800 213 213

Životní situace

Životní situace jsou vlastně popisem postupů, které povinný subjekt dodržuje při provádění a vyřizování určité agendy, mající charakter veřejné správy.

V případě zdravotních pojišťoven se jedná o výkon pravomoci na úseku výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění. V této souvislosti se jedná zejména o následující postupy, které jsou vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, označovány jednotně jako životní situace:

  • Vyměření dlužného pojistného penále platebním výměrem,
  • Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále výkazem nedoplatků,
  • Pravděpodobná výše pojistného,
  • Snížení záloh OSVČ,
  • Vrácení přeplatku na pojistném,
  • Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce pojistného,
  • Přirážka k pojistnému,
  • Řízení o odstraňování tvrdosti zákona.

Dále následují popisy jednotlivých životních situací ve struktuře dané Přílohou č. 2 výše uvedené vyhlášky:

1. Vyměřování dlužného pojistného platebním výměrem

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem.
4. Základní informace k životní situaci
Zákon stanoví povinnost zdravotním pojišťovnám, vymáhat dlužné pojistné a penále - dle § 8 odst.5 zák. č. 48/1997 Sb. Ve sporných případech placení pojistného a penále, rozhodují ZP platebními výměry - § 53/1 zákona č. 48/1997 Sb.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněn jednat zaměstnavatel, pojištěnec, nebo zákonný zástupce.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Po obdržení platebního výměru, má plátce povinnost vyměřený dluh uhradit ve lhůtě zde stanovené a postupovat podle podmínek uvedených na platebním výměru včetně dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Obraťte se písemně nebo osobně na příslušné pracoviště RBP, zdravotní pojišťovny, které platební výměr vydalo. Můžete využít rovněž i elektronickou podatelnu RBP.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Přednostně se obráťte na pracoviště RBP, které platební výměr vydalo. Zde dostanete příslušné informace o dalším postupu, případně můžete podat odvolání nebo žádost.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na adrese pracoviště, které platební výměr vydalo - adresa oddělení RBP nebo ředitelství RBP s referentem, který je uveden na platebním výměru.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti, platební výměr a ostatní doklady rozhodné pro dlužné pojistné a penále.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V platebním výměru je stanovena lhůta k zaplacení vyměřeného dluhu a v části poučení je uvedena lhůta k podání odvolání. Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví správní řád tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Pro vyřízení žádosti o prominutí penále zákon nestanoví lhůtu, avšak žádost by měla být obvykle vyřízena ve stejné lhůtě jako odvolání.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být odvolacím orgánem nebo orgánem rozhodujícím o prominutí penále vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu RBP, zdravotní pojišťovny.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem je upraveno v zákoně č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění a v zákoně č. 500/2004 Sb. - správní řád.
18. Jaké jsou související předpisy
Nejsou.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti vyměření dlužného pojistného a penále, lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního výměru. Odvolání se podává prostřednictvím orgánů, který platební výměr vydal, k rozhodčímu orgánu RBP.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nezaplacení dlužného pojistného a penále ve lhůtě stanovené je RBP povinna vyměřené dluhy vymáhat právní cestou.
21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
Můžete požádat o odstranění tvrdosti zákona ve věci vyměření penále, žádost je nutno podat do právní moci platebního výměru na penále.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Obecné informace lze získat na internetových stránkách RBP.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Řízení o odstranění tvrdosti zákona, předepisování pojistného a penále výkazem nedoplatků.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor kontroly výběru pojistného RBP
26. Kontaktní osoba
JUDr. Eva Tomášková, Bc. Dana Kubáňová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.

