800 213 213

Poplatky a doplatky

Dne 1. ledna 2008 vzešla v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění, která zavedla systém poplatků za ošetření a vystavení receptů a evidenci všech doplatků, které pojištěnec hradí za léky.

K 1. lednu 2015 byly zrušeny všechny poplatky, kromě poplatků za ošetření na pohotovosti, který je ve výši 90 Kč za návštěvu pohotovosti.

Systém evidence doplatků, které pojištěnec hradí za některá léčiva, zůstal zachován. Od 01.01.2018 se mění výše ochranných limitů 5 000 Kč na:

  • 1 000 Kč - u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku),
  • 500 Kč - u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku),
  • 5 000 Kč - zůstává u ostatních pojištěnců.

Vrácení poplatků a doplatků pojištěncům

RBP, zdravotní pojišťovna ve stanovených termínech vrací svým pojištěncům regulační poplatky a doplatky zaplacené nad limit stanovený zákonem.

U každého pojištěnce je automaticky hlídán limit 5 000 Kč (1 000 Kč nebo 500 Kč) a pokud dojde k jeho překročení, je pojištěnci automaticky přeplatek zasílán do 60 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, a to buď na jeho účet nebo složenkou na jeho adresu trvalého bydliště. Částku, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 50 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce.

Tyto finanční částky jsou vráceny buď složenkou, nebo bezhotovostně.

Zejména z praktických, bezpečnostních, ale i z ekonomických důvodů zdravotní pojišťovna preferuje úhradu bezhotovostní. Z tohoto důvodu nabízíme pojištěncům možnost navedení svého čísla účtu do evidence pojišťovny, a to nejlépe při osobní návštěvě nejbližšího kontaktního místa nebo vyplněním přiloženého tiskopisu, jeho podepsáním a zasláním na adresu pojišťovny, při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.

Osobní účet pojištěnce a možnost kontroly výše registrovaných poplatků a doplatků.

Každý pojištěnec RBP má právo získat bezplatně jednou za rok výpis z osobního účtu pojištěnce, který obsahuje i výpis regulačních poplatků a doplatků. Na základě tohoto výpisu, o který může pojištěnec písemně požádat na kterémkoliv pracovišti RBP, pak pojištěnec může reklamovat neoprávněně vyúčtovanou zdravotní péči nebo nepřiřazený regulační poplatek nebo doplatek.

Pokud se budete domnívat, že některý z vámi uhrazených regulačních poplatků či doplatků nebyl v osobním účtu pojištěnce zahrnut, předejte nebo zašlete doplňující doklady k reklamaci. Musíte si však uvědomit, že veškeré údaje jsou se zpožděním, které je závislé na způsobu účtování poskytovatele zdravotní péče.

Pokud máte zájem pravidelně nahlížet do svých vybraných osobních údajů a provádět si kontrolu průběžně, doporučujeme přihlásit se o zřízení takové služby na kterémkoliv pracovišti RBP, kde po předložení dokladů o totožnosti s vámi bude sepsána „Přihláška do systému elektronické komunikace s RBP“. Na základě podpisu této Přihlášky bude pojištěnci poštou, do vlastních rukou, zaslán přidělený přístupový kód a heslo.

PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít