800 213 213

Zásady proplácení

Kdy?

Čerpejte finanční příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny - kdykoli v průběhu roku až do 15. prosince 2024.

Jak?

Jde to jednoduše přes mobil nebo osobní počítač s přístupem k internetu. Přihlásíte do svého účtu my213 a za pár kliků máte hotovo.

Pokud nemáte do aplikace přístup, registrujete se zde!

Mobilní aplikaci my213 si snadno stáhnete z GooglePlay nebo AppStore.

Pokud nemáte možnost podat žádost přes my213, přijďte k nám na pobočku nebo pošlete žádost a potřebné doklady poštou. Žádosti o příspěvky z balíčku Uživatelé my213 lze podat pouze přes my213. 

Elektronicky podáte žádost pouze doplněním podkladů prostřednictvím Bonusy a prevence v my213.

Nepodávejte žádost prostřednictvím zpráv my213 nebo e-mailem. 

Obvyklá lhůta ověření a  proplacení příspěvků z programu prevence a bonusů je do 30 dnů od podání žádosti. Doba je závislá na počtu podaných žádostí.

Co pro čerpání potřebujete?

Originál dokladu o úhradě nebo absolvování pobytu či kurzu, vyplněný formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny.

Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 3 měsíce (od data skutečné úhrady). Výjimka platí např. při očkování, kde je rozhodující datum aplikace očkovací látky, vice naleznete v popisu jednotlivých nabídek.

Chcete-li čerpat příspěvek na očkování, vezměte si s sebou očkovací průkaz, jste-li dárce, nezapomeňte předložit průkaz dárce s odběry.

Pokud chcete získat příspěvek pro své děti, rodný list, popřípadě doklad o ustanovení opatrovníka s sebou. Doklady totožnosti doložte při čerpání vždy. Pozor – doložení rodného listu či dokladu opatrovníka platí pro každého zákonného zástupce zvlášť.

Celiaci a pojištěnci s nízkobílkovinnou dietou doloží na formuláři diagnózu a čestné prohlášení. Diabetici, těhotné ženy, sportovci a dárci krve vždy při podání žádosti předloží průkaz nebo jiný průkazní doklad.

Některé aktivity vyžadují doložení ještě dalších dokladů. Mrkněte do podmínek k jednotlivým nabídkám a do podrobnějších informací níže.

Pro vyřízení žádosti přes my213 potřebujete pouze zvýrazněné doklady. Aplikace vás v tomto smyslu navede. Podmínky pro proplácení jsou však totožné pro všechny způsoby podání.

Pro koho jsou příspěvky?

No přece pro všechny naše pojištěnce. Preventivní programy jsou rozděleny podle věku. Při dosažení horní věkové hranice pojištěnec čerpá z daného programu po zbytek kalendářního roku.

Tak jako jiné pojišťovny, i my máme své limity

Příspěvky nejsou určeny pro ty, kteří podepsali přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, jsou dlouhodobě v zahraničí a mají přerušené pojištění a pro držitele žlutého dočasného průkazu pojištěnce.

Bližší informace k proplácení příspěvku naleznete níže.

Obecné podmínky čerpání příspěvků

Jednotlivé aktivity z preventivního programu RBP: 

  • lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce, 
  • mohou mít omezené čerpání,
  •  lze čerpat jen do výše celkové hodnoty finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč kromě:
  • možnosti převodu části limitu ve výši 500 Kč jednoho z rodičů na dítě, ve výši 1 500 Kč,
  • možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč,
  • navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii nebo pro pojištěnce, kteří ze zdravotních důvodů dodržují nízkobílkovinnou dietu sloučením limitu od rodičů a přátel celkem do výše 10 000 Kč,
  • možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro seniory sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč,
  • jiné čerpání u speciálních akcí.

Aktivity označené jako bonusy lze čerpat nad výše uvedený limit.

Převod limitů do dalšího roku není možný.

