800 213 213

Přímé platby za péči

RBP, zdravotní pojišťovna upozorňuje své pojištěnce:

Není oprávněna jim proplácet přímé platby za poskytnutou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb.

Pojištěnec má dle ustanovení § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, "právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem a poskytovatel za tyto služby nesmí přijmout od pojištěnce žádnou úhradu". Jedná se o poskytovatele, kteří jsou ve smluvním vztahu s pojišťovnou a v případě neodkladné péče o všechny poskytovatele.
Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady stanoví § 13 - 39 zák. č. 48/1997 Sb.

Vzhledem k tomu, že se vyskytly případy, kdy byla úhrada za poskytnutou zdravotní péči inkasována poskytovatelem přímo od pojištěnce, připomíná RBP, že úhrada těchto účtů nemůže být z výše uvedených důvodů realizována.
V případě, že bude mít pojištěnec problém se zajištěním smluvního poskytovatele, doporučujeme navštívit webové stránky www.rbp213.cz, kde je seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb uveden nebo kontaktovat pojišťovnu na bezplatném telefonu 800 213 213.

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření uvedená v § 15, odst. 9 citovaného zákona.

 • Denzitometrie
  Denzitometrie jednofotonová, dvoufotonová i ultrazvuková je po předchozí indikaci ošetřujícím lékařem plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pobyt doprovodu dítěte mladšího 6 let v nemocnici
  Je-li při přijetí dítěte mladšího 6 let do nemocnice vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pobyt doprovodu dítěte staršího 6 let
  V případě nutnosti pobytu doprovodu dítěte staršího 6 let v nemocnici, je tento rovněž hrazen z veřejného zdravotního pojištění, avšak po předchozím schválení revizním lékařem.
 • Mamografie
  Mamografie je po předchozí indikaci ošetřujícím lékařem plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Laserové operace očí
  Laserové operace očních vad nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.