800 213 213

Право на отримання медичної допомоги не припиняється через 150 днів від видачі візи

Nárok na lékařskou a zdravotní péči nekončí po uplynutí 150 dní od udělení víza. 

Довідка про медичне страхування, отримана українськими біженцями на підставі видачі візи тимчасового захисту, є ідентична терміну дії наданої  візи. Тому звертатися за його заміною або продовженням не потрібно.
Potvrzení o zdravotním pojištění, které ukrajinští běženci získali na základě udělení víza dočasné ochrany, je totožné s dobou platnosti uděleného víza. Proto není nutné žádat o jeho výměnu nebo prodloužení.

Лікарі та медичні працівники продовжать обслуговувати громадян з України після пред'явлення цього документа. Потім вони можуть перевірити його дійсність у додатку my213 (Ověření pojištění a EHIC | my213) або за телефоном безкоштовної лінії 800 213 213.
Lékaři a poskytovatelé zdravotní péče tak i nadále občany z Ukrajiny ošetří po předložení tohoto dokladu Jeho platnost si pak mohou ověřit v aplikaci my213 (Ověření pojištění a EHIC | my213) nebo telefonicky na bezplatné lince 800 213 213.

Діти віком до 18 років і люди похилого віку від 65 років автоматично страхуються державою на весь період дії візи, страховку оплачує держава.
Děti do 18 let a senioři 65 a více letí jsou po celou dobu platného víza automaticky státními pojištěnci, pojištění za ně hradí stát.

Застраховані особи віком від 18 до 64 років зобов'язані повідомити  медичну страхову компанію, хто буде платником для цих громадян після закінчення 150 днів з моменту отримання візи.
Pojištěnci ve věku od 18 do 64 let mají povinnost zdravotní pojišťovně oznámit, kdo je po uplynutí 150 dní od získaného víza za tyto občany plátcem!

Хто може оплачувати медичне страхування для громадянам України
Kdo za ukrajinské občany může hradit zdravotní pojištění

 1. Держава, 
  наприклад, для застраховаих осіб, які зареєстровані в службі зайнятості Чеської Республіки, які цілодобово доглядають (опікуються) за дитиною віком до 7 років, або двоє чи більше дітей віком до 15 років,які готуються до майбутньої професії  учні ЗОШ/ВНЗ.
  Stát,
  např. za pojištěnce, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR, celodenně pečují o nezaopatřené dítě ve věku do 7 let, resp. o dvě a více dětí do 15 let nebo se připravují na své budoucí povolání studující na střední/vysoké škole) apod.
 2. Роботодавець,
  на підставі трудового договору, угоди про виконання робіт з доходом вище  10 000 крон, або на підставі трудового договору з доходом від 3 500 крон.
  Zaměstnavatel,
  a to na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce s příjmem vyšším než 10 000 Kč, nebo na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem od 3 500 Kč.
 3. Громадянин України, який стає фізичною особою підприємцем (самозайнятість) і починає вести бізнес на території Чехії.
  У цьому випадку зобов’язаний повідомити медичну страхову компанію RBP про постановку на облік в податковій інспекції та номер банківського рахунку. Після чого він сам повинен платити щомісячні аванси на 
  медичне страхування в розмірі 2 627 Kč.
  Přímo ukrajinský občan, který se stane OSVČ (osobou samostatně výdělečně činnou) a začne na území ČR podnikat.
  V tomto případě musí zdravotní pojišťovně RBP doložit doklad o evidenci na finančním úřadu a bankovní spojení. Sám si pak musí platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč.

Якщо громадянин України не підлягає під жодну із зазначених вище категорій:
Pokud ukrajinský občan do žádné z výše uvedených kategorií nespadá,

зобов'язаний сплатити медичне страхування як особа без оподатковуваного доходу в розмірі 2187 чеських крон щомісяця після 150 днів після отримання візиОбов’язковість застрахованих полягає не тільки в тому, щоб сплатити медичну страховку, але й повідомити RBP про цей факт протягом 8 днів з моменту виникнення змін.
má  povinnost hradit si po uplynutí 150 dnů od udělení víza zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) ve výši 2 187 Kč/měsíc. Povinností pojištěnce je nejen zdravotní pojištění uhradit, ale také tuto skutečnost RBP oznámit do 8 dnů od vzniku změny.   

У разі несплати медичного страхування, перед компанією медичного страхування виникає заборгованість, що підлягає відшкодуванню.
V případě neuhrazení zdravotního pojištění vzniká vůči zdravotní pojišťovně vymahatelný nedoplatek!

Ви можете повідомити необхідні дані за допомогою формулярів, які ви знайдете в додатках, заповніть і надішліть до RBP, наприклад, електронною поштою на rbp@rbp213.cz.
Nahlášení potřebných údajů můžete provést pomoci níže uvedených formulářů, které vyplníte a následně doručíte do RBP např e-mailem na rbp@rbp213.cz.

Ми рекомендуємо всім застрахованим особам оновити свою контактну інформацію в страховій компанії RBP /телефон, електронну пошту, контактну адресу/. Зробити це можливо за допомогою електронної пошти, особисто чи письмово.
Doporučujeme všem pojištěncům, aby si pravidelně aktualizovali své kontaktní údaje (telefon, e-mail, kontaktní adresu). Mohou tak učinit elektronicky, osobně, anebo písemně.  

Vaše RBP.