Nárok lze uplatnit pouze na doklady vystavené subjektem s registrací v České republice, účtované v české měně a čerpané na území České republiky.   U dárců krve a kostní dřeně lze vícedenní ozdravné pobyty čerpat v rámci ČR a na Slovensku, kdy akceptujeme doklady uhrazené v EUR, vystavené zahraničním poskytovatelem. Příspěvek bude pojištěnci uhrazen v českých korunách dle aktuálního kurzu ke dni zpracování. 

V rámci preventivních programů RBP nehradí zákonem stanovené doplatky a regulační poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení. Nelze také uhradit zdravotní služby, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nepřispíváme na nadstandardní metody výkonu. Poskytujeme příspěvky na vyšetření a ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění realizované za zdravotním nebo preventivním účelem (nepřispíváme na úkony z kosmetických důvodů).

Příspěvky lze poskytnout do výše skutečně prokázaných nákladů.

O splnění podmínek pro přiznání příspěvku rozhoduje RBP.

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.

Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla služba poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 18let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod. Podmínkou je prokázání jejich totožnosti, případně dokladem o jejich zastupování.

Omezení pro čerpání příspěvku

 Pojištěnec nemá nárok na příspěvek, pokud:

• podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období,

• je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6 měsíců,

• je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v období této evidence),

• je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině.

Pro přiznání nároku na původní finanční příspěvek je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo podací razítko pošty.

Nový pojištěnec má nárok na příspěvek z fondu prevence na základě předložení dokladů, kdy datum na těchto dokladech musí být shodné nebo pozdější než datum přechodu pojištěnce k RBP. Toto neplatí při čerpání příspěvku na očkování HPV.

U nově zavedených preventivních a bonusových programů musí být předložený doklad o úhradě s datem shodným nebo pozdějším než je datum zavedení nového příspěvku.

Nebudou poskytovány příspěvky na pohybové kurzy pořádané formou video nebo on-line kurzů. Výjimkou mohou být on-line předporodní kurzy pro těhotné pořádané poskytovatelem zdravotních služeb. Tuto výjimku lze udělit v mimořádných případech na základě individuálního posouzení.

Změny v obsahu nebo objemu služeb hrazených z fondu prevence jsou schvalovány RBP, zdravotní pojišťovnou. Pokud se k takovéto změně přistoupí, platí nové finanční příspěvky vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak.

Platnost dokladů, Věkové hranice

Platnost dokladů

Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit do tří měsíců od jejich vystavení (tři měsíce od data skutečné úhrady), pokud není dále uvedeno jinak. Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, nárok zaniká.

V kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do 15. 12., pokud není dále uvedeno jinak, a to buď osobně na všech kontaktních místech RBP, prostřednictvím aplikace my213 nebo poštou (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady jsou zpracovány v pořadí podle data doručení od obdržení žádosti v co nejkratším možném termínu. Žádosti podané po 15. 12. nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu daného roku. Doklady zaslané po 15.12. budou uhrazeny v lednu z limitu roku následujícího, pokud budou splňovat podmínky úhrady i v následujícím roce a pokud budou doklady v lednu splňovat podmínku 3 měsíců od vystavení. Nebude-li splněna tato podmínka, doklady budou vráceny bez úhrady.

Doklady a žádost o úhradu preventivní péče z balíčku „Uživatelé my213“ musí být podány výhradně prostřednictvím aplikace my213. Nebude-li splněna tato podmínka nelze příspěvek na preventivní péči poskytnout.

Výjimku lze udělit v mimořádných případech na základě individuálního posouzení.

Věkové hranice

Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. od 19 do 59 let je od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém dosáhne 19 let, do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 59 let), výjimku tvoří věkové hranice do 1 roku u nákupu mléčné výživy, chůviček, monitoru dechu a vitamínu D, které jsou dány datem narození. Některé nabídky jsou věkově omezeny, specifikaci naleznete v popisu jednotlivých nabídek.

Slučování a převod limitů

Při převodu limitu z jednoho z rodičů na dítě lze převést limit do částky 500 Kč. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání finančního příspěvku v součtu na 1 500 Kč, nenavýší se ale čerpání na jednotlivé aktivity (např. na rovnátka zůstane horní hranice čerpání na 1 000 Kč), současně se sníží limit čerpání finančního příspěvku u rodiče na 500 Kč. Nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let“. Na jedno dítě lze převést příspěvek pouze od jednoho rodiče.

