800 213 213

Vaše dotazy

FAQ

01

OSVČ: Začínám podnikat, jaké mám povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

Plátce, který začíná podnikat je povinen splnit oznamovací povinnost a oznámit do 8 dnů od zahájení činnosti tuto skutečnost zdravotní pojišťovně (dostavit se na některou z našich poboček).

02

OSVČ: V jaké výši mám platit zálohy jako OSVČ v případě, že nemám jiný příjem?

V tomto případě, je podnikání hlavním zdrojem příjmů a máte povinnost hradit zálohy na pojistné v zákonem stanovené minimální výši (pokud není dle přehledu vypočtena záloha vyšší).

03

OSVČ: Podnikám a mám také současně příjem ze zaměstnání, musím hradit zálohy na pojistné?

V případě, že je plátce současně při podnikání evidován jako zaměstnanec a ze zaměstnání je za něho odváděno pojistné alespoň z minimální mzdy nemá povinnost hradit zálohy na pojistné. Podnikání je pro plátce vedlejším zdrojem příjmů a pojistné uhradí až na základě předloženého Přehledu OSVČ.

04

OSVČ: Jsem OSVČ a pobírám nemocenské dávky, jaké povinnosti mám vůči zdravotní pojišťovně?

V případě, že plátce onemocní a tuto skutečnost oznámí zdravotní pojišťovně doložením nemocenského lístku nebo potvrzením z OSSZ nemá povinnost v měsících, kdy nemoc trvala po celý kalendářní měsíc hradit zálohy na pojistné. Zdravotní pojišťovně se předkládá začátek i ukončení nemocenské.

Při předložení Přehledu OSVČ po skončení roku se plátci měsíce, ve kterých byl po celý kalendářní měsíc nemocný, zohlední pouze v případě, že k přehledu doloží Potvrzení pro účely ZP, které mu vydá příslušná OSSZ a ve kterém bude potvrzeno, že si jako OSVČ hradil nemocenské pojištění (v potvrzení je uvedeno, že plátce měl, jako OSVČ, nárok na výplatu dávky).

05

OSVČ: Uhradil jsem ze svého účtu zálohu osmého a bylo mi vyčísleno penále. Byl postup správný?

Záloha je splatná nejpozději do 8 dne následujícího kalendářního měsíce, ale tento den musí být již připsána na účet zdravotní pojišťovny.

06

OSVČ: Když neuhradím povinné zálohy a uhradím až nedoplatek za celý rok, vznikne mi nějaká sankce?

V případě, že plátce zálohy na pojistné neuhradí v zákonem stanoveném termínu je počítáno penále za pozdní platby v souladu s ustanovením § 18 zákona 592/1992 Sb.

07

OSVČ: Kdy mi bude vrácen přeplatek dle přehledu OSVČ?

Přeplatek je plátci vrácen na číslo účtu nebo adresu uvedenou v přehledu a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl tento přeplatek zjištěn. Přeplatek je snížen o případný nedoplatek na zálohách nebo jiný další splatný nedoplatek (dle přehledů za předchozí roky) nebo dlužné pojistné a penále z vyměřených výkazů nedoplatků nebo správních řízení. Je tedy potřebné věnovat pozornost účtu a adrese, kterou plátce na přehled uvede. Podaný přehled je dle zákona považován za žádost o přeplatek. Po zúčtování přehledu je plátce o částce přeplatku a splatnosti přeplatku včetně čísla účtu informován v „Oznámení o zpracování přehledu“.

08

OSVČ: Který způsob podání přehledu OSVČ doporučuje svým klientům zdravotní pojišťovna?

Je to prostřednictvím služby my213. Jedná se o jednoduché vyplnění přehledu s názorným vedením, automatickým výpočtem a online odesláním přímo do zdravotní pojišťovny. 

09

OSVČ: Studuji, podnikám a jsem i zaměstnán, budu platit zálohu?

V případě, že dojde k souběhu kategorií OSVČ – zaměstnání - osoba, za kterou je plátcem pojistného i stát a dle předloženého přehledu je vypočtena záloha, je tato osoba povinna hradit vypočtenou zálohu na pojistné bez povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ a hradit zákonem stanovenou minimální zálohu.

