800 213 213

Pobyt v EU

Mezi nejdůležitější předpisy patří:

  • nářízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
  • prováděcí Nářízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje osobní rozsah nařízení 883/2004 a 987/2009 na osoby ze třetích států.

Předpisy se vztahují i na země Evropského hospodářského prostoru (EHP: Norsko, Lichtenštejnsko, Island), na Švýcarsko a Anglii (po Brexitu). Informační leták EU

Od 1.5.2004 se Česká republika zařadila mezi členy Evropské unie, a tímto krokem se pro nás staly závaznými předpisy a nařízení Evropského společenství, které jsou přímo účinné a platné přednostně před českými zákony. Jejich provádění musí na svém území zajistit každá země.

Přehled států EU + EHP (Evropský hospodářský prostor)

Přehled států EU
Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Švýcarsko, Spojené království Velké Británie a Severní Irsko

Přehled států EHP (Evropský hospodářský prostor)
Norsko, Lichtenštejnsko a Island

Přehled států, s nimiž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, která navíc upravuje poskytování zdravotní péče
Albánie, Bosna a Herzegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Sýrie, Tunis, Turecko, Izrael, Japonsko, USA

Příručka pro migrující osoby

Určení státu pojištění

Velmi zjednodušeně se dá říct, že pro určení státu pojištění se dají uplatnit tyto principy:

Princip jednoho pojištění

V rámci států EU, EHP a Švýcarska platí princip jednoho pojištění. Pokud se tedy v rámci svého aktivního života pohybujete mezi státy EU, EHP a Švýcarska (například v jednom státě bydlíte a v druhém pracujete), měli byste vždy podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (být pojištěni) pouze v jediném státě.

Princip pojištění ve státě výkonu pracovní činnosti (lex loci laboris)

Pokud pracujete pouze na území jednoho státu, je státem pojištění vždy tento stát. Nehraje roli, kde bydlíte, kde má sídlo zaměstnavatel, nebo dle jakých předpisů je uzavřena pracovní smlouva. Prací se v tomto smyslu myslí zaměstnání, nebo samostatná výdělečná činnost.

Princip pojištění neaktivní osoby ve státě bydliště

Pokud nevykonáváte žádnou výdělečnou činnost, ani nepobíráte peněžité dávky, které by z předchozí činnosti vyplývaly (nemocenská, dávky v nezaměstnanosti, důchod), podléháte vždy předpisům o zdravotním a sociálním pojištění státu, na jehož území bydlíte.

Odvození nároku na pojištění od rodinných příslušníků / nezaopatřený rodinný příslušník

V souladu s předpisy Evropské unie musí být společně s výdělečně činnou osobou pojištění v zahraničí i její nezaopatření rodinní příslušníci, jedná se o osoby: manžel/manželka/registrovaný partner-ka, které jsou bez vlastního příjmu, nepobírají důchod, peněžitou pomoc v mateřství, dávky v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, ani během rodičovské dovolené netrvá jejich pracovní poměr, a nezaopatřené děti ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Typy péče poskytované v rámci EU:

  • Plná péče je zdravotní péče, poskytována místním pojištěncům ve státě pojištění dle platných právních předpisů.
  • Nezbytná péče je zdravotní péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Péče musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. Nejde o péči, za níž pacient cíleně vycestoval.
  • Plánovaná péče je zdravotní péče, za níž pacient vycestoval do jiného státu (nutný souhlas zdravotní pojišťovny před vycestováním, požaduje-li pacient úhradu od zdravotní pojišťovny).

Evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC European Health Insurance Card

Evropský průkaz zdravotního pojištění obdrží každý český občan s trvalým pobytem v ČR, který se přihlásí k RBP, ZP automaticky. V jiných EU zemích si musí klient při přihlášení k nové zdravotní pojišťovně tento průkaz zpravidla vyžádat.

Průkaz vydaný RBP, ZP platí kromě ČR i ve všech ostatních státech EU, EHP a Švýcarsku a jeho užívání požaduje i Makedonie. Po předložení českého průkazu má pojištěnec nárok na nezbytnou lékařskou péči ve veřejných zdravotnických zařízeních.

Lékařsky nezbytná zdravotní péče s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu na území jiného státu: Zdravotní péče poskytovaná v zemi pobytu, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby, např. včetně operačního zákroku, pooperačních prohlídek a péče, prohlídek v těhotenství, porodu a poporodní péče o matku i novorozence, očkování dle očkovacího průkazu a v případě akutního nebezpečí /tetanus, vzteklina, pravidelné péče a prohlídek v případě chronického onemocnění, kontrol během léčení atd.

Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by osoba do jiné země přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. kosmetická operace, odložitelné preventivní prohlídky).

Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat do země pojištění dříve, než zamýšlel.

V případě chronických onemocnění, vyžadujících pravidelnou péči (dialýza, kyslíková terapie) je třeba, aby pacient před vycestováním domluvil její poskytnutí se zahraničním zdravotnickým zařízením. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí rozhoduje místní ošetřující lékař.

Nárokové doklad pro zajištění péče

V rámci EU, EHP a Švýcarska existují nárokové doklady pro zachování nároku na zdravotní péči v zemi bydliště. Nejčastěji jsou vydávány doklady:

  • E106/S1 pro zaměstnané osoby, tzv. pendlery (osoby zaměstnané v zahraničí a do ČR se vracejí každý den, nebo nejméně jednou týdně),
  • E121/S1 pro důchodce pobírající důchod z jiné země, než je jejich skutečné bydliště,
  • E109/S1 pro nezaopatřené rodinné příslušníky (manžel/manželka/registrovaný partner-ka bez vlastního příjmu a děti s bydlištěm v ČR, jejichž živitel pracuje v EU).

O vydání nárokového dokladu rozhoduje zdravotní pojišťovna v místě zaměstnání/pobírání dávek z předchozí výdělečné činnosti.

Pokud klient obdrží nárokový doklad ze zahraničí, je zapotřebí jej na RBP, ZP dodat v originále. Doklad bude zaregistrován a klient obdrží žlutý průkaz na plnou péči, kterým se prokazuje u českých lékařů. Náklady na péči čerpanou v ČR uhradí zdravotnickému zařízení výpomocná pojišťovna v ČR (RBP, ZP) a dále jsou tyto náklady vyúčtovány zahraniční zdravotní pojišťovně.