800 213 213

Zdravotní služby

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci na území České republiky s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav, popřípadě zmírnit jeho utrpení.
Ze zdravotního pojištění se pojištěnci, na základě jeho žádosti, poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní léčiv cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takových služeb na území České republiky.

Poskytování zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění, se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., podle něhož má pojištěnec právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele.

V takovém případě má pojištěnec právo na poskytnutí zdravotní služby bez přímé úhrady (s výjimkou zdravotních výkonů vyjmenovaných ve shora citovaném zákoně jako nehrazené ze zdravotního pojištění nebo hrazené jen za určitých podmínek).

Pokud smluvní poskytovatel zdravotních služeb vyžaduje za hrazené služby od pojištěnce platbu v hotovosti, jedná v rozporu se zákonem.