Souběh podnikání s další kategorií musí trvat po celý kalendářní měsíc, v opačném případě je plátce v daném měsíci považován za osobu, pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů s povinností hradit zákonem stanovenou zálohu.

10

OSVČ: Nepodávám daňové přiznání, protože můj příjem z podnikání je 5 000,- Kč. Nemusím ani zdravotní pojišťovně předkládat přehled OSVČ ?

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání na FÚ, jsou povinny předložit Přehled OSVČ nejpozději do 8 dubna následujícího roku. Pro zdravotní pojišťovnu není stanovena žádná spodní hranice příjmu pro podání či nepodání přehledu OSVČ.

11

OSVČ: Nepodal psem přehled OSVČ, protože jsem ztratil účetnictví, co mám dělat?

Pokud plátce v termínu nepředloží přehled OSVČ, je ZP oprávněna stanovit pojistné za daný rok jako pravděpodobnou výši pojistného ve správním řízení. Pravděpodobná výše pojistného je pro plátce nevýhodná. Plátci může být také udělena pokuta za nepředložení přehledu OSVČ.

12

OSVČ: Sdělí mi zdravotní pojišťovna, jestli jsem správně vypočítal přehled OSVČ nebo uhradil správný nedoplatek nebo přeplatek?

Ano, následně po zúčtování podaného přehledu OSVČ je každému plátci zasláno „Oznámení o zpracování přehledu“ s informací o nedoplatku nebo přeplatku s uvedenými platebními údaji.

U plátců, kteří podali přehled prostřednictvím my213 a plátcům, kteří jsou přihlášeni ke službě my213 je „Oznámení o zpracování přehledu“ uloženo na účtu a do emailu je zaslána notifikace o uložení zprávy. Oznámení je současně zasláno písemně na adresu plátce. 

13

OSVČ: Mám menší výdělky než v předchozích letech? Můžu si snížit zálohy na pojistné?

V případě, že se plátci sníží příjem oproti předchozímu roku alespoň o jednu třetinu (upravuje ustanovení § 8 odst. 4 zákona 592/1992 Sb.) má možnost podat žádost o snížení zálohy na formuláři, který najde na našich webových stránkách www.rbp213.cz.

Žádost lze podat v daném roce nejdříve prvního dubna. Snížena záloha je platná od měsíce, ve kterém je žádost podána, do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém bude nebo má být předložen přehled. V případě, že je snížena na výši odpovídající výši zákonem stanovené minimální zálohy, tak je platná do změny minimální zálohy (v případě, že ke změně dojde dříve, než se podává přehled). O změně zálohy je plátce písemně obeznámen.

14

OSVČ: Musím počkat na úhradu nedoplatku až na sdělení zdravotní pojišťovny?

Plátce si má pojistné sám vypočítat a uhradit. Nedoplatek dle přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být předložen přehled za daný kalendářní rok. V případě, že plátce nedoplatek neuhradí v zákonem stanoveném termínu, je počítáno penále za pozdní platby v souladu s ustanovením § 18 zákona 592/1992 Sb.

15

OSVČ: Pečuji o dvě děti a mám jenom malé příjmy z podnikání. Vztahuje se na mne možnost, že nemusí být při zúčtování přehledu a výpočtu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ? Již nepobírám rodičovský příspěvek.

Pokud děti nenavštěvují školku na dobu delší než 4 hodiny nebo školní družinu, předložte čestné prohlášení k přehledu OSVČ. Formulář „Čestné prohlášení – děti“ naleznete na našich webových stránkách. V případě splnění podmínek nemusíte při zúčtování přehledu OSVČ hradit pojistné v minimální výši, ale dle skutečně dosaženého příjmu.

16

OSVČ: Po kontrole finančního úřadu došlo ke změně příjmů a výdajů, mám tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně?

Změní-li se dodatečně údaje, je plátce povinen do 30 dnů od zjištění podat opravný přehled, případný nedoplatek je splatný do 30 dnů od jeho podání.

