800 213 213

Projekt Magnet 213 zkrátí čekací dobu na vyšetření magnetickou rezonancí 20. února 2020

Zdravotní pojišťovna RBP uzavřela se čtyřmi severomoravskými zdravotnickými zařízeními dohodu, jejímž cílem je zjednodušit komunikaci mezi pacientem a diagnostickým pracovištěm, lépe využít časové i finanční zdroje a především zkrátit čekací doby na vyšetření. „Magnet 213 přinese klientům RBP jistotu, že se na magnetickou rezonanci dostanou do 4 týdnů od chvíle, kdy se na nás s požadavkem na toto vyšetření obrátí,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Magnet 213 vznikl jako pilotní projekt zdravotní pojišťovny RBP se sítí vybraných diagnostických pracovišť magnetické rezonance. Vedle zkrácení čekací doby a zvýšení úrovně zákaznické péče vůči pojištěncům efektivněji využívá přístrojovou kapacitu zdravotnických zařízení a v neposlední řadě zjednodušuje i administrativu jednotlivých lékařů. „Zjistili jsme, že dosud neexistují relevantní data o čekacích dobách, ze kterých bychom mohli vycházet. Zároveň se nám potvrdilo, že pouze málo pacientů ví o možnosti obrátit se s požadavkem na zajištění vyšetření přímo na nás. Proto jsme se rozhodli, že našim klientům pomůžeme a zároveň vyzkoušíme intenzivnější spolupráci s některými zdravotnickými zařízeními, která magnetickou rezonancí disponují,“ vysvětluje Antonín Klimša.

„Z kontroly plnění povinnosti zdravotních pojišťoven zajišťovat svým pojištencům místně a časově dostupnou zdravotní péči, kterou jsme provedli v minulém roce, vyplynulo, že pojišťovny se sice snaží své povinnosti dostát, nicméně nemají pro to vhodné nástroje. Doporučili jsme jim sledování objednacích lhůt či kapacit lékařů. Pilotní projekt zdravotní pojišťovny RBP jde právě tímto směrem. Díky tomu bude vyšetření na magnetické rezonanci pro pacienty v regionu mnohem dostupnější. Velmi oceňuji, že pojišťovna se snaží zkracovat čekací doby. Je také třeba občanům, kteří nemohou najít lékaře nebo se dostat na konkrétní vyšetření, neustále vysvětlovat, aby se obraceli na svou zdravotní pojišťovnu, která má povinnost jim lékařskou péči zajistit,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Partnery Magnetu 213 jsou Fakultní nemocnice Ostrava, Karvinská hornická nemocnice, SAGENA s.r.o. ve Frýdku-Místku a Lékařský servis a.s. v Havířově. Jejich pracoviště magnetické rezonance budou s RBP sdílet aktuální údaje o svých časových kapacitách. Proto postačí, když klient zdravotní pojišťovny zavolá na asistenční linku 800 213 213. Operátor zjistí dostupné termíny v konkrétních zařízeních a pacienty na ně přímo objedná. V případě potřeby jsou partnerské ústavy připraveny rovněž svoje kapacity navýšit. „Musím zdůraznit, že naše spolupráce žádným způsobem neovlivní nebo neupřednostní pořadí provádění objednaných vyšetření. Bez ohledu na objednavatele tedy stále platí časová posloupnost výkonů podle zákonných principů. Naše spolupráce je založena na efektivnějším využití stávající kapacity a případném zvýšení počtu dostupných termínů,“ upřesnil výkonný ředitel Klimša. Do případného zvýšení kapacity pracovišť magnetické rezonance je RBP připravena investovat v rámci bonifikace další jednotky milionů korun.

Po několika měsících budou časové a ekonomické údaje z projektu průběžně vyhodnoceny a dále sledovány. „V případě pozitivních výsledků zvažujeme, že spolupráci nabídneme dalším diagnostickým zařízením nejenom v kraji, ale i v rámci České republiky. Věříme, že Magnet 213 přispěje ke zvýšení dostupnosti a kvality poskytované péče našim klientům.,“ dodává Antonín Klimša.

Za rok 2019 bylo na vyšetření magnetickou rezonancí indikováno přibližně 11,5 tisíc pojištěnců RBP. Úhrady za provedené výkony přesáhly 70 milionů korun. Průměrný náklad na jednoho pojištěnce tak loni dosáhl 6 200 korun.


Tisková konference Magnet 213

Ivo Čelechovský Ivo Čelechovský tiskový mluvčí RBP