Při slučování limitů na očkování, celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu z rodinných příslušníků nebo přátel na dítě lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se dítěti zvýší celkový limit čerpání na očkování, celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let“.

Při slučování limitů na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu od rodinných příslušníků nebo  přátel u pojištěnců ve věku nad 18 let lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se žadateli zvýší celkový limit čerpání na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo u přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“.

Při slučování limitů na očkování od rodinných příslušníků nebo přátel u seniorů lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se seniorovi zvýší celkový limit čerpání na očkování podle počtu pojištěnců (maximálně 9), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 10 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“.

Při slučování limitů na implantát od rodinných příslušníků nebo přátel u seniorů lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se seniorovi zvýší celkový limit čerpání na implantát podle počtu pojištěnců (maximálně 4), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 5 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“.

Při slučování limitů na "geny213" od rodinných příslušníků nebo přátel u žen ve věku 19-49 let a mužů ve věku 19-59 let lze převést celý limit 1 000 Kč (pouze celé částky). Tím se pojištěnci zvýší celkový limit čerpání na"geny213" podle počtu pojištěnců (maximálně 3), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 7 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku u rodinného příslušníka nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“.

Při slučování limitů na příspěvek pro diabetiky od rodinných příslušníků nebo přátel lze převést celý limit 1 000 Kč nebo jeho část. Tím se pojištěnci zvýší celkový limit čerpání na příspěvek pro diabetiky podle počtu pojištěnců (maximálně 2), kteří odsouhlasili převedení limitu, maximálně do 3 000 Kč. Ke sloučení limitu může dojít pouze v případě písemného souhlasu příslušných pojištěnců, současně se tím zruší limit čerpání finančního příspěvku (nebo jeho části) u rodinného příslušníka nebo přátel, kteří s převodem souhlasili, nutno doložit tiskopis „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let nebo pro dospělé nad 18 let“.

Převod limitu dárce při slučování je možno realizovat jen tehdy, splňuje-li pojištěnec - dárce základní podmínky pro nárok čerpání příspěvku z fondu prevence.

Při převodu doporučujeme převádět jen částku odpovídající hrazenému dokladu, převedený limit nelze vracet.

Tiskopis "Souhlas s převedením limitu" lze nahradit elektronicky podanou žádostí v my213 od dárce k příjemci.

RBP schválený převod limitu ve službě my213 je nutno dokončit potvrzením přijetí daru příjemcem v uživatelském účtu.

Součástí tiskopisu „Souhlas s převedením limitu pro děti a mládež do 18 let“ a „Souhlas s převedením limitu pro dospělé nad 18 let“ pro slučování limitů na celiakii nebo nízkobílkovinnou dietu bude vždy čestné prohlášení pojištěnce, že veškeré jim označené potraviny na doloženém dokladu jsou bezlepkové nebo určené pro nízkobílkovinnou dietu.

Podmínky pro sloučení limitu nebo navýšení možnosti čerpání příspěvku nad limit u speciálních akcií je popsáno u jednotlivých akcí.

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Způsob úhrady preventivních programů

Úhrada příspěvků je prováděna bezhotovostně. Platby mohou být zaslány pouze na běžný, spořící nebo podnikatelský účet pojištěnce kteréhokoliv z manželů nebo nezletilých dětí (respektive jejich rodičů). V žádném případě nemohou být zaslány na vkladní knížky, účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo na účty vyžadující specifický symbol. Ve výjimečných případech lze úhradu provést formou složenky. Formou složenky nelze úhradu provést v případě, kdy v kartě pojištěnce v informačním systému evidujeme aktivní bankovní spojení.

Vlastnictví bankovního účtu nemusí pojištěnec dokládat.

Bankovní spojení k převodu příspěvku může pojištěnec oznámit i písemně na tiskopise „Žádost o realizaci úhrad bezhotovostním způsobem" při dodržení podmínek uvedených na tiskopise.

