800 213 213

Povinný subjekt RBP

Poskytování informací obecně

V souladu s § 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a ve smyslu pozdějších předpisů, jsou povinnými subjekty, které mají povinnost dle tohoto zákona poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, orgány územní samosprávy a ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu jejich rozhodovací pravomoci.

RBP, zdravotní pojišťovna rozhoduje pouze v oblasti, kde rozhoduje jako orgán veřejné správy, tj. podle § 53 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Z uvedeného vyplývá, že povinnost poskytovat informace se RBP týká pouze v omezeném rozsahu.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. a Přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb. a postup při jejich vyřizování

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Při poskytování informací je postup RBP vázán těmito právními předpisy:

 • zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách v platném znění,
 • zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění,
 • zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění,
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

RBP je povinna poskytnout informace ve věcech týkajících se jejího rozhodování o:

 • přirážkách k pojistnému,
 • pokutách,
 • pravděpodobné výši pojistného,
 • sporných případech placení pojistného, penále, vrácení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné.

Shora vyjmenovaný okruh informací může RBP poskytnout s ohledem na ochranu osobních údajů pouze žadateli, jehož se tyto informace týkají na základě ověření totožnosti, případně pokud se týkají jeho rodinného příslušníka, jedná-li jako jeho zákonný zástupce nebo na základě ověřené plné moci. Další poskytnuté informace mohou být obecného rázu, které neobsahují osobní a jiné chráněné údaje. 

Při poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. neposkytuje RBP informace:

 • podle § 8 o osobnosti a soukromí fyzických osob,
 • podle § 9 informace označené za obchodní tajemství,
 • podle § 10 informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získaných na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,
 • dále podle § 11 lze omezit poskytnutí informace, které se vztahují výlučně k vnitřním a personálním předpisům RBP,
 • jestliže by byla porušena ochrana duševního vlastnictví,
 • o probíhajícím trestním řízení,
 • RBP dále nesdělí údaje, které jsou chráněny zákonem uloženou povinností zachovávat mlčenlivost.
1. NázevRBP, zdravotní pojišťovna
2. Důvod a způsob
    založení
RBP,zdravotní pojišťovna je samostatným právním subjektem vzniklým dle vůle zakladatelů způsobem uvedeným v zákoně č.280/1992 Sb.
Podrobnosti o vzniku pojišťovny a předmětu její činnosti naleznete na stránkách Obchodního rejstříku.
3. Organizační strukturaDetail
4. Kontaktní spojeníDetail
4.1. Kontaktní poštovní
       adresa
RBP, zdravotní pojišťovna,
Michálkovická 967/108,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
4.2. Fakturační adresaRBP, zdravotní pojišťovna,
Michálkovická 967/108,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
4.3. Adresa úřadovny pro
       osobní návštěvu
Detail
4.4. Úřední hodinyDetail
4.5. Telefonní číslaDetail
4.6. Čísla faxuDetail
4.7. Internetová adresawww.rbp213.cz
4.8. Adresa e-podatelnyDetail
4.9. Další elektronické
       adresy
rbp@rbp-zp.cz, sekr-red@rbp-zp.cz
4.10. Adresa datové
         schránky
edyadmh
5. Platby lze poukázatDetail
6. IČ476 73 036
7. DIČCZ47673036
8. Dokumenty 
8.1. Seznamy hlavních dokumentůZákladními dokumenty jsou:
Zdravotně pojistný plán na příslušný kalendářní rok a
Výroční zpráva za uplynulý kalendářní rok.
Zdravotně pojistný plán, který je schválen naleznete zde.
Výroční zprávy RBP jsou uveřejněny zde.
8.2. RozpočetAktuální údaje o rozpočtu obsahuje Zdravotně pojistný plán.  Obdobné údaje jsou obsaženy ve výročních zprávách RBP, které jsou k dispozici na internetových stránkách zdravotní pojišťovny.
9. Žádosti o informacepostup viz. níže
10. Příjem žádostí a dalších podáníŽádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat na všech kontaktních místech RBP. (viz bod 4.)
11. Opravné prostředkyV případech řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou opravným prostředkem odvolání dle § 15 nebo § 16 tohoto zákona.
V případech správních nebo jiných řízení v souvislosti s plněním povinností zdravotní pojišťovny (řízení o zaplacení dlužného pojistného apod.) viz. řešení jednotlivých životních situací.
12. FormulářeDetail
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situacíNa těchto stránkách je možno nahlédnout do řešení celkem 8 životních situací:
Detail
14. Předpisy 
14.1. Nejdůležitější používané předpisyS předpisy platnými pro oblast veřejného zdravotního pojištění se můžete seznámit na webu RBP pod odkazem Legislativa, kde najdete i aktuální znění nejvýznamnějších z nich.
14.2. Vydané právní předpisyPojišťovna nevydává obecně závazné právní předpisy.
15. Úhrady za poskytování informací 
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informacíPojišťovna neuplatňuje náhradu za podávání informací, v případě nutnosti bude řešeno.
15.2. Usnesení nadřízenéhoNeuvádí se.
16. Licenční smlouvy 
16.1. Vzory licenčních smluvPojišťovna neuplatňuje postupy dle licenčních smluv.
16.2. Výhradní licenceNeuvádí se.
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.Detail

Postup při vyřizování žádostí o informace

Podle § 14 zák. č. 106/1999 Sb. je žádost podána dnem doručení RBP. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.
Z podání musí být zřejmé, že je určeno RBP a kdo je činí (v případě podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele, např. elektronická adresa).
Neobsahuje-li žádost údaje dle shora uvedeného, není žádost podáním a je odložena.

RBP žádost posoudí a :Lhůta pro poskytnutí informace činí 15 dní.
V případě nesrozumitelnosti žádosti, neurčitosti nebo v případě příliš obecných formulací, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil.
Jestliže nebude žádost do 30 dnů upřesněna, rozhodne o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti RBP, bude odložena a tato odůvodněná skutečnost bude žadateli sdělena do tří dnů.
O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může ředitel pojišťovny prodloužit ze závažných důvodů o 10 dní.
Závažnými důvody pro prodloužení lhůty jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti,
 • prodloužení lhůty i o jeho důvodech musí být žadatel prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

PÁTEK 2.10. od 9:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Děkujeme za Vaši důvěru! Vyhrajte si zásobu roušek a desinfekčních gelů!

Přejít Přejít