17

OSVČ: Mám daňového poradce nebo prodloužení lhůty, musím tuto skutečnost hlásit?

Plátce, kterému zpracovává daňové přiznání daňový poradce nebo má Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání DP od FÚ, má za povinnost tuto skutečnost ohlásit zdravotní pojišťovně do 30. 4. kalendářního roku, ve kterém předkládá přehled v prodloužené lhůtě (plátce předkládá plnou moc nebo Rozhodnutí z FÚ). Přehled OSVČ předkládá zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce od podání DP na FÚ.

Plná moc se předkládá každý rok. ZP není povinna vést evidenci plných mocí, zákon o zdravotním pojištění ukládá povinnost plátci informovat zdravotní pojišťovnu.

18

OSVČ: Mám vůči ZP nedoplatek na pojistném, jak mám postupovat?

V případě, že je plátci vypočten dle předloženého přehledu OSVČ nedoplatek na pojistném a plátce nemůže z vážných důvodů nedoplatek uhradit, může podat žádost o splátkový kalendář. Žádost se podává na formuláři, který najdete na našich webových stránkách www.rpb213.cz.

Žádost musí být odůvodněná. Na základě žádosti bude plátci vystaven Výkaz nedoplatků včetně vypočteného penále a v souladu s interními předpisy zdravotní pojišťovny bude rozhodnuto o případném schválení splátkového kalendáře a výši splátky. Na uzavření splátkového kalendáře není právní nárok. Podmínkou plnění splátkového kalendáře je skutečnost, že plátci nesmí vznikat další dluh na pojistném. Současně při splátkách vzniká plátci další penále.

V případě zamítnutí žádosti o splátkový kalendář je pohledávka vyměřená výkazem nedoplatků splatná nejpozději do 3 dnů od doručení výkazu nedoplatků.

Proti výkazu nedoplatků lze podat do 8 dnů od jeho doručení odůvodněnou námitku – žádost o prominutí penále. Podání po 8 denní lhůtě je považováno za bezpředmětné.

19

OSVČ: Kdy a jakým způsobem mám předložit Přehled OSVČ?

Plátce má povinnost předložit Přehled OSVČ na příslušném formuláři, který najde na našich webových stránkách www.rbp213.cz, formulář si může vyzvednout i na některé z našich poboček. Formulář musí být řádně vyplněn včetně podpisu plátce! Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání na FÚ.

20

OSVČ: Jsem OSVČ již několik let a bude mi od 15. 9. přiznán důchod, nemusím již od září hradit zálohy na pojistné?

V případě, že je plátce evidován současně jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát (tyto osoby vymezuje ustanovení § 7 zákona 48/1997 Sb.) nemá v prvním roce podnikání povinnost hradit zálohy na pojistné, v druhém roce a dalších letech potom plátce hradí zálohu vypočtenou dle předloženého Přehledu OSVČ bez povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ a hradit zákonem stanovenou minimální zálohu.

Ve vašem případě, kdy podnikání není prvním rokem, musíte hradit také nadále zálohy na pojistné, ale bez povinnosti dodržet minimální výši. Pokud byla Vaše záloha vyšší než minimální, budete hradit stále stejnou výši do doby, než bude stanovena nová výše zálohy za další rok. V případě, že byla záloha nižší, začnete tuto nižší zálohu hradit za měsíc říjen. Zároveň je důležitá oznamovací povinnost, kterou máte vůči zdravotní pojišťovně v případě přiznání důchodu.

21

OSVČ: Jakým způsobem lze podat přehled OSVČ ?

Přehled lze podat následovně:

  • Prostřednictvím služby my213 – jednoduše online odeslání do ZP
  • Přes Portál zdravotních pojišťoven
  • Prostřednictvím datové schránky (v případě, že je přehled zaslán z cizí DS – např. účetní, musí být součásti podání i plná moc)
  • Předložením na některé z našich poboček
  • Písemně na adresu ZP
  • Emailem (podepsaný dokument jako příloha emailu)

PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít