800 213 213

Práva a povinnosti pojištěnce

Pravidla zdravotního pojištění podléhají zákonu č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále zákonu č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.  Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy. Podívejme se společně v bodech, na co má pojištěnec nárok. 

Na zdravotní péči bez přímé úhrady, na léky a prostředky zdravotní techniky

Pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.

Na vystavení dokladu o zaplacení regulačních poplatků

Týká se to také dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Na uhrazení přeplatku regulačních poplatků

  • 1 000 Kč - u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku),
  • 500 Kč - u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku),
  • 5 000 Kč - zůstává u ostatních pojištěnců.

Na časovou a místní dostupnost zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění

Poskytované smluvními zdravotnickými zařízeními příslušné zdravotní pojišťovny. V případě, že v okruhu vašeho bydliště není smluvní lékař RBP, obraťte se na nás, my s lékařem smlouvu zajistíme. Pro lepší přehlednost vašeho požadavku nám zašlete přiloženou Žádost pojištěnce o zajištění dostupnosti zdravotních služeb.

Na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky

Poskytovatel zdravotní péče musí být ve smluvním vztahu s RBP, pak si můžete vybrat zdravotní zařízení tohoto poskytovatele. Změnu poskytovatele můžete uplatnit jednou za 3 měsíce.

Oznamovací povinnost

Jednou ze základních povinností pojištěnce je povinnost oznamovací, při níž je pojištěnec povinen hlásit své zdravotní pojišťovně veškeré důležité změny, které ovlivňují jejich zařazení do kategorií, u kterých pojistné hradí stát. Také se jedná o informace ovlivňující evidenci pojištěnce. Oznamovací povinnost má své dané lhůty. 

Lhůta
Oznamovací povinnost
Do 8 dnů
mateřská dovolená, evidence na úřadu práce, důchod
Do 30 dnů
změna jména, příjmení, rodného čísla, adresy trvalého pobytu, kontaktní adresy
Ihned
nahlásit změnu pojišťovny svému zaměstnavateli


Máte-li podezření, že vám nebyla poskytnuta náležitá zdravotní péče

  • podejte návrh na přezkoumání péče vedoucímu zdravotnického zařízení,
  • obraťte se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka,
  • obraťte se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení,
  • obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, zejména pokud zdravotnický pracovník odmítne provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče.