800 213 213

Očkování proti TBC

Současný výskyt TBC v ČR je jeden z nejnižších v Evropě

Nemocnost 6,8 případů na 100 000 obyvatel v roce 2009 je toho dokladem. Tímto velmi příznivým vývojem nemocnosti TBC v ČR se tak podařilo splnit mezinárodní kritéria pro zrušení plošného očkování proti TBC, která byla vypracována Mezinárodní unií proti TBC a plicním nemocem.

Z tohoto důvodu, s účinností od 1. listopadu 2010 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která ruší provádění plošného přeočkování proti TBC v 11 letech věku dítěte a zavádí selektivní očkování u dětí z rizikových skupin.

Současný stav zákonných ustanovení očkování proti tuberkulóze

Ve smyslu ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění se hradí z veřejného zdravotního pojištění očkování proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené uvedenou vyhláškou upravující očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní.

Do nedávné doby bylo toto očkování prováděno plošně. Vakcinace se provádí na kalmetizačních pracovištích.

Indikace očkování proti TBC:

  • Jeden nebo oba z rodiče dítěte, sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl nebo má aktivní TBC.
  • Dítě, jeden nebo oba z rodiče dítěte, sourozenec nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá nebo pobýval ve státě s výskytem TBC vyšším než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem TBC do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  • Dítě bylo v kontaktu s nemocným s TBC.
  • Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých zákonnými zástupci dítěte lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost.

Pravidelné očkování proti tuberkulóze

Očkování se provede u dětí s uvedenými indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, zejména na základě zákonným zástupcem dítěte vyplněné I. části dotazníku k definici rizika tuberkulózy uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce. Lékař novorozeneckého oddělení vyplní II. část dotazníku a vyplněný dotazník jako součást propouštěcí zprávy předá registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má výše uvedenou indikaci k očkování, současně informuje pracoviště kalmetizace. Registrující praktický lékař pro děti a dorost zpravidla do jednoho měsíce po převzetí do své péče odesílá dítě, které splňuje uvedenou indikaci a které nebylo proti tuberkulóze dosud očkováno, na pracoviště kalmetizace.

U dětí, u kterých nemůže splnění uvedených indikací posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje tyto indikace při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte registrující praktický lékař pro děti a dorost.