800 213 213

Preventivní prohlídky

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

V návaznosti na § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ve Vyhlášce 70/2012 Sb. obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oborech praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie i gynekologie a porodnictví.

Stručný přehled preventivních prohlídek

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

Obsahem preventivní prohlídky je:

 • doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika,
 • v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
 • kontrola očkování proti tetanu,
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu,
 • onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik,
 • u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat,
 • u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
 • vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,
 • laboratorní vyšetření, jehož obsahem jestanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku,
 • orientační chemické vyšetření moče při každé prohlídce,
 • vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
 • vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech,
 • od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let,
 • jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 4 písm. j) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
 • u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost

1. Obsahem preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je:

 • založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče,
 • anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly,
 • kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1),
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí jediagnostická rozvaha,
 • zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů,
 • interní vyšetření,
 • vyšetření psychomotorického vývoje,
 • cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika včetně rizika týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte,
 • závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte, včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk,
 • psychoterapeutický rozhovor, jde-li o dítě s poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí.

1.1. Obsahem první prohlídky novorozence, která se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty služby v souvislosti s porodem, a to pokud možno v jeho vlastním sociálním prostředí, je kromě prohlídek z bodu 1:

 • posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci,
 • vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy včetně tvaru, velikosti fontanel, posouzení švů a změření obvodu hlavy, dále vyšetření očí a jejich okolí včetně postavení bulbů a spojivek, vyšetření uší, nosu, dutiny ústní, krku včetně uzlin, hrudníku, jeho obvodu a tvaru a stavu klíčních kostí, fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha, to je velikost, palpační vyšetření nitrobřišních orgánů a pupeční jizvy, vyšetření třísel včetně palpačního vyšetření a pulzu na stehenních tepnách, vyšetření genitálu, končetin, to je symetrie, deformity, hybnost v kyčelních kloubech a vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů,
 • orientační vyšetření sluchu,
 • zahájení preventivního podávání vitaminu K,

1.2. Obsahem prohlídky ve 14 dnech věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je zjištění výživy dítěte, zahájení preventivního podávání vitaminu D proti křivici, potřebná poučení rodiče dítěte a doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí mezi 3. až 6. týdnem věku,

1.3. Obsahem prohlídky v 6 týdnech věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je kontrola výsledku ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitaminu D, orientační vyšetření zraku,

1.4. Obsahem prohlídky ve 3 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je kontrola preventivního podávání vitaminu D, zahájení očkování a plán očkování,

1.5. Obsahem prohlídky ve 4 až 5 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je orientační vyšetření zraku a sluchu,

1.6. Obsahem prohlídky v 6 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je kontrola preventivního podávání vitaminu D, kontrola vývoje chrupu a poučení rodiče o nutnosti registrace dítěte u zubního lékaře v druhém půlroce života dítěte a jeho zapojení do pravidelných zubních prohlídek,

1.7. Obsahem prohlídky v 8 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je orientační vyšetření zraku a sluchu,

1.8. Obsahem prohlídky v 10 až 11 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je kontrola preventivního podávání vitaminu D,

1.9. Obsahem prohlídky ve 12 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, kontrola preventivního podávání vitaminu D, velikost velké fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči, vývoj chrupu a potřebná poučení rodiče dítěte, informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů, doporučení stomatologického vyšetření,

1.10. Obsahem prohlídky v 18 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v modrém odstavci je stav velké fontanely, vývoj a stav chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte.

2. Obsahem preventivních prohlídek dětíve 3 letech věku je: 

 • rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1),
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte,
 • zjištění hmotnosti a výšky, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity, vyšetření laterality, znalost barev,
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte,
 • vyšetření očí a zraku,
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu,
 • vyšetření moče,
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu,
 • vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
 • vyšetření genitálu, to je uložení varlat u chlapců a zjištění případného výtoku u dívek,
 • závěrečný rozhovor lékaře s rodičem zaměřený k získání aktivní spolupráce, poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, popřípadě podpůrný psychoterapeutický rozhovor, zejména jde-li o vážně nemocné dítě, ohrožené dítě a problematiku funkčnosti rodiny

