800 213 213

Vaše dotazy

FAQ

01

OBZP: Ukončil jsem zaměstnání a nepodnikám. Musím si sám platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů?

Pokud není pojištěnec zaměstnán nebo nepodniká jako OSVČ je možné, že může být za něho plátcem pojistného stát. Např. v případě, že jste se evidoval na úřadu práce, jste poživatelem nějakého důchodu z důchodového pojištění, příjemce rodičovského příspěvku, ženy jsou na mateřské dovolené, můžete pobírat dávku v hmotné nouzi nebo být závislý na péči jiné osoby. Za osoby je plátcem pojistného stát i v případě vazby nebo výkonu trestu nebo z důvodu péče o dítě do sedmi let věku nebo o dvě děti do patnácti let, v případě splnění určitých podmínek.

02

OBZP: Po ukončení zaměstnání na dobu určitou jsem stále nemocný, musím si sám platit zdravotní pojištění?

Pokud nepodnikáte, tak bude za Vás plátcem pojistného stát. Je potřebné vůči zdravotní pojišťovně splnit o této záležitosti ohlašovací povinnost.

03

OBZP: Pracuji na Dohodu o provedení práce s příjmem do 10 000,- Kč nebo na Dohodu o pracovní činnosti s příjmem do 3 500,- Kč? Jak je to s platbou zdravotního pojištění?

Pokud je příjem z této dohody jediným Vaším příjmem, tj. nemáte jiné zaměstnání, ze kterého by bylo odvedeno za vás pojistné z minimálního vyměřovacího základu, nebo nejste osobou, za kterou platí pojistné stát, musíte hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů ve výši stanoveného minimálního pojistného. Současně máte oznamovací povinnost toto nahlásit své zdravotní pojišťovně.

04

OBZP: Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Musím si hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů?

Důležitá je skutečnost, jakou formu studia studujete. Po dosažení věkové hranice může za Vás být plátcem pojistného stát pouze v doktorandském studiu a při splnění dalších podmínek.
Stát platí pojistné na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, což jsou i studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho přestává zdravotní pojištění platit.
Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ, zaměstnanec a nesmí mít nadlimitní výdělky v rámci Dohody o provedení práce /nad 10.000,- Kč/ a Dohody o pracovní činnosti /limit do 3 500,- Kč/.
Povinnost oznámit tuto skutečnost máte vy a musíte tak učinit do 8 dnů. Při přihlašování doložíte potvrzení o studiu. Za dobu studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž uvedené studium ukončíte.

05

OBZP: Nedokončila jsem studium na střední škole. Dokdy za mne platí pojistné stát?

V případě, že jste nedokončila nebo přerušila studium na střední škole, hradí za Vás pojistné stát do dne ukončení studia.
Pojištěnec musí tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně a doložit přerušení nebo ukončení studia. Pokud pak nebudete zaměstnán/a, nebudete podnikat a ani za vás nebude platit pojistné stát, musíte si začít hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů – OBZP.

06

OBZP: Neudělal jsem maturitu. Co to pro mě znamená ohledně zdravotního pojištění, musím si platit pojistné sám?

Jestli jste úspěšně nevykonal maturitu v termínu a byla vám povolena opravná zkouška, jste považován za nezaopatřené dítě (a stát za vás platí pojistné) do konce školního roku a případně pak i do 31. 8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc v době prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost a nejste v evidenci úřadu práce. Tato podmínka neplatí, pokud budete bezprostředně pokračovat ve studiu na VŠ.
Pokud u opravných zkoušek uspějete a budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu – stát za vás platí pojistné po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy, bez ohledu na výdělečnou činnost. Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit (do 8 dnů).
Neuspějete a nebudete pokračovat ve studiu – stát za vás platí pojistné do 30. června, případně dále po dobu navazujících školních prázdnin, pokud po celý kalendářní měsíc prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud nenastoupíte od 1. 9. do zaměstnání, nezačnete podnikat, nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání apod., pak patříte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně do 8 dnů a začít si platit sám pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů.

07

OBZP: Nemám žádný příjem, musím platit pojistné?

Pojistné na zdravotní pojištění musí být placeno za každého pojištěnce. Pokud nejste po celý kalendářní měsíc zaměstnancem, OSVČ ani za vás není plátcem pojistného stát, jste z hlediska zdravotního pojištění tzv. osobou bez zdanitelných příjmů. Platí i při vyřazení z evidence úřadu práce. Tuto skutečnost jste povinen do osmi dnů oznámit své zdravotní pojišťovně a musíte platit měsíčně pojistné v zákonem stanovené výši.

08

OBZP: Kdy můžu být zařazen do kategorie osob bez zdanitelných příjmů?

Je to v případě, že nejste zaměstnán, pracujete pouze na dohodu o provedení práce s výdělkem maximálně 10 tis. Kč nebo na dohodu o pracovní činnosti do 3 tis. Kč, dále není za Vás plátcem pojistného stát a nejste osobou samostatně výdělečně činnou. Pojištěnec má oznamovací povinnost a při nahlášení kategorie je pro pojištěnce prospěšné zkonzultovat zařazení do kategorie OBZP, protože můžete splnit podmínky pro zařazení do jiné kategorie, např. platby státu a nebudete tedy povinen hradit pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů. Za nenahlášení kategorie může zdravotní pojišťovna udělit pokutu, kdy nenahlášením nebo pozdním nahlášením kategorie pro platby státu o tuto platbu přichází.
Pojištěnec může někdy krátkodobě spadnout do této kategorie OBZP aniž by si tuto skutečnost uvědomil. Jedná se např. o období po skončení jednoho pracovního poměru a nástupu do nového zaměstnání s měsíční pauzou, kdy má pojištěnec pokrytý svůj příjem odstupným. Dále např. při vyřazení z evidence úřadu práce, přerušení studia, nesložení maturitní zkoušky, odjezdu do zahraničí.

09

OBZP: Odjíždím na pár měsíců do zahraničí. Musím pojišťovně něco hlásit a platit pojistné?

Při krátkodobém pobytu v zahraničí, tedy při pobytu, který trvá méně než 6 měsíců, jste nadále účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění. Musíte platit pojistné (nebo za vás musí být nadále placeno státem či vaším zaměstnavatelem). Pokud za Vás pojistné není hrazeno, jste OBZP a máte povinnost tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně.
Pokud by se ale jednalo o sice krátkodobý, ale výdělečný pobyt v některé zemi EUtak se z českého pojištění musíte odhlásit a vrátit svůj průkaz pojištěnce.