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde

Žádosti o úhradu preventivních programů a potřebné doklady

Žádost o úhradu se provádí na vyplněném tiskopise "Žádost o úhradu preventivní péče". Žadatel v něm musí uvést zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat, kontaktní adresu a žádost vlastnoručně podepsat. K žádosti musí být doložen požadovaný účetní doklad jako podklad k proplacení příspěvku.

Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Účetní doklady je možné podávat také prostřednictvím aplikace my213 a doručit spolu s žádostí v elektronické podobě. Všechny doručené doklady zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP. Na dokladu musí být identifikace pojištěnce. Pokud není uvedena, žádající osoba ručně dopíše na doklad číslo pojištěnce. 

Účetní doklady mohou být vystaveny poskytovatelem zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou apod. V případě dokladu za vitamíny, léčivé přípravky a doplňky stravy jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL) nebo výrobcem.

Při žádosti o příspěvek v rámci programu PRO MIMINKA DO JEDNOHO ROKU, PO PORODU a PRO TĚHOTNÉ lze také uznat nákup prostřednictvím internetových obchodů.

Nákup potravin pro celiaky nebo potravin určených pro nízkobílkovinnou dietu lze uskutečnit v internetovém i kamenné obchodě s potravinami nebo lékárně.

Dárci krve, diabetici mohou uplatnit doklady za nákup přes internet, v prodejnách PZT nebo lékárně.

Přípravky v rámci programu Hezký úsměv lze nakoupit pouze v lékárně.

Účetní doklady musí být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce a jeden účetní doklad lze využít pouze s jednou žádostí o příspěvek (doklad nelze rozúčtovat mezi více pojištěnců). Výjimku tvoří doklady na úhradu bonusového programu „Pro vícerčata“. Doklad se nejprve uplatní z preventivního nebo bonusového programu dítěte, následně z bonusového programu matky.  

Účetní doklad musí vždy obsahovat identifikační údaje poskytovatele (prodejce), tj. název firmy, IČO, adresu firmy jeho razítko a podpis (jsou-li údaje čitelně uvedeny, nemusí obsahovat razítko), uhrazenou částku, účel vystavení dokladu a datum vystavení, měl by obsahovat identifikační údaje plátce (pojištěnce, zákonného zástupce), které mohou být dopsány i ručně.

Doklad za dobírku (doklad o zaplacení - faktura) - lze proplatit jen v případě, že na faktuře je výslovně uvedeno „dobírkou“ nebo „uhrazeno při převzetí“ nebo „platba kartou" (pokud není uvedeno, dokládá se potvrzením o úhradě).

Doklady potřebné k úhradě příspěvků:

  • průkaz pojištěnce a doklad totožnosti (při osobním předložení žádosti) - při prvním čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí žadatel doložit vazbu na dítě (svým občanským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, není-li, pak jeho rodným listem nebo kopií rozhodnutí soudu o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče),
  • originál účetního dokladu, případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit.

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde

Další formuláře potřebné k úhradě celiakie a nízkobílkovinné diety

Další formuláře k úhradě celiakie

„Tiskopis potvrzení celiakie“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno „Tiskopis potvrzení celiakie" předkládat. Vždy také přiložte "Čestné prohlášení k nákupu potravin celiaků", tedy čestné prohlášení pojištěnce, že veškeré uplatňované a označené potraviny na doloženém dokladu jsou bezlepkové.

Další formuláře k úhradě nízkobílkovinné diety

„Tiskopis potvrzení nízkobílkovinná dieta“ od praktického lékaře. V případě opakovaného čerpání není nutno „Tiskopis potvrzení nízkobílkovinná dieta“ předkládat. Vždy také přiložte "Čestné prohlášení k nákupu potravin pro nízkobílkovinnou dietu", tedy čestné prohlášení pojištěnce, že veškeré uplatňované a označené potraviny na doloženém dokladu jsou určené pro nízkobílkovinnou dietu.

