800 213 213

Testování ve firmách - informace pro zaměstnavatele a OSVČ

Správní rada zdravotní pojišťovny RBP schválila v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 5. 1. 2022 Preventivní program úhrady antigenních samotestů u zaměstnavatelů a OSVČ.

Cílem programu je zajistit doplňkový prostředek pro boj proti epidemii koronavirového onemocnění COVID-19, zejména proti mutaci zvané omikron.

Program bude prozatím nastaven v souladu se stanoviskem ministerstva zdravotnictví jako krátkodobý, a to do poloviny února 2022. Jeho prodloužení je pak podmíněno například negativním vývojem epidemické situace týkající se onemocnění COVID-19 a na něj navazujícími usnesení vlády (resp. mimořádných opatření MZ) a rozhodnutím správní rady.

Doba trvání programu byla aktuálně stanovena od 17. ledna - 15. února 2022 v rozsahu maximálně 2 testů pro každého zaměstnance v průběhu jednoho kalendářního týdne.

Maximální výše příspěvku RBP financovaného z fondu prevence činí na jeden test 60 Kč vč. DPH. V případě nižších pořizovacích nákladů pak maximální výše příspěvku bude odpovídat skutečné pořizovací ceně jednoho testu.

Realizace

 • žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc, nejdříve v únoru 2022 za leden 2022,
 • žadatel příspěvku může žádat o příspěvek pouze elektronicky, ve výjimečných případech lze podat žádost o příspěvek i v listinné podobě.

Žádost o příspěvek 

 • prostřednictvím aplikace Microsite, která umožní zaměstnavatelům centrální podání žádostí o příspěvek na Covid testy a distribuci těchto žádostí do příslušných ZP,
 • Microsite provede základní validaci vstupních dat pro přehled provedených testů,
 • v případě správné validace budou data předána do příslušných ZP,
 • v případě chyby dojde k odmítnutí podání,
 • zdravotní pojišťovna proplatí nezamítnuté testy na účet, ze kterého zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění. Do datové schránky nebo na kontaktní e-mail odešle „revizní“ protokol o odmítnutých testech.

Obecné podmínky programu

 • na příspěvek z fondu prevence není ze zákona nárok,
 • zaměstnavatel/OSVČ je povinen sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků,
 • zaměstnavatel/OSVČ je odpovědný za to, že nevykáže v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval. Za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami,
 • zaměstnavatel/OSVČ je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, který dlouhodobě vykonává práci mimo své pracoviště (např. home office),
 • příspěvky jsou vypláceny v české měně, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnavatele/OSVČ,
 • zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence kontrolují, že zaměstnanci/OSVČ, na které zaměstnavatel požaduje příspěvek, byli v době provedení testu na přítomnost onemocnění COVID-19 skutečně zaměstnanci zaměstnavatele a pojištěnci dané zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna neproplatí neoprávněně vyúčtovanou výši příspěvku,
 • v případě, že zaměstnavatel/OSVČ nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při autorizaci v rámci webové stránky, je zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a dále neposkytovat zaměstnavateli příspěvek.


Další kritéria programu 

 • zaměstnavatel musí zakoupit některé ze schválených sad pro samotestování, které musí být označeny značkou „C E“ vyjadřující, že testovací sada je v souladu s příslušnými požadavky stanovenými právními předpisy EU,
 • zaměstnavatel si musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestoval, včetně data testování a celkového výsledku testování, aby mohl po skončení měsíce podat žádost o příspěvek, žádosti o příspěvek předchází autorizace, kdy zaměstnavatel/OSVČ schvaluje podmínky poskytování příspěvku a zajišťuje si přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes heslo zaslané do datové schránky,
 • cílovou skupinou jsou zaměstnanci a OSVČ. Za zaměstnance je v tomto kontextu považován každý, kdo má se zaměstnavatelem uzavřen jakýkoliv pracovněprávní vztah (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a plynou mu příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmu a z těchto příjmů jsou prováděny zákonné odvody na veřejné zdravotní pojištění a má oprávnění být na pracovišti. Zaměstnancem je také zaměstnanec agentury práce dočasně přidělený k jinému zaměstnavateli.
  Příspěvek bude zaměstnanci hrazen prostřednictvím zaměstnavatele nebo OSVČ, jež jsou definováni v Mimořádném opatření. Program se nevztahuje na zaměstnance ve školství, kteří jsou testování dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. 12. 2021.

PCR testy

V rámci preventivního programu úhrady samotestů u zaměstnavatelů a OSVČ bude z důvodu zachování objektivního přístupu ke všem zaměstnavatelům uvedeným v Mimořádném opatření, hrazen i příspěvek na RT-PCR laboratorní testy, provedené poskytovatelem zdravotních služeb, pokud se zaměstnavatel/OSVČ rozhodne testovat tímto typem testu namísto antigenních testů.

Podmínky

 • na příspěvek z fondu prevence není ze zákona nárok,
 • zaměstnavateli/OSVČ bude v rámci programu poskytován pouze jeden typ příspěvku, tzv. na antigenní testování nebo na RT-PCR testy. Souběh příspěvků nebude možný.
 • max. výše příspěvku na jeden test činí 60 Kč vč. DPH, v případě nižších skutečných pořizovacích nákladů na jeden test pak maximální výše příspěvku odpovídá pořizovací ceně testu,
 • interval na jednoho zaměstnance bude max. 2 testy/kalendářní týden,
 • zaměstnavatel/OSVČ je povinen sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků,
 • příspěvek bude poskytován na základě uzavřené smlouvy,
 • v případě, že zaměstnavatel/OSVČ nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při uzavření smlouvy, je zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků, a dále neposkytovat zaměstnavateli příspěvek.
 • žadatel příspěvku může žádat o příspěvek pouze elektronicky, a to prostřednictvím aplikace my213, ve výjimečných případech lze podat žádost o příspěvek i v listinné podobě.

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 naleznete zde.