800 213 213

Ukončení studia - kdo je plátcem zdravotního pojištění? 28. června 2023

Stát je plátcem pojistného za nezaopatřené dítě po dobu jeho studia, tedy soustavné přípravy na budoucí povolání (maximálně do 26 let).

Absolvent střední či vysoké školy má vůči zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost - musí oznámit všechny skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného na zdravotní pojištění, a to do 8 dnů od vzniku skutečnosti. Dokumenty, které je třeba předat na zdravotní pojišťovnu, jsou:

  • potvrzení o studiu na začátku studia,
  • potvrzení o ukončení studia, maturitní vysvědčení, výuční list nebo diplom,
  • při nástupu na úřad práce potvrzení uchazeče o zaměstnání

Výjimkou je případ, kdy pojištěnec nastupuje do zaměstnání - za zaměstnance oznamuje nástup do zaměstnání jeho zaměstnavatel.

Dokumenty je možné předat na jakékoliv pobočce nebo je naskenovat či čitelně vyfotit a zaslat na e-mail rbp@rbp213.cz.

Ukončení studia na střední škole

Pokud po úspěšném složení maturitní zkoušky dítě v řádném termínu nepokračuje ve studiu, platí za něj pojistné stát jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku. A to za podmínky, že nebude vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje doba od dokončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné střední školy nebo vysoké školy. V tomto případě je relevantním dokladem pro zdravotní pojišťovnu potvrzení o studiu.

Studium na vyšší odborné škole

Koná-li se absolutorium na vyšší odborné škole v měsíci květnu nebo červnu, platí stejná úprava jako při konání maturitní zkoušky.

Ukončení studia na vysoké škole - nezaopatřené dítě nepokračuje v dalším studiu na VŠ

 Po dokončení vysoké školy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje ještě kalendářní měsíc, v němž je řádně ukončeno studium na vysoké škole, bez ohledu na to, je-li v té době nezaopatřené dítě výdělečně činné, a dále následující kalendářní měsíc, pokud není vykonávána výdělečná činnost ani nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Ukončení studia na vysoké škole¨- nezaopatřené dítě pokračuje v dalším studiu na VŠ

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se rovněž považuje doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Doktorské studium

Od 1. 1. 2018 je stát plátcem pojistného též za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými.

Konání absolutoria v lednu nebo v září

Pokud se koná absolutorium v lednu nebo v září, je dítě nezaopatřeným dítětem pouze do dne úspěšného vykonání absolutoria. Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky či její opakování, je nezaopatřeným dítětem i po dobu školních prázdnin, pokud nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Nedokončení výuky ve školním roce

Pokud dítě na střední škole (učilišti) nedokončí výuku ve školním roce, např. z důvodu vyloučení ze studia nebo zanechání studia, je nezaopatřeným dítětem pouze do dne ukončení studia.

V době přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání a v této době nelze uznat dítě za nezaopatřené. Výjimkou je případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a dítě nebo jeho zákonný zástupce předloží příslušnému pracovišti RBP potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je dítě považováno za nezaopatřené.

V případě nejasností a dalších otázek kontaktuje naši bezplatnou linku 800 213 213.