800 213 213

Pobyty mimo EU

Pobyty vyplývají z existence norem Evropského společenství:


Při pohybu pojištěnců v ostatních zemích musí být pojištěnec obezřetný. Je nutné se informovat zda má Česká republika s danou zemí uzavřenou mezistátní dohodu či nikoliv. Klidu mu však vždy dodá uzavření pojištění pro cesty do zahraničí.

Normy evropského společenství

Země mimo Evropskou unii, se kterými má ČR uzavřené mezivládní dohody

Stejně jako ostatní země i Česká republika pamatovala na zajištění nutné a neodkladné zdravotní péče v zahraničí pro své občany a pojistila si její zajištění mezivládními dohodami. Dohody byly uzavřeny s Černou Horou, Srbskem, Severní Makedonií, Tureckem, Tuniskem a Albánií. Kromě těchto smluv existuje i celá řada mezivládních dohod sjednaných před rokem 1989. Vzhledem k tomu, že jde často o exotické země, je jejich skutečné uplatnění docela problematické. 

Proplacení zdrav. péče Žádost o proplacení přímé úhrady za zdravotní péči v zahraničí  

Ostatní země
Tam kde dohoda chybí, je její úhrada upravena zákonem č. 48/1997 v platném znění, o veřejném zdravotním pojištění , kde se v § 14 říká,  „Ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též částka, kterou vynaložili na nutné a neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během jejich pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky.“

V případě potřeby lze na pojištěnci požadovat i ověřený překlad uvedených dokladů. Předkládané doklady musí být opatřeny příslušnými podpisy a oficiálními razítky a je na nich třeba uvést číslo pojištěnce (tj. rodné číslo).
Je pochopitelné, že oprávněnost těchto nákladů každá zdravotní pojišťovna pečlivě prověřuje a mnohdy se stává, že pojištěnci nejsou zdaleka uhrazeny všechny náklady.

Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že na našeho turistu pohlížejí v každé zemi jako na svého občana, proto si každý musí v hotovosti hradit vše, co je pro příslušnou zemí obvyklé.

Úhrada nutné a neodkladné péče v zahraničí tedy zajištěna je, ale téměř vždy (a to i v případě, kdy má  ČR uzavřenou dohodu o poskytování bezplatné péče) znamená výdaje v místní měně podstatně vyšší, než jaké se po návratu do ČR pojištěnci vrátí. Proto je na místě všem klientům cestujícím do zahraničí zdůraznit nutnost cestovního pojištění. Nejde totiž jen o úhradu samotné péče a poskytnutých léků a zdravotnického materiálu, ale i transportu zpět do ČR, který není součástí žádné mezinárodní smlouvy. V případech nejhorších, kdy pojištěnec v zahraničí zemře, zůstávají jeho rodině kromě vzpomínek i pohledávky za přepravu zpět do ČR a repatriaci ostatků ve výši desítek tisíc.

Rozsah uvedené zdravotní péče:

Nutná a neodkladná péče, kterou lékař poskytne pacientovi tak, aby nemusel odcestovat dříve než zamýšlel (nebo dříve, než je toho schopen). Nesmí jít o cílené vycestování za touto péčí.