800 213 213

Závodní prevence

Závodní preventivní péče je specifická forma zdravotní péče, kterou poskytuje závodní lékař ve spolupráci se zaměstnavatelem.

Péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění zahrnuje:

 • zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci,
 • periodické preventivní prohlídky u zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví jiných zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,
 • mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů,
 • dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.

Obsah a frekvence prohlídek u speciálních profesí se řídí Směrnicí MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů.

Péče nehrazena z veřejného zdravotního pojištění zahrnuje:

Vstupní prohlídky zaměstnanců jsou hrazeny zaměstnancem. V případě sjednání pracovního poměru může tyto náklady uhradit zaměstnavatel.
Pravidelné lékařské prohlídky u řidičů z povolání v pracovněprávním vztahu podle §87 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb. jsou hrazeny zaměstnavatelem. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění zůstává u řidičů tramvají, kteří podléhají režimu zákona č.266/1994 Sb. o drahách a vyhlášky MD ČR č.101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platných zněních.
Veškerá vyšetření zaměstnanců pracujících v noci, vyjmenovaná v ustanovení § 99 odst. 4 Zákoníku práce, jsou hrazena zaměstnavatelem. Výstupní prohlídky zaměstnanců, v případě, že je požaduje zaměstnavatel, hradí zaměstnavatel.

Zákony související se závodní preventivní péčí:

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
 • § 18a a § 35a – obsah a úkoly závodní péče,
 • Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., o posuzován zdravotní způsobilosti k práci,
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • § 87 – upravuje jen pravidelné lékařské prohlídky lékařů,
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • § 35 – úprava závodní preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění,
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • § 92 odst. 1 – sankce při nesplnění povinnosti zajistit závodní preventivní péči,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • § 103 odst. písm. d) – povinnost zaměstnavatele mít lékaře závodní preventivní péče.