2. PŘEDEPISOVÁNÍ DLUŽNÉHO POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PENÁLE VÝKAZEM NEDOPLATKŮ

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků.
4. Základní informace k životní situaci
Nastává v případě, kdy se povinný plátce dostane do prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění a RBP, zdravotní pojišťovna (dále jen RBP) postupuje dle ustanovení § 53 odst. 2 až 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ve věci jedná RBP jako příslušná zdravotní pojišťovna.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Existence nesporně zjištěného dluhu na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále ze strany RBP jako příslušné zdravotní pojišťovny .
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Povinný subjekt není oprávněn řízení o předepsání dlužného pojistného a penále zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Na RBP, která výkazem nedoplatků předepisuje dlužné pojistné a penále.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Výkazy nedoplatků vystavuje odbor kontroly výběru pojistného a oddělení OBZP RBP, konkrétní osoba je uvedena na vystaveném výkazu nedoplatků.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti, výkaz nedoplatků a doklady rozhodné pro námitky k vyměřenému dlužnému pojistnému a penále.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
RBP rozhoduje výkazem nedoplatků. Formulář není určen plátcům k použití a proto není k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro podání písemných námitek k výkazu nedoplatků je stanovena dle zákona na 8 dní od doručení výkazu nedoplatků. V této lhůtě může plátce také požádat o prominutí penále. Po této lhůtě je žádost o prominutí penále již odložena jako bezpředmětná. Lhůty k úhradě pojistného a penále jsou uvedeny na vydaném výkazu nedoplatků.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Pokud plátce požádá v osmidenní lhůtě od doručení výkazu nedoplatků o prominutí penále, požaduje zdravotní pojišťovna předložení čestného prohlášení, které zdravotní pojišťovna zašle k vyplnění. Bez předložení vyplněného čestného prohlášení zdravotní pojišťovně v požadovaném termínu nelze o žádosti o prominutí penále rozhodnout. Stejně i tehdy, pokud plátce neuhradí veškeré dlužné pojistné a splatné běžné pojistné ke dni zasedání orgánu příslušného pro odstranění tvrdosti.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu RBP, zdravotní pojišťovny.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 a zákona § 53a  zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy
V oblasti doručování výkazu nedoplatků zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, konkrétně ustanovení části druhé, hlava II. díl 4, §§ 19 - 24. V oblasti zjišťování a výpočtu dlužných částek zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení §§ 2 - 19.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti výkazu nedoplatků lze RBP jako příslušné zdravotní pojišťovně, která tento výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky (do jejího sídla), pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést. Na základě námitek RBP do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud RBP nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. RBP je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sankce stanoveny.
21. Nejčastější dotazy
Dotaz: Obdržel jsem výkaz nedoplatků se kterým nesouhlasím. Co můžu udělat? Odpověď: Pokud nesouhlasíte s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší můžete do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků podat na adresu sídla RBP písemné námitky, ve kterých důvody uvedete.Dotaz: Můžu své námitky poslat elektronicky? Odpověď: Nemůžete, zákon předepisuje písemnou formu.
22. Další informace
Nejsou.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Obecné informace lze získat na internetových stránkách RBP, webových stránkách MZ ČR nebo Portálu veřejné správy ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále a řízení o odstraňování tvrdosti zákona.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personálně právní odbor a odbor kontroly výběru pojistného RBP.
26. Kontaktní osoba
JUDr. Eva Tomášková, Bc. Dana Kubáňová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.

3. PRAVDĚPODOBNÁ VÝŠE POJISTNÉHO

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Pravděpodobná výše pojistného.
4. Základní informace k životní situaci
RBP, zdravotní pojišťovna (dále jen "RBP") v případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného nepředal RBP přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a to ani ve lhůtě určené RBP v písemné výzvě, může stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v uvedené výzvě na tento následek upozorněn.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ve věci jedná RBP jako příslušná zdravotní pojišťovna.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Nesplnění povinnosti podat přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo jestliže osoba samostatně výdělečně činná nesplnila povinnost podat přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené RBP v písemné výzvě.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Povinný subjekt není oprávněn proces stanovení pravděpodobné výše pojistného zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Pravděpodobnou výši pojistného stanoví rozhodnutím RBP a s ní je nutno situaci řešit.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pravděpodobnou výši pojistného stanovují rozhodnutím zaměstnanci odboru kontroly výběru pojistného RBP a situaci je nutno řešit s příslušným referentem uvedeným na rozhodnutí v nejkratším možném termínu do nabytí právní moci platebního výměru.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Zaměstnavatel předkládá neodevzdaný přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u RBP, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u RBP a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují) a osoba samostatně výdělečně činná předkládá neodevzdaný přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro zaměstnavatele: hromadná oznámení a přehledy o platbách pojistného za příslušný měsíc.Pro osoby samostatně výdělečné činné: přehledy o příjmech a výdajích za příslušný rok.K dispozici: viz internet. stránky RBP a v papírové formě na kontaktních místech RBP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Na základě předložených přehledů do nabytí právní moci platebního výměru je penále vypočteno pouze ze skutečné výše dlužného pojistného, po předložení přehledů až po nabytí právní moci platebního výměru je penále stanoveno z pravděpodobné výše pojistného.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Předložení požadovaných přehledů a úhrada pohledávky.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna RBP, zdravotní pojišťovny.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle ustanovení § 25a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
RBP je po řádném splnění předmětné povinnosti oprávněna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zrušit. Proti rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to u orgánu který rozhodnutí vydal. Včas podané odvolání má odkladný účinek. O případném odvolání rozhodne Rozhodčí orgán RBP. Odvolání se podává prostřednictvím RBP, zdravotní pojišťovny, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Kromě stanovení pravděpodobné výše pojistného je vypočteno i penále z pravděpodobné výše pojistného. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 nebo § 25 odst.3 zákona č. 592/1992 Sb., ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy
Dotaz: Obdržel jsem rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného, co mám udělat?Odpověď: Předat RBP přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. (zaměstnavatel), nebo podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (osoba samostatně výdělečně činná).
22. Další informace
Nejsou.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Obecné informace lze získat na internetových stránkách RBP, webových stránkách MZ ČR nebo Portálu veřejné správy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personálně právní odbor a odbor kontroly výběru pojistného RBP.
26. Kontaktní osoba
JUDr. Eva Tomášková, Bc. Dana Kubáňová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.

