800 213 213

Oznámení o konání předběžné tržní konzultace a veřejná výzva k účasti

RBP, zdravotní pojišťovna, IČO 47673036, sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (dále jen „Zadavatel“) zastoupená společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 28468414, sídlem Na Pankráci 1683/127, tímto informuje širokou veřejnost, že aktuálně v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provádí předběžnou tržní konzultací (dále jen „Konzultace“), jejímž předmětem jsou vybrané otázky v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Zajištění provozu a rozvoje Centrálního informačního systému RBP (dále jen „Veřejná zakázka“).

K účasti na Konzultaci byly osloveni Zadavatelem identifikovaní někteří potenciální dodavatelé. Zadavatel však umožňuje účast na Konzultaci taktéž veškerým dalším relevantním subjektům, kteří z jeho strany nebyly přímo osloveni. Za tímto účelem Zadavatel žádá všechny relevantní subjekty, aby v případě jejich zájmu o účast na Konzultaci neprodleně kontaktovali Zadavatele na e-mailové adrese olmerova@rowan.legal a doručili na ni žádost o účast na Konzultaci s uvedením názvu budoucího zadávacího řízení, ke kterému se tato Konzultace vztahuje, a zároveň osobou oprávněnou zastupovat daný subjekt podepsané prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích, jehož vzor je přiložen k tomuto oznámení.

Podrobnější informace o konzultaci

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky Veřejné zakázky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se ZZVZ. Za tímto účelem se Zadavatel rozhodl přistoupit ke Konzultaci a diskutovat aspekty týkající se podmínek připravované Veřejné zakázky.

1. VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU KONZULTACE

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem realizace Veřejné zakázky a současně získání všech informací potřebných pro vhodné, správné a objektivní nastavení podmínek a požadavků na předmět Veřejné zakázky.

Předmětem Konzultace budou dotazy Zadavatele týkající se zvažovaného předmětu Veřejné zakázky. Dotazy Zadavatele jsou spolu s popisem aktuálního stavu informačního systému Zadavatele a popisem cílového stavu obsaženy v příloze č. 1 tohoto oznámení.

2. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH KONZULTACE

První kolo Konzultace bude probíhat písemnou formou v českém jazyce, kdy účastníci Konzultace budou zasílat své odpovědi a připomínky k dotazům Zadavatele uvedeným v příloze č. 1 tohoto oznámení, a to na e-mailovou adresu olmerova@rowan.legal. Podmínkou pro poskytnutí přílohy č. 1 tohoto oznámení je doručení prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích (dále jen „Prohlášení“) podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, a to na e-mailovou adresu olmerova@rowan.legal (s ohledem na elektronickou formu komunikace Zadavatel požaduje, aby bylo Prohlášení podepsáno elektronicky nebo aby bylo doručeno v elektronické podobě vzniklé autorizovanou konverzí Prohlášení podepsaného v listinné podobě.). Pokud Prohlášení bude na základě předchozího zmocnění podepsáno jinou osobou než statutárním orgánem dodavatele, musí být zmocnění předloženo společně s Prohlášením. Vzor Prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Zástupce Zadavatele odešle přílohu č. 1 tohoto oznámení e-mailem do jednoho pracovního dne po obdržení podepsaného Prohlášení.

Zadavatel se po vyhodnocení prvního kola Konzultace může rozhodnout konat taktéž druhé kolo Konzultace, které bude v návaznosti na úvahu Zadavatele a dodatečné informace či jejich zpřesnění, které bude Zadavatel vyžadovat, probíhat ústní formou v českém jazyce (osobní Konzultace) nebo dodatečně opět písemnou formou. Případné druhé kolo Konzultace bude probíhat (pokud o jeho konání Zadavatel rozhodne) s těmi účastníky Konzultace, jejichž odpovědi nebo připomínky poskytnuté v rámci prvního kola Konzultace budou Zadavatelem považovány za nejvíce přínosné a konstruktivní.

Podrobnější podmínky druhého kola Konzultace budou sděleny v případě rozhodnutí Zadavatele o jeho konání, a to po vyhodnocení kola prvního. Zadavatel upozorňuje, že druhé kolo Konzultace nemusí být zahájeno v případě, že Zadavatel v návaznosti na první kolo vyhodnotí, že druhé kolo Konzultace není potřeba.

Zadavatel uvádí, že v průběhu Konzultace nebudou informace a podklady poskytnuté jednotlivými účastníky Konzultace zpřístupňovány ostatním účastníkům Konzultace, avšak v případě více kol Konzultace mohou být na základě získaných informací Zadavatelem formulovány doplňující dotazy.

Informace vzešlé z Konzultace budou v souladu s požadavky ZZVZ a v zákonem stanoveném rozsahu uvedeny v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

Zadavatel dále uvádí, že samotná účast dodavatelů na Konzultaci nijak neovlivní možnost dodavatelů účastnit se navazujícího zadávacího řízení na tuto Veřejnou zakázku, pokud z jejich strany budou splněny podmínky pro účast v tomto zadávacím řízení.

3. LHŮTA PRO ZASLÁNÍ ODPOVĚDÍ ÚČASTNÍKŮ

Konec lhůty pro zaslání písemných odpovědí na otázky Zadavatele pro první kolo Konzultací je následující:

  • ve vztahu k potenciálním účastníkům Konzultace, kteří byli Zadavatelem přímo osloveni, 19. března 2023. 
  • ve vztahu k potenciálním účastníkům, kteří se prvního kola Konzultace účastní na základě své žádosti doručené Zadavateli, 26. března 2023. 

Zájemcům o účast na Konzultaci doporučujeme, aby zaslali podepsané Prohlášení v dostatečném předstihu.

Přílohy:               

  1. Dotazy Zadavatele s popisem aktuálního stavu a cílového stavu (bude předáno oproti předložení prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích)
  2. Vzor prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích (viz. níže)