800 213 213

OSVČ

Jste uživateli my213?

Podejte přehled OSVČ přes online služby my213. Pokud nemáte dluh na pojistném, po zadání tří hlavních údajů za Vás přehled automaticky vyplníme.

O my213Registrujte se.

Kdo je osoba samostatně výdělečně činná

Za osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění od 1.1.2022 považuje osoba vykonávající činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů a spolupracující osoba OSVČ, pokud na ni lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení.

OSVČ má povinnost do 8 dnů nahlásit RBP, zdravotní pojišťovně počátek podnikání, stejně tak jako jeho ukončení.

Platební údaje

Termín platby: nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, platba musí být v určený den již na účtu zdravotní pojišťovny.

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130203761/0710
IBAN: CZ88 0710 0000 0021 3020 3761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol: číslo pojištěnce z platného průkazu pojištění

OSVČ podle činnosti:

Hlavní činnost

Povinnost platit zálohy od počátku podnikatelské činnosti má OSVČ, pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů. Pokud si sama nestanoví zálohu vyšší, musí v prvním roce podnikání tato OSVČ hradit zálohu v minimální výši. Výše minimální zálohy je stanovena jako 13,5 % z 50 % průměrné měsíční mzdy. Za průměrnou mzdu se považuje součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za dva roky zpětně a přepočítacího koeficientu. Výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu je každoročně zveřejněna ve Sbírce předpisů ČR.

Vedlejší činnost 

OSVČ, která je současně vedle podnikatelské činnosti zaměstnána a zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné uhradí až po podání "Přehledu".

OSVČ, za kterou je plátcem pojistného stát

Pojištěnec, za kterého je plátcem i stát a který začíná podnikat, není povinen v prvním roce podnikání platit zálohy na pojistné. U těchto OSVČ není stanoven minimální vyměřovací základ. Pojistné platí až na základě podaného "Přehledu" ve vypočítané výši.

Penále

Počínaje rokem 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroků z prodlení. Plátce je povinen penále odvést na bankovní účet RBP, zdravotní pojišťovny číslo 2131409761/0710. Variabilní symbol je číslo plátce (obvykle rodné číslo). U penále placeného na základě provedené kontroly je variabilní symbol uveden na písemnosti k vyměřenému penále.

Maximální vyměřovací základ OSVČ

Od roku 2013 není vyměřovací základ pro odvod pojistného omezen žádnou horní hranicí.

Splatnost záloh

Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Tento den již příslušná částka musí být připsána na účet zdravotní pojišťovny (připadne-li poslední den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty splatnosti následující pracovní den).

Podání Přehledu

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit přehled o svých příjmech a výdajích. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má OSVČ i v případě, kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat.

Pravděpodobná výše pojistného

Pokud OSVČ nepodá zdravotní pojišťovně přehled o svých příjmech a výdajích, může jí tato rozhodnutím stanovit pravděpodobnou výši pojistného, a to ve výši jeden a půl násobku všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém je pravděpodobná výše stanovena.

Splatnost doplatku pojistného 

Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled OSVČ.