4. SNÍŽENÍ ZÁLOH OSVČ

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Snížení záloh OSVČ.
4. Základní informace k životní situaci
Pojištěnec může na základě § 8 odst. 4 z. č. 592/1992 Sb., požádat o snížení zálohy na pojistné, pokud bude jeho příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v předcházejícím roce.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Pojištěnec na základě písemné žádosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pojištěnec písemně požádá o snížení záloh zdravotní pojišťovnu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemnou žádostí pojištěnce s odůvodněním snížení záloh.
8. Na které instituci životní situaci řešit
U RBP,zdravotní pojišťovny (dále jen RBP).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádost o snížení zálohy na pojistné lze podat písemnou formou prostřednictvím služeb České pošty, a.s. nebo osobně na všech pracovištích RBP, případně jiným obvyklým způsobem.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Při osobní návštěvě je nutné u fyzické osoby prokázat totožnost občanským průkazem a průkazem pojištěnce a doložit prokazované příjmy a výdaje.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebný formulář najdete na internetových stránkách RBP. Použití formuláře není podmínkou podání žádosti
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna rozhodne zpravidla do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou..
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o snížení zálohy odůvodněna.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronickou podatelnu RBP, zdravotí pojišťovny.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení povinností nebo nesplnění kritérií pro snížení zálohy nemusí být žádosti vyhověno.
21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
Snížení zálohy lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byl, popř. měl být podán přehled OSVČ.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Obecné informace lze získat na internetových stránkách RBP, webových stránkách MZ ČR nebo Portálu veřejné správy ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Kontrola plateb pojistného a předepsání dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor kontroly výběru pojistného RBP.
26. Kontaktní osoba
Bc. Dana Kubáňová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.

5. VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA POJISTNÉM

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Vrácení přeplatku na pojistném.
4. Základní informace k životní situaci
Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku dle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění, formou písemné žádosti.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Plátce zdravotního pojištění (zaměstnavatel, OSVČ, OBZP).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Plátce pojistného písemně požádá o vrácení přeplatku a RBP, zdravotní pojišťovna (dále jen RBP) dle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., vrátí tento přeplatek v plné výši jen v případě, že plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemnou žádostí adresovanou RBP s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na pojistném.
8. Na které instituci životní situaci řešit
U zdravotní pojišťovny, u níž vznikl přeplatek na pojistném.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádost o vrácení přeplatku lze podat písemnou formou prostřednictvím služeb České pošty, a.s. nebo osobně na všech kontaktních místech RBP, případně jiným obvyklým způsobem.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Při osobní návštěvě je nutné u fyzické osoby prokázat totožnost občanským průkazem, apod. Právnické osoby předloží platný výpis (ne starší 3 měsíců) z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku. Dále je nutné mít s sebou písemnou žádost viz bod 7.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebný formulář najdete na internetových stránkách RBP. Použití formuláře není podmínkou podání žádosti.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyřídí žádost nejpozději do jednoho měsíce.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o vrácení přeplatku odůvodněna.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronickou podatelnu RBP, zdravotní pojišťovny.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
U OSVČ se za žádost o vrácení přeplatku považuje podaný přehled OSVČ s vyúčtováním přeplatku.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Obecné informace lze získat na internetových stránkách RBP, webových stránkách MZ ČR nebo Portálu veřejné správy ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Kontrola plateb pojistného a předepsání dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor kontroly výběru pojistného
26. Kontaktní osoba
Bc. Dana Kubáňová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.

