a doplňky stravy rodinných příslušníků (vitamínové sirupy pro děti, u mužů antikoncepci, u žen léčivé přípravky na prostatu apod.). U ozdravných pobytů je nutno doložit absolvování rehabilitačních procedur.

Doklady k úhradě školek a škol v přírodě

Doklad za školku a školu v přírodě – délku pobytu (minimálně 5 dnů) a potvrzení účasti (úhrada jen po absolvování, hradí se jen pobyty organizované školkou nebo školou v průběhu školního roku mimo letních prázdnin, nepřispívá se na sportovní soustředění, turistické tábory apod.).

Tiskopisy "Tiskopis potvrzení školky v přírodě" nebo „Tiskopis potvrzení školy v přírodě-prázdninové pobyty lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad.

Doklady k úhradě bonusu v rámci speciálních akcí, Doklady k úhradě ostatních aktivit

Doklady k úhradě bonusu v rámci  speciálních akcí

Doklady je nutno předložit k úhradě v měsíci, kdy se akce koná.

Doklady k úhradě ostatních aktivit

Doklady za ostatní aktivity - např.: registrovaní sportovci registrační průkaz sportovního klubu nebo tělovýchovného svazu, dárci krve průkaz dárce krve, těhotné ženy těhotenský průkaz.

PÁTEK 12.3. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Brzy uveřejníme...

Přejít Přejít