800 213 213

Zaměstnavatelé

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí

Právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo, trvalý pobyt i organizační složku státu na území České republiky.

Základní povinnosti zaměstnavatele:
Podat přihlášku zaměstnavatele
Podat hromadné oznámení za zaměstnavatele
Podat přehled o platbě pojistného
Odvádět měsíčně pojistné za zaměstnance, a to ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu
2130000761/0710, VS: IČ+00

Platební údaje

Termín platby: nejpozději do 20. dne v měsíci za měsíc předcházející, platba musí být v určený den již na účtu zdravotní pojišťovny.

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130000761/0710
IBAN: CZ06 0710 0000 0021 3000 0761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:  obvykle IČO + 00

Splatnost

Zaměstnavatel je povinen odvádět pojistné od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že platba pojistného bez ohledu na výplatní termín musí být na účtu zdravotní pojišťovny nejpozději 20. dne v měsíci.

Penále

Počínaje rokem 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroků z prodlení. Plátce je povinen penále odvést na bankovní účet RBP, zdravotní pojišťovny číslo 2131409761/0710. Variabilní symbol je číslo plátce (obvykle IČO + 00). U penále placeného na základě provedené kontroly je variabilní symbol uveden na písemnosti k vyměřenému penále.

Pravděpodobná výše pojistného

Pokud zaměstnavatel nesplní povinnost podat  „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele" ani na základě písemné výzvy, může zdravotní pojišťovna v souladu s platným zákonem, stanovit rozhodnutím ve správním řízení pravděpodobnou výši pojistného. V případě nedostatků podkladů ze strany zaměstnavatele může být pravděpodobná výše stanovena ve výši jeden a půl násobku všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém je pravděpodobná výše stanovena.

Maximální vyměřovací základ

Od roku 2013 není vyměřovací základ pro odvod pojistného  omezen žádnou horní hranicí.

Pojistné z minimální mzdy:

Za období
Výše minimální mzdy
Výše měsíčního pojistného
202418 900 Kč2 552 Kč
2023
17 300 Kč
2 336 Kč
2022
16 200 Kč
2 187 Kč
2021
15 200 Kč
2 052 Kč
2020
14 600 Kč
1 971 Kč
2019
13 350 Kč
1 803 Kč
2018
12 200 Kč
1 647 Kč
2017
11 000 Kč
1 485 Kč

Jste uživateli my213?

Vyhledejte Vašeho zaměstnance v registru pojištěnců RBP získejte přehled o platbě pojistného zaměstnavatele, odesílejte ke zpracování přehledy, posílejte HOZ, kontrolujte počet hlášených zaměstnanců a mnoho dalšího.

O my213Registrujte se.