6. POKUTA ZA NESPLNĚNÍ NEBO PORUŠENÍ POVINNOSTI PLÁTCE POJISTNÉHO

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce pojistného.
4. Základní informace k životní situaci
Zákon stanoví, kdy může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci nebo zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení povinnosti podle v § 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění nebo § 26 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Řízení zahajuje vždy pojišťovna z moci úřední. Účastníkem je subjekt, který se porušení povinnosti dopustil, zpravidla pojištěnec nebo zaměstnavatel.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Porušení povinností s možností uložení pokuty sledují a vyhodnocují samostatně příslušné odborné útvary RBP, zdravotní pojišťovny. Pokud již byla pokuta uložena platebním výměrem, je nutno postupovat ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád a poučení uvedeného v závěru rozhodnutí.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Uložení pokuty obvykle předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění.
8. Na které instituci životní situaci řešit
U orgánu, který pokutu uložil, obvykle u příslušného odborného útvaru RBP, který řízení zahájil.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Je nutno se spojit co nejdříve s příslušným referentem vyřizujícím doručenou písemnost nebo se obrátit osobně, písemně či telefonicky na pobočku nebo jednatelství podle místa bydliště pojištěnce nebo sídla zaměstnavatele. Elektronickou cestou je možno komunikovat přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, příslušný doručený dokument, doklady dokazující splnění povinnosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K dodatečnému splnění povinnosti plátce pojistného jsou k dispozici některé formuláře na stránkách RBP. Splnění povinnosti není vázáno na formulář, pokud je jinak dostatečně a srozumitelně prokázáno.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Plátce je povinen uhradit náklady řízení stanovené v rozhodnutí o uložení pokuty.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokutu uloženou podle § 44 zákonač. 48/1997 Sb. lze uložit do dvou let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila neplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejpozději do pěti let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.
Pokutu uloženou podle § 26 zákona č. 592/1992 Sb. lze uložit do dvou let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci nejsou stanoveni, platí obecná ustanovení o zastoupení.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění azák.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla pokuta uložena k rozhodčímu orgánu RBP prostřednictvím RBP, tzn. zaslat na adresu sídla RBP, zdravotní pojišťovny. Při splnění podmínek uvedených v § 53a zákona č. 48/1997 Sb. je možno požádat RBP o odstranění tvrdosti zákona.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce pojistného může zdravotní pojišťovna uložit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb. pojištěnci do výše 10.000,00 Kč a zaměstnavateli do výše 200.000 Kč. Při opakovaném nesplnění může být tato pokuta uložena ve dvojnásobné výši.
Pojištěnci může být uložena pokuta za nesplnění povinnosti uvedené v § 12 písm.e, i) až k) uvedeného zákona až do výše 500 Kč a za prokázání se při poskytování zdravotní péče průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, jejímž už není pojištěncem pokutu až do výše 5.000 Kč.
Za nesplnění povinnosti podle § 45 odst. 4 zákona zaslat zdravotní pojišťovně kopii hlášení o pracovním úraze, až do výše 100.000 Kč.
Za nesplnění povinnosti spojených s kontrolou podle § 22, předávání přehledu o platbách pojistného § 24 a povinností podle § 25 a za nepoužívání tiskopisu zdravotní pojišťovny podle § 26 zákona č. 592/1992 Sb., lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.
21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
Nejsou.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Právní předpisy, webové stránky MZ ČR, Portál veřejné správy ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků, odvolání, prominutí penále.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personálně právní odbor RBP
26. Kontaktní osoba
JUDr. Eva Tomášková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.

