800 213 213

Smluvní vztahy

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb (případně před jejím rozšířením), výhradně pokud se jedná o nový druh poskytovaných hrazených služeb, se koná výběrové řízení.
Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo poskytovatel zdravotních služeb oprávněný poskytovat hrazené služby v příslušném oboru.

 1. Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy. Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.
 2. RBP zdravotní pojišťovna je oprávněná uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

V souladu s ust. § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění se výběrové řízení nekoná:

 • pro poskytovatele lékárenské péče,
 • je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,
 • v případě rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
 • jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče,
 • v případě změny právní formy poskytovatele zdravotních služeb ve stejném rozsahu, pokud poskytovatel ke dni zahájení poskytování zdravotních služeb právnickou osobou ukončí poskytování zdravotních služeb jako fyzická osoba a administrativně provede ukončení nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od zahájení poskytování zdravotních služeb jako právnická osoba – viz čestné prohlášení. Tuto skutečnost písemně doloží rozhodnutím příslušného úřadu dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Obsah smlouvy o poskytování zdravotních služeb mezi RBP a poskytovatelem zdravotních služeb vychází z textu příslušné rámcové smlouvy, vydané vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

RBP, zdravotní pojišťovna požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatele zdravotních služeb níže uvedené základní dokumenty:

Vyplněná tiskopis_žádost_ o_ smlouvu_aktualizace_ 3_2024.docx doplněná o přílohy:

 • rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb z příslušného krajského úřadu (dříve rozhodnutí o registraci) včetně všech změn,
 • výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje zápis v předmětu podnikání "poskytování zdravotních služeb v daném oboru", pokud je v něm poskytovatel zapsán,
 • výsledek výběrového řízení,
 • velikost úvazku, ordinační hodiny,
 • seznam vykazovaných výkonů, včetně názvu výkonu,
 • seznam zaměstnanců, doklady o odborné způsobilosti,
 • přístrojové vybavení,
 • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům při poskytování zdravotní péče,
 • doklad o přidělení IČ, IČZ, IČP,
 • smlouvu o vedení běžného účtu.

O dalších dokladech nutných k uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb budete informování na oddělení smluvních vztahů RBP, zdravotní pojišťovny telefon 596 256 318 - 322, 348, 351, 352.