800 213 213

Stížnosti na péči

Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.

  • Stížnost na poskytování zdravotních služeb se řídí § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje (tj. lékaři nebo zdravotnickému zařízení). Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele. Pokud s vyřízením stížnosti poskytovatelem nebudete souhlasit, můžete podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
  • Stížnosti týkající se odborných nedostatků nebo etického postupu poskytovatele zdravotních služeb je příslušná řešit Česká lékařská, Česká stomatologická nebo Česká lékárnická komora dle zákona č. 20/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
  • V případě pochybností o oprávněnosti požadavku zdravotnického zařízení na přímou úhradu za poskytnutou zdravotní péči přímo od pojištěnce, případně pochybností úhrad vyúčtovaných zdravotní pojišťovně, se můžete obrátit na zdravotní pojišťovnu, jejímž jste pojištěncem. Jde-li o zdravotní péči (např. zdravotní výkon), která má odkladný charakter, je nutno v případě pochybnosti o oprávněnosti požadavku, obrátit se na příslušnou zdravotní pojišťovnu, ještě před jejím provedením, neboť platná legislativa umožňuje zdravotní pojišťovně hradit poskytnutou zdravotní péči pouze zdravotnickému zařízení, ne pojištěnci (mimo neodkladné zdravotní péče poskytnuté v cizině). V případě, že ošetřující lékař požaduje přímou platbu za výkony, které odkladný charakter nemají, je v zájmu pojištěnce vyžadovat příjmový pokladní doklad s uvedením účelu platby nebo zdravotních výkonů, s datem, jménem a rodným číslem pacienta, razítkem zdravotnického zařízení a podpisem lékaře.