7. PŘIRÁŽKA K POJISTNÉMU

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Přirážka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavateli, u kterého došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin.
4. Základní informace k životní situaci
Jedná se o sankční opatření vůči zaměstnavatelům uložené ustanovením § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dále jen Zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Řízení zahajuje z moci úřední, na základě vlastních zjištění a vyhodnocení, zdravotní pojišťovna.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zaměstnavatel může předcházet opakovanému výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání účinnými opatřeními na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Dtto bod 5.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Ve zdravotní pojišťovně, která přirážku vyčíslí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na základě doručení oznámení o zahájení správního řízení RBP, které obsahuje potřebné kontaktní údaje
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Kopie záznamů o pracovních úrazech a hlášení nemocí z povolání za předchozí kalendářní rok.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Oznámení dle § 45 odst. 4 a 5 zákona se provádí na tiskopisech Záznam o pracovním úrazu, vzor tiskopisu v Nařízení vlády ČR č. 201/2010 Sb.,
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Zdravotní pojišťovna může účtovat náklady správního řízení dle zákona č. 500/20004 Sb.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zpravidla 30 kalendářních dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Doložit splnění povinností vyplývajících z § 45 Zákona.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít informační systém datových stránek.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jelikož se jedná o správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb, lze použít veškeré opravné prostředky stanovené tímto zákonem tj. odvolání proti rozhodnutí o vyměření přirážky k pojistnému, popř. odstranění tvrdosti zákona dle § 53a) zákona č. 48/1997 Sb.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Výše přirážky může činit až 5 % podílu pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance.
21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
Nejsou.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Např. ve státním úřadu inspekce práce..
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou..
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Vedoucí personálně právního odboru.
26. Kontaktní osoba
JUDr. Eva Tomášková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.

8. ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ TVRDOSTI ZÁKONA

1. Identifikační číslo
476 73 036
2. Kód
213
3. Název životní situace
Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále, uložení pokuty a vyměření přirážky k pojistnému = snižování penále a přirážek k pojistnému a promíjení pokut.
4. Základní informace k životní situaci
Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdost zákona u penále předepsaného do výše 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti. U penále přesahujícího 20 tis. Kč, u pokut a u přirážek k pojistnému může odstranit tvrdost Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo vyměřeno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému nebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí ve věci, na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh nebo plátce pojistného (právnická osoba) vstoupil do likvidace. U subjektů podnikajících v dopravě, zemědělství a v rybolovu se postupuje podle Nařízení Komise ES č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, resp. dle Nařízení Komice (ES) č. 875/2007 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis  v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, resp. dle Nařízení č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, resp. Nařízení(EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytující služby obecného hospodářského zájmu Nařízení Komise ES č. 1860/2004, za použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Od 1. 7. 2014 upravuje podmínky podpory de minimis Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci platebního výměru, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru. U výkazu nedoplatků musí být žádost podána do osmi dnů po doručení výkazu nedoplatků.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o odstranění tvrdosti zákona je třeba podat RBP, zdravotní pojišťovně.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Problematiku řízení je nutno řešit s referentem, který vydal platební výměr či výkaz nedoplatků. Jedná se vždy o pracovníka RBP, zdravotní pojišťovny.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Kromě písemné žádosti je nutné vyplnit formulář "Čestné prohlášení" ke skutečnostem uvedeným v bodě 6 a doplatit veškeré splatné pojistné. V případně na žádost zdravotní pojišťovny doložit potvrzení o hrazení pojistného nepříslušné zdravotní pojišťovně.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Je nezbytné vyplnit formulář "Čestné prohlášení" a tento zaslat na RBP, zdravotní pojišťovnu. "Čestné prohlášení" zašle žadateli zdravotní pojišťovna na základě žádosti o prominutí penále, pokuty nebo přirážky k pojistnému.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost je nezbytné podat ve lhůtě uvedené v bodě 7.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Prokázání skutečností, kterými je odůvodněna podaná žádost o prominutí (např. zprávy o kontrole placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud odváděl pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního důchodu, atd.)
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Portál ZP. Elektronická podatelna RBP, zdravotní pojišťovny.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle ustanovení § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy
Co se týká základních zásad řízení použije se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Na výkazy nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti vydanému rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona nejsou přípustné opravné prostředky.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě opožděného podání žádosti nebo jestliže plátce neuhradí splatné pojistné či nepředloží vyplněný formulář "Čestné prohlášení" nebude o jeho žádosti rozhodováno a žádost bude odložena.
21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
Nejsou.
23. Informace o popisovaném postupu (řešení život. situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
V případě dotazů k podpoře de minimis doporučujeme kontaktovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále; předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků; rozhodování o přirážce k pojistnému; rozhodování o uložení pokuty.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personálně právní odbor RBP, zdravotní pojišťovny.
26. Kontaktní osoba
JUDr. Eva Tomášková, Bc. Dana Kubáňová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.3.2013
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2019
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Nestanoveny.