800 213 213

Vyjádření RBP k SMS od společnosti Renturi 27. října 2023

Upozorňujeme na SMS poskytovatele zdravotních služeb, který požaduje zpětné zaplacení antigenních či PCR testů onemocnění COVID-19 v rozporu se zákonem.

Byli jsme informováni, že někteří naši pojištěnci obdrželi SMS vyzývající k úhradě částky za antigenní/PCR test, který byl proveden v roce 2021 v souvislosti s vlnou pandemie onemocnění COVID-19. Dle této SMS mělo dojít k odmítnutí úhrady testu zdravotní pojišťovnou a v důsledku toho má být požadována platba přímo od pojištěnce. RBP, zdravotní pojišťovna upozorňuje, že takový postup právní předpisy neumožňují.

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni předem uveřejnit cenu zdravotních služeb, které by měl zaplatit přímo pacient. Pacient tak výkon podstupuje s informací, za jakých podmínek a zda je povinen samostatně cokoli zaplatit. Pokud se pacient k zaplacení předem nezavázal, nelze jej k platbě zpětně nutit.

RBP, zdravotní pojišťovna hradí všechny zdravotní výkony, pokud se jedná o hrazenou zdravotní péči, která byla prokazatelně skutečně a řádně provedena, a to kvalifikovanou osobou, v místě k tomu určeném dle rozhodnutí krajského úřadu a s použitím certifikovaných zdravotnických pomůcek. Při nesplnění zákonných podmínek není zdravotní pojišťovna oprávněna péči uhradit.

Podrobnější informace

Povinnost poskytovatelů zdravotních služeb informovat pacienty předem o ceně zdravotních služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady je stanovena v § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen "zákon o zdravotních službách"). Neposkytnutí těchto informací je přestupkem, za nějž lze podle § 117 odst. 1 písm. o) a odst. 4 písm. f) zákona o zdravotních službách uložit pokutu do 50 000 Kč.

Současně pacient vždy podstupuje léčbu na základě smlouvy o péči o zdraví dle § 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"). Podle § 2636 odst. 2 občanského zákoníku přitom náleží poskytovateli služeb odměna jen tehdy, je-li to ve smlouvě ujednáno. Jestliže poskytovatel zdravotních služeb nesjednal předem s pacientem platbu za poskytované služby, nelze tuto platbu v souladu s platným právem vymáhat zpětně.

Vyšetření antigenních či PCR testů onemocnění COVID-19 byla v roce 2021 hrazena mj. pro plošná (screeningová) vyšetření, nařízená dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. RBP, zdravotní pojišťovna uhradila výkony těchto vyšetření při splnění zákonných podmínek, tj. zejm. pokud se jednalo o hrazenou zdravotní péči, která byla prokazatelně skutečně a řádně provedena, a to kvalifikovanou osobou, v místě k tomu určeném dle rozhodnutí krajského úřadu a s použitím certifikovaných zdravotnických pomůcek. Jiný postup zdravotní pojišťovně obecně neumožňují právní předpisy, zejm. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění. Pokud tedy došlo k zamítnutí úhrady některých výkonů, jde o případy, v nichž např. nebyl zdravotní výkon řádně proveden, vykázán či nesplňoval jiné zákonné podmínky. V těchto případech nelze požadovat zaplacení výkonu po pojištěnci.