800 213 213

Vaše dotazy

FAQ

01

EU: Jak mohu komunikovat s pojišťovnou ze zahraničí?

Využijte telefonickou linku pro volání ze zahraničí +420 596 213 213, přes aplikaci my213 nebo e-mailem eu@rbp213.cz.

02

EU: Co je Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)

Evropský průkaz zdravotního pojištění je nepřenosný doklad prokazující nárok konkrétní osoby na čerpání péče v EU, EHP a Švýcarsku.
V zemi pojištění má klient nárok na péči v rozsahu určeném místní legislativou, v ostatních zemích EU při přechodném pobytu má klient nárok na nutnou a neodkladnou péči (ve zdravotnických zařízeních napojených na veřejný systém), a to po celou dobu trvání pobytu. Ve většině států EU je vyžadována finanční spoluúčast místních pojištěnců, tu EHIC nekryje. EHIC nekryje náklady vynaložené v zahraničí na plánované zákroky, preventivní prohlídky, kosmetické operace a dále náklady na repatriaci.
EHIC můžete využít i v Makedonii a Srbsku na základě dohody styčných míst.

03

EU: Jaký je základní princip pro určení státu pojištění?

Pro státy EU, EHP a Švýcarko platí: Princip jednoho pojištění, tzn., že pokud vykonáváte výdělečnou činnost (zaměstnání, podnikání) ve vybraném státě EU, měli byste vždy podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (být pojištěn), pouze tomto státě. Princip pojištění ve státě výkonu ekonomické činnosti znamená, že státem pojištění je ten, na jehož území vykonáváte výdělečnou činnost, a to bez ohledu na bydliště, sídlo zaměstnavatele nebo dle kterých předpisů je uzavřena pracovní smlouva.
Princip pojištění neaktivní osoby ve státě bydliště se uplatňuje v případě, že nevykonáváte žádnou výdělečnou činnost, nepobíráte peněžité dávky vyplývající z předchozí výdělečné činnosti, ani nejste vázán na pojištění ekonomicky aktivní osoby jako její nezaopatřený rodinný příslušník (nezaopatřeným rodinným příslušníkem bývá zpravidla manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, nezaopatřené děti – lidé bez vlastního příjmu). V takovém případě podléháte vždy předpisům o zdravotním a sociálním pojištění státu, na jehož území bydlíte.

04

EU: Kde mám být pojištěn?

Pro správné určení země pojištění pro osoby pohybující se v rámci EU jsou rozhodující tyto skutečnosti:
Ekonomická aktivita (zaměstnání/samostatně výdělečná činnost). Pobírání peněžité dávky vyplývající z předchozí činnosti (nemocenská, dávky v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, důchod). U neaktivní osoby se posuzuje nezaopatřenost a navázání na ekonomicky aktivní osobu (živitele). Nezaopatřeným rodinným příslušníkem bývá zpravidla manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, nezaopatřené děti – lidé bez vlastní výdělečné činnosti a dávek z ní vyplývajících. Faktické bydliště (těžiště zájmů – osobních nebo majetkových) na území členského státu za předpokladu, že osoba nesplňuje předchozí kritéria. Nemusí se vždy jednat o stát, kde má osoba trvalý pobyt.
Pojištěnec má povinnost informovat svou zdravotní pojišťovnu o změnách týkajících se zdravotního pojištění do 8 dnů.

05

EU: Jedu do Španělska na dovolenou, musím si uzavřít komerční pojištění?

Každý český pojištěnec cestující do zemí EU má na základě svého Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou péči, tzn., že pojištěnec má ze zákona nárok na stejné zacházení jako místní pojištěnci veřejného systému i tomu odpovídající finanční spoluúčast.
Uzavření komerčního pojištění léčebných výloh tak může pokrýt náklady nutné spoluúčasti a náklady spojené s repatriací. Doporučujeme se při uzavírání pojistné smlouvy blíže seznámit s pojistným krytím.

06

EU: Jedu pracovat do Německa, musím informovat svou zdravotní pojišťovnu?

V rámci oznamovací povinnosti má klient povinnost nahlásit do 8 dnů své zdravotní pojišťovně veškeré změny týkající se jeho zdravotního pojištění. Pokud klient zahájí ekonomickou aktivitu v EU, EHP nebo Švýcarsku, bude od počátku výdělečné činnosti podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení a má povinnost toto doložit své české zdravotní pojišťovně. Dokládat výdělečnou činnost/pojištění v zahraničí může klient osobně nebo prostřednictvím e-RBP a to prostřednictvím dokumentů jako jsou kopie pracovní smlouvy, výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele, potvrzení zahraniční zdravotní pojišťovny… aj.
Při zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je klient rovněž povinen vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění ČR.

07

EU: Jsem student a jedu na prázdniny pracovat do Itálie. Můžu zůstat pojištěn v ČR jako student?

Pokud odjede student pracovat do zemí EU, musí tuto skutečnost nahlásit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů a tuto skutečnost doložit patřičným dokladem.
Student, který vykonává výdělečnou činnost v zemích EU, nemůže zůstat pojištěný v ČR z titulu studia v ČR.