800 213 213

Denní pojištění


POJISTNÉ BALÍČKY PRO REKREAČNÍ SPORT (OSOBA/DEN)
POJIŠTĚNCI RBP
POJIŠTĚNCI OSTATNÍCH ZP

dítě
dospělý
dítě
dospělý
Evropa
Svět
Evropa
Svět
Evropa
Svět
Evropa
Svět
KLASIK (Léčebné výlohy (LV))
10 Kč
29 Kč
15 Kč
38 Kč
14 Kč
36 Kč
20 Kč
46 Kč
OPTIMAL (LV + odpovědnost + úraz)
18 Kč
37 Kč
23 Kč
46 Kč
22 Kč
44 Kč
28 Kč
54 Kč
MAX (LV + odpovědnost + úraz + zavazadla)
28 Kč
47 Kč
33 Kč
56 Kč
32 Kč
54 Kč
38 Kč
64 Kč
POJISTNÉ BALÍČKY S PŘIPOJIŠTĚNÍM STORNA ZÁJEZDU (OSOBA/POBYT)
JEDNOTNÉ POJISTNÉ PRO VŠECHNY KLIENTY (SJEDNAT POUZE K POJISTNÉMU BALÍČKU MAX)

plnění 80 %plnění 100 %
EXCELENT (storno 10.000)
200 Kč
270 Kč
EXCELENT (storno 20.000)
360 Kč
480 Kč
EXCELENT (storno 30.000)
540 Kč
720 Kč
EXCELENT (storno 40.000)
760 Kč1 010 Kč
EXCELENT (storno 50.000)
990 Kč1 320 Kč
POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVÉ CESTY (OSOBA/DEN)
JEDNOTNÉ POJIŠTĚNÍ PRO VŠECHNY KLIENTY

dítě
dospělý
Evropa
Svět
Evropa
Svět
Léčebné výlohy
33 Kč
99 Kč
51 Kč
129 Kč


Riziková  cesta (maximální délka pobytu 364 dny)

Málo rizikové výkonnostní sporty a činnosti.
Rekreační sportovní činnosti vyšší rizikovosti.
Vysoce rizikové výkonnostní sporty a činnosti.
Rekreační sportovní činnosti vysoké rizikovosti.
Zvlášť vysoce rizikové sporty a činnosti.

Úrazové připojištění

Utrpí-li pojištěný za trvání pojištění úraz, pojišťovna poskytne pojistné plnění za dobu nezbytného léčení nebo za trvalé následky úrazu ve výši stanovené v pojistné smlouvě. Nárok na pojistné plnění vzniká přímo pojištěnému.
V případě úmrtí následkem úrazu je plněno pozůstalým.
Pozor – nezaměňovat s pojištěním léčebných výloh. Lékařské ošetření je uhrazeno v rámci pojištění léčebných výloh.

Odpovědnost za škodu

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou pojištěný při své cestě způsobil při činnostech běžných v občanském životě. Jedná se o škody na zdraví, na věci nebo finanční. Pojistné plnění lze poskytnout poškozenému, kterému pojištěný škodu způsobil. Pojištění se např. nevztahuje na odpovědnost za hmotnou škodu způsobenou v navštívené domácnosti a na škodu vzniklou v rámci podnikatelské činnosti.

Odcizení zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty. Jsou to věci, které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.

Pojištění se vztahuje na případy:
poškození nebo zničení věci živelní událostí,
poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,
odcizení věci vloupáním,
pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě.

Jednotlivá rizika připojištění lze libovolně kombinovat s pojištěním léčebných výloh, pouze pro typ cesty Rekreační sport.

Pojištění storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu lze sjednat pouze na pobočkách RBP, zdravotní pojišťovna. Je součástí balíčku EXCELENT. Pojistnou událostí je storno cesty z následujících důvodů:

 • úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného,
 • nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného,
 • ztráty zaměstnání pojištěného,
 • vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země cesty pojištěného,
 • živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků v den odjezdu.

Pojištění storna zájezdu má několik podmínek, nezapomeňte se s nimi seznámit.

 • Pojištění storna cesty počíná dnem následujícím po zaplacení pojistného.
 • Pojistné je možné zaplatit nejpozději v den poslední splátky nebo plné ceny zájezdu.
 • Pojištění storna cesty u cest se společnou dopravou končí: okamžikem nastoupení pojištěného do dopravního prostředku určeného k odjezdu na cestu cestovní kanceláří.
 • Pojištění storna cesty u cest s individuální dopravou končí: okamžikem nástupu cesty, nejpozději ve 24.00 hodin dne, který předchází dni uvedenému v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Nejpozději však okamžikem odjezdu tohoto dopravního prostředku.
 • Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je stornování cesty oprávněnou osobou před zahájením cesty.
 • Ve všech případech, kdy pojištění storna cesty bylo sjednáno méně než 10 dní před zahájením cesty, se výše pojistného plnění snižuje o polovinu.
 • Pojistnou událostí v pojištění storna cesty není storno cesty z důvodu varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného ministerstvem zahraničních věcí České republiky z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.

Pojištění pro dárce krve

Cestovní pojištění (varianta KLASIK nebo OPTIMAL) je zdarma až do 30 dnů pobytu pro všechny dárce krve, kteří v posledních 365 dnech darovali bezplatně krev. Toto pojištění lze sjednat i opakovaně jen na pobočkách, dárce musí předložit průkaz dárce.