800 213 213

Poplatky a doplatky

K 1. lednu 2015 byly zrušeny všechny poplatky, kromě poplatků za ošetření na pohotovosti, který je ve výši 90 Kč za návštěvu pohotovosti.

Systém evidence doplatků, které pojištěnec hradí za některá léčiva, zůstal zachován. 

  • 1 000 Kč - u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku),
  • 500 Kč - u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku),
  • 5 000 Kč - zůstává u ostatních pojištěnců.

S účinností od 1. 1. 2020 je ochranný limit snížen na 500 Kč i pojištěncům, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupnědoložili pojišťovně tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili pojišťovně tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu.

Zdravotní pojišťovna může snížený limit uplatňovat teprve od data, kdy pojištěnec splní svou zákonnou podmínku a doloží pojišťovně výše uvedené skutečnosti (nejdříve však od 1. 1. 2020) 

Pokud pojištěnec pojišťovně nedoloží, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, vztahuje se na něj automaticky limit dle věku. Tyto věkové limity zůstávají v roce 2020 beze změn:

Invalidní pojištěnci ve věku 70 let a starší nic oznamovat a dokládat zdravotní pojišťovně nemusejí, podle zákona mají ochranný limit 500 Kč na základě věku.“

„S účinností od 1. 1. 2022 platí novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kčnebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě těchto 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022. 

Dosud platilo, že přeplatek, který v kalendářním čtvrtletí nepřesáhl 50 Kč se přenesl do následujícího čtvrtletí. Po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce uhradila zdravotní pojišťovna vypočtenou částku za daný kalendářní rok bez ohledu na její výši. Tedy i přeplatky nižší než 50 Kč.“

Vrácení poplatků a doplatků pojištěncům

RBP, zdravotní pojišťovna ve stanovených termínech vrací svým pojištěncům regulační poplatky a doplatky zaplacené nad limit stanovený zákonem.

U každého pojištěnce je automaticky hlídán limit 5 000 Kč (1 000 Kč nebo 500 Kč) a pokud dojde k jeho překročení, je pojištěnci automaticky přeplatek zasílán do 60 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, a to buď na jeho účet nebo složenkou na jeho adresu trvalého bydliště. Částku, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 200 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce.

Tyto finanční částky jsou vráceny buď složenkou, nebo bezhotovostně.

Zejména z praktických, bezpečnostních, ale i z ekonomických důvodů zdravotní pojišťovna preferuje úhradu bezhotovostní. Z tohoto důvodu nabízíme pojištěncům možnost navedení svého čísla účtu do evidence pojišťovny, a to nejlépe při osobní návštěvě nejbližšího kontaktního místa nebo vyplněním přiloženého tiskopisu, jeho podepsáním a zasláním na adresu pojišťovny, při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.

Osobní účet pojištěnce a možnost kontroly výše registrovaných poplatků a doplatků.

Každý pojištěnec RBP má právo získat bezplatně jednou za rok výpis z osobního účtu pojištěnce, který obsahuje i výpis regulačních poplatků a doplatků. Na základě tohoto výpisu, o který může pojištěnec písemně požádat na kterémkoliv pracovišti RBP, pak pojištěnec může reklamovat neoprávněně vyúčtovanou zdravotní péči nebo nepřiřazený regulační poplatek nebo doplatek.

Pokud se budete domnívat, že některý z vámi uhrazených regulačních poplatků či doplatků nebyl v osobním účtu pojištěnce zahrnut, předejte nebo zašlete doplňující doklady k reklamaci. Musíte si však uvědomit, že veškeré údaje jsou se zpožděním, které je závislé na způsobu účtování poskytovatele zdravotní péče.

Pokud máte zájem pravidelně nahlížet do svých vybraných osobních údajů a provádět si kontrolu průběžně, doporučujeme přihlásit se o zřízení takové služby na kterémkoliv pracovišti RBP, kde po předložení dokladů o totožnosti s vámi bude sepsána „Přihláška do systému elektronické komunikace s RBP“. Na základě podpisu této Přihlášky bude pojištěnci poštou, do vlastních rukou, zaslán přidělený přístupový kód a heslo.