800 213 213

Hrazené služby

Rozsah a podmínky, za nichž jsou zdravotní služby hrazeny zdravotní pojišťovnou, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Hrazené zdravotní služby

zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinickofarmaceutická, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,

poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,

přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,

odběr krve a tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi,

přeprava žijícího dárce do místa odběru, do místa poskytnutí zdravotní péče a zpět a náhrada cestovních nákladů,

přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,

přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,

prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,

pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,

zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

poskytování zvláštní ambulantní a lůžkové péče,

pohotovostní a zdravotnická záchranná služba,

preventivní prohlídky,

očkování a úhrada léčivých přípravků,

péče poskytovaná v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách.