800 213 213

Vaše dotazy

FAQ

01

OSVČ: Začínám podnikat, jaké mám povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

Plátce, který začíná podnikat je povinen splnit oznamovací povinnost a oznámit do 8 dnů od zahájení činnosti tuto skutečnost zdravotní pojišťovně (dostavit se na některou z našich poboček).

02

OSVČ: V jaké výši mám platit zálohy jako OSVČ v případě, že nemám jiný příjem?

V tomto případě, je podnikání hlavním zdrojem příjmů a máte povinnost hradit zálohy na pojistné v zákonem stanovené minimální výši (pokud není dle přehledu vypočtena záloha vyšší).

03

OSVČ: Podnikám a mám také současně příjem ze zaměstnání, musím hradit zálohy na pojistné?

V případě, že je plátce současně při podnikání evidován jako zaměstnanec a ze zaměstnání je za něho odváděno pojistné alespoň z minimální mzdy nemá povinnost hradit zálohy na pojistné. Podnikání je pro plátce vedlejším zdrojem příjmů a pojistné uhradí až na základě předloženého Přehledu OSVČ.

04

OSVČ: Jsem OSVČ a pobírám nemocenské dávky, jaké povinnosti mám vůči zdravotní pojišťovně?

V případě, že plátce onemocní a tuto skutečnost oznámí zdravotní pojišťovně doložením nemocenského lístku nebo potvrzením z OSSZ nemá povinnost v měsících, kdy nemoc trvala po celý kalendářní měsíc hradit zálohy na pojistné. Zdravotní pojišťovně se předkládá začátek i ukončení nemocenské.

Při předložení Přehledu OSVČ po skončení roku se plátci měsíce, ve kterých byl po celý kalendářní měsíc nemocný, zohlední pouze v případě, že k přehledu doloží Potvrzení pro účely ZP, které mu vydá příslušná OSSZ a ve kterém bude potvrzeno, že si jako OSVČ hradil nemocenské pojištění (v potvrzení je uvedeno, že plátce měl, jako OSVČ, nárok na výplatu dávky).

05

OSVČ: Uhradil jsem ze svého účtu zálohu osmého a bylo mi vyčísleno penále. Byl postup správný?

Záloha je splatná nejpozději do 8 dne následujícího kalendářního měsíce, ale tento den musí být již připsána na účet zdravotní pojišťovny.

06

OSVČ: Když neuhradím povinné zálohy a uhradím až nedoplatek za celý rok, vznikne mi nějaká sankce?

V případě, že plátce zálohy na pojistné neuhradí v zákonem stanoveném termínu je počítáno penále za pozdní platby v souladu s ustanovením § 18 zákona 592/1992 Sb.

07

OSVČ: Jsem OSVČ již několik let a bude mi od 15. 9. přiznán důchod, nemusím již od září hradit zálohy na pojistné?

V případě, že je plátce evidován současně jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát (tyto osoby vymezuje ustanovení § 7 zákona 48/1997 Sb.) nemá v prvním roce podnikání povinnost hradit zálohy na pojistné, v druhém roce a dalších letech potom plátce hradí zálohu vypočtenou dle předloženého Přehledu OSVČ bez povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ a hradit zákonem stanovenou minimální zálohu.

Ve vašem případě, kdy podnikání není prvním rokem, musíte hradit také nadále zálohy na pojistné, ale bez povinnosti dodržet minimální výši. Pokud byla Vaše záloha vyšší než minimální, budete hradit stále stejnou výši do doby, než bude stanovena nová výše zálohy za další rok. V případě, že byla záloha nižší, začnete tuto nižší zálohu hradit za měsíc říjen. Zároveň je důležitá oznamovací povinnost, kterou máte vůči zdravotní pojišťovně v případě přiznání důchodu.

08

OSVČ: Studuji, podnikám a jsem i zaměstnán, budu platit zálohu?

V případě, že dojde k souběhu kategorií OSVČ - zaměstnání - osoba, za kterou je plátcem pojistného nevzniká povinnost hradit zálohy na pojistné.

Podmínkou je, že souběh všech tří kategorií (OSVČ, zaměstnání, stát) trvá po celý kalendářní měsíc.

09

OSVČ: Pečuji o dvě děti a mám jenom malé příjmy z podnikání. Vztahuje se na mne možnost, že nemusí být při zúčtování přehledu a výpočtu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ? Již nepobírám rodičovský příspěvek.

Pokud splňujete podmínky pro péči (děti nenavštěvují školku nebo školní družinu na dobu delší než 4 hodiny, péči si může uplatnit pouze jeden s rodičů) označte tuto skutečnost na Přehledu OSVČ v sekci Prohlášení pojištěnce, kde současně uvedete rodné čísla dětí o které pečujete. V případě splnění podmínek Vám bude za měsíce, kdy trvala péče po celý kalendářní měsíc snížen za tyto měsíce vyměřovací základ pro výpočet pojistného.

10

OSVČ: Pečuji o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let musím hradit jako OSVČ zákonem stanovenou minimální zálohu na pojistné?

V případě, že doložím na začátku roku Čestné prohlášení, že jsou splněny podmínky péče (formulář najdete na našich webových stránkách www.rbp213.cz v sekci Plátci/formuláře ke stažení/Čestné prohlášení – děti) nepožaduje ZP dodržení minimálního vyměřovacího základu a platbu zákonem stanovené minimální zálohy, hradíte zálohy vypočtené dle přehledu. Měsíce, kdy uplatňujete péči o dítě/děti si současně označíte v Přehledu OSVČ v sekci Prohlášení pojištěnce.

POZOR: nelze využít v prvním roce podnikání. V takovém případě je povinnost hradit zákonem stanovenou zálohu a péči o dítě si uplatnit až při podání přehledu OSVČ.

11

OSVČ: Mám menší výdělky než v předchozích letech? Můžu si snížit zálohy na pojistné?

V případě, že se plátci sníží příjem oproti předchozímu roku alespoň o jednu třetinu (upravuje ustanovení § 8 odst. 4 zákona 592/1992 Sb.) má možnost podat žádost o snížení zálohy na formuláři, který najde na našich webových stránkách www.rbp213.cz.

Žádost lze podat v daném roce nejdříve prvního dubna. Snížena záloha je platná od měsíce, ve kterém je žádost podána, do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém bude nebo má být předložen přehled. V případě, že je snížena na výši odpovídající výši zákonem stanovené minimální zálohy, tak je platná do změny minimální zálohy (v případě, že ke změně dojde dříve, než se podává přehled). O změně zálohy je plátce písemně obeznámen.

12

OSVČ: Jsem OSVČ, je pro mě vhodný vstup do paušálního režimu?

Paušální daň je vhodná pro OSVČ s vyššími příjmy, nízkými náklady a pro ty, kteří si neuplatňují vyživované osoby, případně nevyužívají dalších slev či odpočtů.

Naopak není vhodná pro OSVČ, kteří využívají 80% paušální výdaje (řemeslné živnosti, zemědělci) a pro plátce, za které je současně plátcem stát (důchodci, studenti, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené)

Je potřeba si uvědomit, že z paušálního režimu nelze dobrovolně vystoupit (až po uplynutí kalendářního roku) a při splnění všech dalších podmínek bude daň paušalizována bez ohledu na skutečnou výši příjmu a výdajů a to i v případě ztráty. I z pohledu zdravotního pojištění je plátce, který vstoupí do paušálního režimu považován za plátce, který má povinnost dodržet minimální vyměřovací základ (nelze snížit z důvodu souběhu se státní kategorii, z důvodu nemocenské, atd.) a to po celé rozhodné období (kalendářní rok).

13

OSVČ: Vstoupil jsem jako OSVČ do paušálního režimu. Mám nějaké povinnosti vůči ZP?

Pro ZP je jedinou registrační autoritou Finanční správa, která předává ZP údaje o vstupu i výstupu poplatníka v paušálním režimu. Platba paušální daně se provádí na účet finančního úřadu, který potom platby pro ZP přerozděluje v souladu s platnou legislativou.

V případě, že vznikne poplatníkovi v paušálním režimu povinnost podat daňové přiznání, pak mu současně vzniká povinnost podat i Přehled OSVČ v předepsaném termínu.

14

OSVČ: Jaké zálohy platím v případě, že jsem po část roku veden v paušálním režimu a po část roku jako klasická OSVČ mimo paušální režim

V případě, že je OSVČ alespoň po část roku vedena v paušálním režimu a má povinnost předložit daňové přiznání a následně se v dalším období stejného kalendářního roku stane OSVČ (bez vstupu do paušálního režimu), potom je povinna vždy dodržet v daném kalendářním roce minimální vyměřovací základ a hradit zákonem stanovenou minimální zálohu nebo v případě, že je vyšší, tak zálohu vypočtenou dle přehledu a to až do podání přehledu za daný rok (v případě, že se v následujícím roce opět nestane poplatníkem v paušálním režimu).

15

OSVČ: Jaké zálohy platím po vyřazení z paušálního režimu.

V případě, že je OSVČ vyřazena v průběhu roku z paušálního režimu pro nesplnění podmínek paušálního režimu, pak je považována za klasickou OSVČ (jako by nikdy nebyla v paušálním režimu) a hradí zákonem předepsané zálohy.

16

OSVČ: Po kontrole finančního úřadu došlo ke změně příjmů a výdajů, mám tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně?

Změní-li se dodatečně údaje, je plátce povinen do 30 dnů od zjištění podat opravný přehled, případný nedoplatek je splatný do 30 dnů od jeho podání.

17

OSVČ: Mám vůči ZP nedoplatek na pojistném, jak mám postupovat?

V případě, že je plátci vypočten dle předloženého přehledu OSVČ nedoplatek na pojistném a plátce nemůže z vážných důvodů nedoplatek uhradit, může podat žádost o splátkový kalendář. Žádost se podává na formuláři, který najdete na našich webových stránkách www.rpb213.cz.

Žádost musí být odůvodněná. Na základě žádosti bude plátci vystaven Výkaz nedoplatků včetně vypočteného penále a v souladu s interními předpisy zdravotní pojišťovny bude rozhodnuto o případném schválení splátkového kalendáře a výši splátky. Na uzavření splátkového kalendáře není právní nárok. Podmínkou plnění splátkového kalendáře je skutečnost, že plátci nesmí vznikat další dluh na pojistném. Současně při splátkách vzniká plátci další penále.

V případě zamítnutí žádosti o splátkový kalendář je pohledávka vyměřená výkazem nedoplatků splatná nejpozději do 3 dnů od doručení výkazu nedoplatků.

Proti výkazu nedoplatků lze podat do 8 dnů od jeho doručení odůvodněnou námitku – žádost o prominutí penále. Podání po 8 denní lhůtě je považováno za bezpředmětné.

18

OSVČ: Musím počkat na úhradu nedoplatku až na sdělení zdravotní pojišťovny?

Plátce si má pojistné sám vypočítat a uhradit. Nedoplatek dle přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být předložen přehled za daný kalendářní rok. V případě, že plátce nedoplatek neuhradí v zákonem stanoveném termínu, je počítáno penále za pozdní platby v souladu s ustanovením § 18 zákona 592/1992 Sb.

19

OSVČ: Mám daňového poradce nebo prodloužení lhůty, musím tuto skutečnost hlásit?

Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost uvést v přehledu.

20

OSVČ: Kdy a jakým způsobem mám předložit Přehled OSVČ?

Plátce má povinnost předložit Přehled OSVČ na příslušném formuláři, který najde na našich webových stránkách www.rbp213.cz, formulář si může vyzvednout i na některé z našich poboček. Formulář musí být řádně vyplněn včetně podpisu plátce! Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání na FÚ.

21

OSVČ: Jakým způsobem lze podat přehled OSVČ ?

Přehled lze podat následovně:

  • Prostřednictvím služby my213 - jednoduše online odeslání do ZP
  • Přes Portál zdravotních pojišťoven
  • Prostřednictvím datové schránky na předepsaném formuláři, který najdete na našich webových stránkách www.rbp213.cz (v případě, že je přehled zaslán z cizí DS - např. účetní, musí být součásti podání i plná moc)
  • Předložením na některé z našich poboček
  • Písemně na adresu ZP
22

OSVČ: Který způsob podání přehledu OSVČ doporučuje svým klientům zdravotní pojišťovna?

Je to prostřednictvím služby my213. Jedná se o jednoduché vyplnění přehledu s názorným vedením, automatickým výpočtem a online odesláním přímo do zdravotní pojišťovny. 

23

OSVČ: Kdy mi bude vrácen přeplatek dle přehledu OSVČ?

Přeplatek je plátci vrácen na číslo účtu nebo adresu uvedenou v přehledu a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl tento přeplatek zjištěn. Přeplatek je snížen o případný nedoplatek na zálohách nebo jiný další splatný nedoplatek (dle přehledů za předchozí roky) nebo dlužné pojistné a penále z vyměřených výkazů nedoplatků nebo správních řízení. Je tedy potřebné věnovat pozornost účtu a adrese, kterou plátce na přehled uvede. Podaný přehled je dle zákona považován za žádost o přeplatek. Po zúčtování přehledu je plátce o částce přeplatku a splatnosti přeplatku včetně čísla účtu informován v „Oznámení o zpracování přehledu“. V souladu se zákonem se přeplatky do 200,- Kč nevrací.

24

OSVČ: Nepodávám daňové přiznání, protože můj příjem z podnikání je 5 000,- Kč. Musím zdravotní pojišťovně předkládat přehled OSVČ ?

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání na FÚ, jsou povinny předložit Přehled OSVČ nejpozději do 8 dubna následujícího roku. Pro zdravotní pojišťovnu není stanovena žádná spodní hranice příjmu pro podání či nepodání přehledu OSVČ.

25

OSVČ: Byla mi doručena Výzva k předložení Přehledu OSVČ, ve výzvě vyhrožujete pokutou, proč?

Tím, že nepředložíte Přehled OSVČ jste nesplnil zákonnou povinnost. Zdravotní pojišťovna Vás o této povinnosti nemá povinnost informovat, protože vychází ze zákona. I přesto se snažíme plátce informovat prostřednictvím webových a facebookových stránek, kde na tuto povinnost upozorňujeme.

Vzhledem k tomu, že výzva je již prvním krokem k zahájení správního řízení musí být doručena do vlastních rukou a musí obsahovat i případné stanovení pokuty, protože pokuta za nedodržení povinnosti předložit přehled je stanovená zákonem.

Plátce si musí být vědom toho, že neplnění zákonných povinností má právní důsledky.

26

OSVČ: Sdělí mi zdravotní pojišťovna, zda jsem správně vypočítal přehled OSVČ?

Ano, následně po zúčtování podaného přehledu OSVČ je každému plátci zasláno „Oznámení o zpracování přehledu“ s informací o nedoplatku nebo přeplatku s uvedenými platebními údaji.

U plátců, kteří podali přehled prostřednictvím my213 a plátcům, kteří jsou přihlášeni ke službě my213 je „Oznámení o zpracování přehledu“ uloženo na účtu a do emailu je zaslána notifikace o uložení zprávy. Oznámení je současně zasláno písemně na adresu plátce. 

27

OSVČ: Nepodal jsem přehled OSVČ, protože jsem ztratil účetnictví, co mám dělat?

Pokud plátce v termínu nepředloží přehled OSVČ, je ZP oprávněna stanovit pojistné za daný rok jako pravděpodobnou výši pojistného ve správním řízení. Pravděpodobná výše pojistného je pro plátce nevýhodná. Plátci může být také udělena pokuta za nepředložení přehledu OSVČ.

28

OSVČ: Byla mi zákonem zřízena DS, můžu prostřednictvím této DS komunikovat se zdravotní pojišťovnou?

Ano, je to pro Vás, jako pro plátce, nejjednodušší forma komunikace. V případě, že zasíláte doklady prostřednictvím Vaší DS není ani vyžadován podpis na zasílaných dokumentech. Zdravotní pojišťovna je povinna s Vámi komunikovat výhradně prostřednictvím této datové schránky. Vy, jako plátce, máte právo tuto komunikační cestu využívat.

29

OSVČ: Potřebuji Přehled o platbách pro účely zpracování přehledu OSVČ, na koho se můžu obrátit?

V případě, že potřebujete přehled plateb pro účely zúčtování přehledu OSVČ nebo pro jiné účely je nejjednodušším způsobem si ho stáhnout z aplikace My213 v sekci Pro plátce/platby pojistného. V aplikaci si můžete platby kontrolovat průběžně po celý rok. Plátcům, kteří nejsou registrováni v aplikaci My213 je přehled o platbách zasílán na začátku února následujícího roku (plátcům, kteří mají ze zákona zřízenou DS, do této DS).