800 213 213

Úhrada zdravotních služeb

Metodika a datové rozhraní  

Aktuální verze Metodiky a Datového rozhraní pro pořizování a předávání dokladů jsou k dispozici na https://www.vzp.cz/.

Číselník zdravotnických prostředků SZP - ZP

Od 01.12.2011 je platný Rozdílový číselník SZP ČR – zdravotnické prostředky  pro úhrady a metodiku přístrojů a pomůcek pro léčbu spánkové apnoe.
Aktuální verzi rozdílového číselníku si můžete stáhnout na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
Implementací tohoto rozdílového číselníku do celkového, platného číselníku zdravotnických prostředků vznikl Číselník zdravotnických prostředků SZP ČR, který je možné stáhnout v *.xls a *.txt formě. Po registraci Vám bude zasílán pravidelně dle aktualizací do Vaší e-mailové schránky.

Stáhněte si Číselník HVLP a PZLÚ SZP ČR

Od 01.07.2011 zpracovává SZP ČR číselník pro úhrady hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely na základě databáze „Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění“, který je dle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zveřejňován na webových stránkách SÚKL.
S účinnosti od 01.07.2011 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR provádí úhrady hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely pouze na základě číselníku vydávaného SZP ČR.
Informace k číselníku HVLP SZP ČR naleznete zde (formát PDF).
Aktuální verze číselníku je dostupná v *.xls a *.txt formě. Po registraci Vám bude zasílán pravidelně dle aktualizací do Vaší e-mailové schránky.

Číselníky SZP ČR

Úhrada vybraných léčivých přípravků  

Od 01.01.2012 hradí RBP vybrané hromadně vyráběné léčivé přípravky používané v ústavní péči na základě číselníku Nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) vydávaného SZP ČR.
Tyto léčivé přípravky jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek uvedených v seznamu.
Léčivé přípravky používané při poskytování ústavní péče, které mají Ústavem stanovenou úhradu, jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše stanovené Ústavem.

Úhradu zdravotních služeb provádí RBP na základě:

  • Vyúčtování poskytnuté péče na dokladech pořízených a předaných podle platné metodiky.
  • Výsledků kontrolní a revizní činnosti.
  • Výsledků zpracování regulačních mechanismů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a smlouvou.

Hodnoty bodu, výše úhrady a regulační omezení objemu poskytnuté zdravotní péče se sjednávají ve smlouvě podle výsledku dohodovacího řízení, popřípadě v souladu se zvláštním právním předpisem.

Pro rok 2014 platí zákon č. 428/2013 Sb. o hodnotě bodu a úhradách zdravotní péče hrazené z pojištění.

Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům jsou pro lékařskou veřejnost dány ve Věstníku č.6 z roku 2010.

Úhrada dopravních služeb  

Poskytovatel zdravotnické dopravní služby bude vykazovat ujeté kilometry s pojištěncem podle aktuální verze SW programu „Kilometrovník PRO Z“ platného od 01.01.2008 s těmito parametry:

  • RBP bude provádět kontrolu vykázaných ujetých km s pojištěncem podle aktuální verze SW programu „Kilometrovník PRO Z“ platného od 01.01.2008.
  • Vozidlo - sanitka.
  • Typ trasy - provozně výhodná.

Navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby

V souladu s vyhláškou č. 273/2015 Sb., části A odst. 2 přílohy č. 2 k, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 bude RBP hradit poskytovatelům v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby. Pro úhradu bonifikace ze strany zdravotních pojišťoven je nutné splnění dále citovaných zákonných podmínek:

„Poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, který do 30. 3. 2017 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení kraje, že se prostřednictvím lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, se zvýší roční úhrada o K*35 000 Kč, kde K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde je poskytována lékařská pohotovostní služba.“

S ohledem na skutečnost, že uvedené ustanovení upravuje úhradu poskytovatelů v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost prostřednictvím kombinované kapitačně výkonové platby, bude toto navýšení realizováno výhradně u poskytovatelů, kteří mají s pojišťovnou platnou smlouvu.

Za účelem zjednodušení doložení účasti poskytovatele na službách LPS navrhly zdravotní pojišťovny jednotný formulář Potvrzení, který doporučujeme k použití. Přiložený formulář není závazný. Pro realizaci navýšení je rozhodující, že lékař doloží potvrzení, že se zúčastnil 10 služeb LPS, kterou organizuje kraj, a není rozhodující, v jaké formě lékař LPS sloužil (zda ve vlastní ordinaci, či na základě smlouvy s jiným zdravotnickým zařízením). Avšak potvrzení předložené zdravotní pojišťovně jako podklad pro realizaci navýšení úhrady musí obsahovat náležitosti uvedené v tiskopise. Bez těchto náležitostí nebude potvrzení považováno za úplné a navýšení úhrady nebude realizováno.