3. Obsahem preventivních prohlídek dětí v 5 letech věku je, kromě prohlídek uvedených v odstavci 2:

 • zjištění hmotnosti, výšky, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
 • zhodnocení psychomotorického vývoje k předběžnému posouzení školní zralosti,
 • vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich samostatného slovního označení,
 • kontrola hygienických návyků dítěte se zaměřením na pomočování,
 • vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů při pozitivní rodinné anamnéze, to je při výskytu ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, anginy pectoris, náhlých cévních mozkových příhod a hyperlipoproteinemii do 55 let věku a dalších rizikových faktorech,
 • vyšetření moče

4. Obsahem preventivních prohlídek dětí v 7, 9, 11 a 13 letech věku je:

 • rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte, poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, posouzení funkčnosti rodiny,
 • kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1), poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku,
 • zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
 • kompletní fyzikální vyšetření, včetně pohybového aparátu, prohlídka kůže, lymfatických uzlin, štítné žlázy, sekundárních pohlavních znaků,
 • vyšetření moče,
 • vyšetření krevního tlaku, pulzu,
 • vyšetření zraku včetně barvocitu,
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
 • vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
 • u dětí ve 13 letech věku zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem, včetně poučení o chráněném sexu,
 • u dětí ve 13 letech věku zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2).

5. Obsahem preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku je:

 • celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů podle zeleného odstavce, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1),
 • zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
 • kompletní fyzikální vyšetření, včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků,
 • vyšetření moče,
 • vyšetření krevního tlaku, pulzu,
 • vyšetření zraku,
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
 • vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
 • celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem, včetně poučení o chráněném sexu, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4 a poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku,
 • zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2).

6. Obsahem preventivních prohlídek dětí v 17 letech věku je:

 • doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy podle zeleného odstavce, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování dítěte, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1),
 • zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
 • kompletní fyzikální vyšetření, včetně prohlídky kůže,
 • vyšetření moče,
 • vyšetření krevního tlaku, pulzu,
 • vyšetření zraku,
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
 • vyšetření dutiny ústní a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření,
 • poučení o chráněném sexu, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4,
 • zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2).

7. Poslední preventivní prohlídka se provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let věku.

Obsahem prohlídky je kromě prohlídky podle odstavce 6 dále:

 • závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé,
 • zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy, vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2).

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru stomatologie

1. Obsahem preventivních prohlídek, které se provádějí jedenkrát ročně u dětí v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a dvakrát ročně u dětí a dorostu od jednoho roku života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky je:

 • založení zdravotnické dokumentace,
 • anamnéza se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy ve věku 3, 6, 12 a 15 let, kdy se i tato anamnéza doplňuje,
 • vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí,
 • prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech a měkkých tkání obličeje a krku,
 • poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a poučení o udržování správné hygieny dutiny ústní, o správných stravovacích návycích a o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku zubního kazu a riziku přenosu kariogenních mikroorganismů.

2. Obsahem preventivních prohlídek u těhotných žen, které se provádějí dvakrát v průběhu těhotenství, je:

 • vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
 • prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech a měkkých tkání obličeje a krku,
 • poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte včetně poučení o správné hygieně jejich dutiny ústní, o fluoridové prevenci a nutnosti sanace chrupu před porodem k zamezení přenosu kariogenních mikroorganismů z dutiny ústní matky do dutiny ústní dítěte,
 • poučení budoucí matky o nutnosti zajistit stomatologické preventivní prohlídky svého dítěte, a to první mezi 6. až 12. měsícem jeho věku.

3. Obsahem preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky je:

 • vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
 • prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkání obličeje a krku,
 • poučení o správné hygieně dutiny ústní.

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví

Obsahem preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, které se provádějí v 15 letech věku a dále jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky je:

 • rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory,
 • klinické vyšetření prsů v 15 letech a dále od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů,
 • prohlídka kůže a palpační vyšetření regionálních mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů,
 • vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen,
 • odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému či virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen,
 • palpační bimanuální vyšetření,
 • poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky,
 • nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího lékaře,
 • u žen od 45 let věku předání doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech. Jestliže žena již absolvovala vyšetření podle § 1 písm. g) v období kratším než dva roky a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
 • stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let věku, od 55 let věku ve dvouletých intervalech nebo jednou za 10 let doporučení k provedení screeningové kolonoskopie; jestliže žena již absolvovala vyšetření podle § 1 písm. f) v uvedených intervalech a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.