800 213 213

Pobyty mimo EU

Pobyty vyplývají z existence norem Evropského společenství:

Při pohybu pojištěnců v ostatních zemích musí být pojištěnec obezřetný. Je nutné se informovat zda má Česká republika s danou zemí uzavřenou mezistátní dohodu či nikoliv. Klidu mu však vždy dodá uzavření pojištění pro cesty do zahraničí.

Země mimo Evropskou unii, se kterými má ČR uzavřené mezivládní dohody

V zemích, se kterými máme uzavřeny tyto mezinárodní smlouvy, si pojištěnci vystačí s tzv. „evropskými formuláři“, na jejichž základě může být čerpána zdravotní péči v rozsahu uvedeném ve vzájemných smlouvách. Dohody byly uzavřeny s Černou Horou, Makedonií Srbskem a Tureckem, nově byly uzavřeny i dohody s Albánií a Tuniskem.

Příslušné formuláře si pojištěnec může vyzvednout na kontaktních místech pojišťovny. Po předložení formulářů má pojištěnec v zahraničí nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, která bude zdravotnickému zařízení uhrazena z českého zdravotního pojištění.
Kromě těchto smluv existuje i celá řada mezivládních dohod sjednaných před rokem 1989. Vzhledem k tomu, že jde často o exotické země, je skutečné jejich uplatnění docela problematické. Bližší informace naleznete na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění (dříve CMU) https://www.kancelarzp.cz/cs/.

Ostatní země

Úhrada je upravena pouze zákonem č. 48/1997 v platném znění , o veřejném zdravotním pojištění , kde se v § 14 říká,  „ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též částka, kterou vynaložili na nutné a neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během jejich pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky.“

V praxi to znamená:

  • pojištěnec si v zahraničí uhradí zdravotní péči ze svého a její úhradu nárokuje u své pojišťovny v ČR. Žádost o náhradu nákladů na zdravotní služby v zahraničí,
  • zdravotní pojišťovna, uhradí svému pojištěnci náklady na nutnou a neodkladnou péči, kterou zaplatil v zahraničí pouze do té výše, kolik by za tutéž péči uhradila tuzemským zdravotnickým zařízením,
  • právo na takovou úhradu přináleží pouze pojištěnci,
  • zdravotní pojišťovna uhradí lékařskou péči pouze za podmínek, že pojištěnec náklady skutečně sám uhradil a jejich úhradu doložil příslušnými podklady u své pojišťovny.

Těmito podklady pro stanovení výše úhrady jsou originál účtu a originál dokladu o zaplacení.

V případě potřeby lze na pojištěnci požadovat i ověřený překlad uvedených dokladů. Předkládané doklady musí být opatřeny příslušnými podpisy a oficiálními razítky a je na nich třeba uvést číslo pojištěnce (tj. rodné číslo).
Je pochopitelné, že oprávněnost těchto nákladů každá zdravotní pojišťovna pečlivě prověřuje a mnohdy se stává, že pojištěnci nejsou zdaleka uhrazeny všechny náklady.

Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že na našeho turistu pohlížejí v každé zemi jako na svého občana, proto si každý musí v hotovosti hradit vše, co je pro příslušnou zemí obvyklé.

Úhrada nutné a neodkladné péče v zahraničí tedy zajištěna je, ale téměř vždy (a to i v případě, kdy má  ČR uzavřenou dohodu o poskytování bezplatné péče) znamená výdaje v místní měně podstatně vyšší, než jaké se po návratu do ČR pojištěnci vrátí. Proto je na místě všem klientům cestujícím do zahraničí zdůraznit nutnost cestovního pojištění. Nejde totiž jen o úhradu samotné péče a poskytnutých léků a zdravotnického materiálu, ale i transportu zpět do ČR, který není součástí žádné mezinárodní smlouvy. V případech nejhorších, kdy pojištěnec v zahraničí zemře, zůstávají jeho rodině kromě vzpomínek i pohledávky za přepravu zpět do ČR a repatriaci ostatků ve výši desítek tisíc.

Rozsah uvedené zdravotní péče:

Nutná a neodkladná péče, kterou lékař poskytne pacientovi tak, aby nemusel odcestovat dříve než zamýšlel (nebo dříve, než je toho schopen). Nesmí jít o cílené vycestování za touto péčí.