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě kurzů plavání a školky a školy v přírodě

Další formuláře k úhradě kurzu plavání:

"Tiskopis potvrzení účasti v kurzu plavání"

Další formuláře k úhradě školky a školy v přírodě:

"Tiskopis potvrzení školky v přírodě"

"Tiskopis potvrzení školy v přírodě-prázdninové pobyty"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě letních prázdninových pobytů a příměstských sportovních táborů pro děti

Další formuláře k úhradě letních prázdninových pobytů:

"Tiskopis potvrzení školy v přírodě-prázdninové pobyty"

Další formuláře k úhradě příměstských sportovních táborů:

"Tiskopis potvrzení příměstského sportovního tábora"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě přímořského, vysokohorského a lázeňského ozdravného pobytu pro děti

Další formuláře k úhradě přímořského ozdravného pobytu:

"Tiskopis příspěvek na moře žádost"

"Tiskopis příspěvek na moře lékař"

"Tiskopis příspěvek na moře prohlášení po pobytu"

Další formuláře k úhradě vysokohorského ozdravného pobytu:

"Tiskopis příspěvek na hory žádost"

"Tiskopis příspěvek na hory lékař"

"Tiskopis příspěvek na hory prohlášení po pobytu"

Další formuláře k úhradě lázeňského ozdravného pobytu:

"Tiskopis příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt žádost"

"Tiskopis příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt lékař"

"Tiskopis příspěvek na lázeňský ozdravný pobyt prohlášení po pobytu"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě lázeňských pobytů pro chronicky nemocné (pojištěnci s DM 1. typu, DM 2. typu nebo hypertenzí a současně s BMI nad 30)

"Tiskopis příspěvek na lázeňské pobyty pro chronicky nemocné nad 19 let"

"Tiskopis příspěvek na lázeňské pobyty lékař"

"Tiskopis příspěvek na lázeňské pobyty Prohlášení po pobytu"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě lázeňských pobytů pro pojištěnce od 60 let

"Žádost o příspěvek na lázeňské pobyty seniorů"

"Tiskopis příspěvek na lázeňské pobyty seniorů lékař"

"Tiskopis příspěvek na lázeňské pobyty seniorů lékař prohlášení po pobytu"

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.

Další formuláře potřebné k úhradě příspěvku Bonus 90+

Další formuláře k úhradě příspěvku Bonus 90+

Poskytnutí bonusového příspěvku za některé bodové položky v rámci Bonus 90+ je vázáno na předložení "Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku Bonus 90+" (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem. Nárok na bodové ohodnocení z "Potvrzení" je platný do  konce kalendářního roku, ve kterém by měla být provedena další preventivní prohlídka u praktického lékaře. Formulář "Potvrzení" pro děti je odlišný od formuláře pro dospělé.

Každé platné "Potvrzení" lékaře stačí předložit vždy jednou.

Body za položky z "Potvrzení" jsou připisovány v jednom kalendářním roce vždy jen jednou.

Pokud je podávána žádost o čerpání přes aplikaci my213 a pojištěnec zároveň předkládá „Potvrzení“, které zakládá nárok na navýšení počtu bodů v rámci Bonusu 90+, dojde k navýšení počtu bodů až po zpracování „Potvrzení“ na RBP. U podané žádosti o čerpání pak RBP automaticky přizná maximální částku příspěvku, na kterou bude mít  pojištěnec po navýšení bodového hodnocení nárok.

PŘÍKLAD: 

Podání: Aktuální zůstatek při podání žádosti je 100 bodů, na základě „Potvrzení“ bude možné přiznat dalších 300 bodů, předkládaný účet je ve výši 1 000 Kč. Žádost je podána s hodnotou příspěvku 100 Kč.

Zpracování: RBP pojištěnci po zpracování „Potvrzení“ automaticky přizná dalších 300 Kč příspěvku, proplaceno tak bude 400 Kč. 

Potvrzení o absolvování preventivního vyšetření v rámci zdravotního screeningu zpravidla není nutné předkládat (výkon vykazuje s měsíční frekvencí poskytovatel zdravotních služeb).

Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí.

Podrobné informace naleznete v popisu bonusového programu.

Všechny formuláře ke stažení naleznete zde.