800 213 213

Nehrazené služby

Pojištěnci si mohou pro všechny druhy péče, včetně péče neakutní, vybrat i nesmluvního poskytovatele zdravotních služeb. Tím se však vzdávají práva na úhradu péče ze zdravotního pojištění a veškeré zdravotní služby poskytnuté v nesmluvním zdravotnickém zařízení, včetně léků a doprovodných vyšetření, kromě nutné a neodkladné péče, si hradí sami ze svých prostředků. Doporučujeme našim pojištěncům, aby dávali přednost smluvním poskytovatelům zdravotních služeb RBP, jejichž počet je ve všech oblastech ČR dostatečný. Ošetření v nesmluvních zdravotnických zařízeních je třeba volit jen ve zcela výjimečných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a nesmluvní poskytovatel je nejdostupnější.

Úkony, které nejsou ze zdravotního pojištěny hrazeny:

vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce,

vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie ČR,

výkony akupunktury,

prohlídky pojištěnců, vykonávajících epidemiologicky závažné činnosti prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu,

léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, u nichž Státní ústav pro kontrolu léčiv nepřiznal úhradu,

nadstandardní očkování,

odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,

diagnostika HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.