800 213 213

Kontroly plátců

Kontroly plátců jsou prováděny v těchto případech:
Zjištěných nedostatků v placení pojistného.
Na základě žádosti o bezdlužnost.
Žádosti o přeplatek na pojistném.
Žádosti Policie ČR.
Při vstupu společnosti do likvidace.
Insolvenčního řízení.
Ukončení činnosti.
Zařazení plátce do plánu kontrol.

Kontrola plnění zákonných povinností plátců pojistného je zakotvena v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a je zaměřena na následující povinnosti:

Zaměstnavatelé jsou povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance.

Datum provedení fyzické kontroly u plátce oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného, u kterého bude provedena kontrola, předem na „Oznámení o zahájení kontroly dle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu“. Fyzická kontrola se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolním řádem, z hlediska procesní normy a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, z hlediska předmětu kontroly a vymezení kompetencí.

Plátce pojistného je mimo jiné povinen ve vztahu k pověřenému zaměstnanci předložit na vyžádání účetní a jiné doklady, jež jsou pro správné stanovení placení pojistného rozhodné, anebo o které pověřený zaměstnanec požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení, má-li pověřený zaměstnanec kontroly pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti. Nezatajovat doklady, které má plátce pojistného k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí. Zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly a zapůjčit potřebné doklady i mimo prostor provádění kontroly.