800 213 213

Léčebná rehabilitace

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavuje registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na základě doporučení odborného lékaře (obvykle odbornosti NEU, ORT, RHB) na formuláři zdravotní pojišťovny - od 01.01.2014 nové provedení!

Upozornění na  změny v návrhové činnosti na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně od 01.01.2014.

Se zavedením nového tiskopisu příslušný navrhující lékař na návrhu nově uvádí  TYP kódu: I, II, III

  1. v případě překladu z lůžka na lůžko (vystavuje lékař při hospitalizaci),
  2. v případě, že není ošetřujícím lékařem při hospitalizaci překlad z lůžka na lůžko požadován,
  3. v případě návrhu pro pacienta indikovaného k hospitalizaci z vlastního sociálního prostředí.

TYP kódu I, II, III stanovuje dobu nástupu pacienta k hospitalizaci a tím zároveň i délku platnosti návrhu, která je v návaznosti na typ kódu stanovena takto:

  1. v případě překladu z lůžka na lůžko končí platnost návrhu dnem překladu a ve výjimečných případech, kdy nelze realizovat  překlad z lůžka na lůžko (např. z kapacitních důvodů ZZ nebo osobních důvodů pacienta), nástup na léčení do 10 kalendářních dnů od ukončení hospitalizace,
  2. - 1 měsíc,
  3. - 3 měsíce.

Skutečnost, že se jedná o překlad, musí být na Návrhu jednoznačně uvedena, jinak bude Návrh posuzován a potvrzován standardním způsobem.

Úhrada odůvodněné léčebně rehabilitační péče je možná jen po předchozím potvrzení revizním lékařem RBP na základě předložení řádně vyplněného formuláře včetně zdůvodnění nezbytnosti jejího poskytnutí ústavní formou, popřípadě neúčelnost jiného postupu.

Oprávněně indikovaná doprava je pojišťovnou hrazena ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotní službu poskytnout.

Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).

Pacienti pro tento typ péče musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování léčebně rehabilitační péče a tak umožnit realizaci efektivní rehabilitace. Délka hospitalizace musí odpovídat vývoji klinického stavu při intenzivní rehabilitační léčbě, nebo cíli, který odpovídá krátkodobému i dlouhodobému rehabilitačnímu plánu pacienta.  

Při hospitalizaci pacientů, kteří budou indikováni z vlastního sociálního prostředí, musí být z dokumentace při přijetí na lůžko zřejmé, jak probíhala dosavadní neúčinná ambulantní léčba (podrobný popis dosavadního léčebného postupu včetně farmakoterapie, průběhu rehabilitace, resp. popis jiných použitých léčebných postupů).

Tento typ péče není primárně určen pro hospitalizaci pacientů s apalickým syndromem ve stadiích neumožňujících efektivní rehabilitaci, ani pro pobyty pacientů s chronickými degenerativními onemocněními kloubů či zad (mimo dekompenzovaný stav), resp. pro pobyty pacientů s postižením hybnosti nevyžadujícím nebo neumožňujícím kvalifikovanou fyzioterapii a rehabilitaci.