800 213 213

Povinná účast cizinců do 18 let ve veřejném systému zdravotního pojištění ČR. 12. prosince 2023

Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých jiných zákonů. Tato novela stanoví povinnou účast nezletilých dětí cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění.

Nové povinnosti od 1. 1. 2024:

 1. Přihlášení do veřejného zdravotního pojištění:
  • Zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník nezletilé osoby s povolením k dlouhodobému pobytu musí přihlásit dítě k veřejnému zdravotnímu pojištění od 1. 1. 2024, pokud nemá platné komerční zdravotní pojištění cizinců.
  • Přihlášení probíhá do 8 dnů od vzniku povinnosti a to od data narození do konce měsíce ve kterém dítě dovrší 60 dnů věku.
 2. Kdo je povinně účasten systému veřejného zdravotního pojištění:
  • Nezletilé osoby s platným povolením k dlouhodobému pobytu na území ČR.
  • Nezletilé osoby narozené v ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.

Oznamovací povinnost:

 • Oznamovací povinnost k přihlášení nezletilého dítěte k veřejnému zdravotnímu pojištění má jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Lhůty pro přihlášení:

 • Nezletilé dítě, které nemá k 1. 1. 2024 platné komerční zdravotní pojištění, je třeba přihlásit ke zdravotnímu pojištění u vybrané zdravotní pojišťovny do 8. 1. 2024.
 • Nezletilé dítě, které má k 1. 1. 2024 platné komerční zdravotní pojištění, je třeba přihlásit do systému veřejného zdravotního pojištění do 8 dní před skončením platnosti komerčního pojištění.

Doklady potřebné k registraci:

 • Rodný list dítěte, pobytové oprávnění, doklad totožnosti zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka, a dokument prokazující skončení komerčního pojištění.

Pojistné:

 • Za nezletilé dítě je povinně odváděno pojistné ve výši odpovídající výši pojistného odváděného osobami bez zdanitelných příjmů. Plátcem pojistného je zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník.

Ukončení účasti v systému veřejného zdravotního pojištění:

 • Účast v systému veřejného zdravotního pojištění nezletilých dětí zaniká dovršením 18 let věku nebo skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Registrace dětí prostřednictvím jejich zástupců je možná na kterékoliv pobočce RBP.

Nová opatření mají za cíl zajistit kvalitní zdravotní péči pro všechny nezletilé cizince v České republice od začátku roku 2024. Při dodržení stanovených termínů a postupů mohou zákonní zástupci zajistit hladký přechod svých dětí do systému veřejného zdravotního pojištění.