800 213 213

Příloha č.2

Aktualizace výkonů k 1.1.2024

RBP, zdravotní pojišťovna informuje, že poskytovatelům zdravotních služeb, kteří mají v platné Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb nasmlouván výkon (SZP) TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM,  dosud vykazovaný pod číslem výkonu 09557, tento výkon automaticky přečísluje v Příloze č. 2 Smlouvy. Nově bude pro vykazování této péče číslo výkonu 09821. Číslo výkonu 09557 bude v souvislosti s novelou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů využíváno k vykazování OŠETŘENÍ DÍTĚTE od 12 LET DO 18 LET.

Příloha č.2 je společná aplikace všech ZP sdružených do Portálu ZP

(ČPZP, OZP, RBP, VoZP ČR, ZPŠ)

Tato aplikace umožňuje poskytovateli zdravotních služeb připravit na jednom místě pro všechny pojišťovny najednou dokumenty, které jsou přílohou rámcové smlouvy. Do aplikace pro P2 je ale možné zadat i drobné individuální rozdíly, které má PZS vůči jednotlivým ZP upravené/nasmlouvané odlišně.
Pokud již máte P2 hotovou v PDF formuláři od VZP, je možné ji do Portálu ZP jednoduchým a v příručce popsaným postupem nahrát, je možný rovněž export P2 do PDF.

Příloha č. 2 je nedílnou součástí smlouvy mezi PZS a ZP, proto je pro elektronickou administraci této přílohy nutné uzavřít s každou ZP „Dodatek o elektronické administraci Přílohy č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče“. V případě Vašeho zájmu o sjednání dodatku zašlete písemnou žádost na oddělení administrace smluv.

Pro práci s přílohou rámcové smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „Příloha č. 2“ či „P2“) potřebuje pověřený zástupce poskytovatele zdravotních služeb (dále „PZS“) speciální oprávnění (nestačí tedy výše popsané běžné oprávnění pro např. odesílání dávek za PZS).

Klient Portálu ZP – zástupce poskytovatele zdravotních služeb – může pro P2 vůči Portálu ZP vystupovat ve třech důležitých rolích:

P2Editor (smí upravovat Přílohy č. 2 vůči všem ZP),
P2ZodpZást (smí předat Přílohu č. 2 všem ZP z Portálu ZP),
P2StatutZást (smí nastavit právní platnost Příloze č. 2 všem ZP z Portálu ZP).

Tímto pověřením statutární zástupce daného PZS pověřuje klienta Portálu ZP oprávněním pro práci s P2 v dané roli. Pověření samozřejmě není nutné zasílat, pokud je tímto klientem Portálu ZP sám statutární zástupce. Toto pověření stačí zaslat jediné pojišťovně zúčastněné v projektu Portál ZP, uznávat ho budou všechny. Vzhledem k tomu, že P2 upravuje smluvní vztah mezi PZS a ZP, je dále nutné speciální Pověření pro Portál ZP (pro zástupce PZS pro P2). Pověření stáhněte zde.

Podrobné informace, jak pracovat s P2 najdete zde.