800 213 213

Основная информация для граждан Украины по вопросу оказания медицинских услуг

В Чешской Республике все медицинские учреждения обязаны оказывать неотложную помощь в любое время и любому лицу, независимо от наличия страхового полиса или разрешения на пребывание. Однако за оказание медицинских услуг взимается плата.

В сложившейся ситуации мы рекомендуем гражданам Украины получить визу для нахождения в Чехии. Для этого достаточно обратиться в Департамент убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел, где им будет выдана виза терпимости. В момент выдачи визы терпимости человек становится участником системы государственного медицинского страхования с полным доступом к медицинскому обслуживанию, которое оплачивает Чехия. 

Гражданин Украины, прибывший в Чехию, также может находиться в Чехии до 90 дней в качестве туриста без оформления визы. Тем не менее, во время пребывания в Чехии в качестве туриста необходимо оформить коммерческую туристическую страховку.

Если вы застрахованы в системе государственного медицинского страхования, если у вас есть коммерческая страховка или вы можете самостоятельно оплачивать лечение, то вы можете посетить в принципе любое медицинское учреждение.

Если у вас нет никакой медицинской страховки, и вы не можете оплачивать лечение самостоятельно, вы можете обратиться за неотложной (и другой) помощью в ближайшую больницу, предпочтительно в государственную.


Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb.

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, můžete pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat v nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní.

Оказание медицинской помощи в зависимости от вида разрешения на пребывание в Чехии 

Процедура получения документа о страховании держателем визы терпимости

Лицо, которому Министерство внутренних дел выдало визу терпимости, должно в течение 5 дней явиться в любое отделение компании VZP или другой медицинской страховой компании, наприклад RBP Медична страхова компанія и получить подтверждение о страховании. В случае, если человеку требуется неотложная помощь до получения подтверждения, мы рекомендуем предъявить действующий паспорт и выданную визу терпимости.

ПМЖ/Трудоустроенный в Чехии / Убежище / Просители дополнительной защиты – человек является участником системы государственного медицинского страхования, имеет карту застрахованного и получает полную компенсацию за медицинское обслуживание.

Виза терпимости – человек является участником системы государственного медицинского страхования с момента выдачи визы, имеет бумажный документ и получает полную компенсацию за медицинское обслуживание.

Просители убежища – участие в системе государственного медицинского страхования с момента подачи заявления; с этого момента медицинское обслуживание предоставляется человеку в полном объеме.

Просители убежища/дополнительной защиты в учреждении Министерства внутренних дел – человеку предоставляется только неотложная медицинская помощь, оказываемая в учреждениях, входящих в систему Министерства внутренних дел.

Страхование в другой стране ЕС – вспомогательное участие в системе государственного медицинского страхования, имеет Европейскую страховую карту, предоставляется необходимое или полное медицинское обслуживание.

Турист – в течение 90 дней в Чехии необходимо оформить собственную коммерческую медицинскую страховку, и объем предоставляемых медицинских услуг определяется типом страховки. Такое страхование обычно можно оформить онлайн.

Долгосрочное пребывание более 90 дней – необходимо оформить собственную коммерческую медицинскую страховку, а спектр предоставляемых медицинских услуг является комплексным.

Ребенок, рожденный в Чехии у матери с разрешением на долгосрочное пребывание – участие в системе государственного медицинского страхования до двухмесячного возраста; затем необходимо оформить коммерческую медицинскую страховку. В течение первых двух месяцев медицинское обслуживание предоставляется в полном объеме.

В случае возникновения дополнительных вопросов об оказании медицинской помощи гражданам Украины звоните на номер 1221 с чешских СИМ-карт, цифра 8; или на номер +420 226 20 1221, цифра 8, с СИМ-карт, выданных за пределами Чехии. Операторы говорят и на украинском языке.

Операторы RBP:      номер      +420 800 213 213


Poskytovaná zdravotní péče dle druhu pobytu v ČR 

Postup získání dokladu o pojištění pro držitele víza za účelem strpění

Osoba, které je Ministerstvem vnitra přiznáno vízum za účelem strpění pobytu, by se měla za cca 5 dní dostavit na pobočku některé zdravotní pojišťovny, například RBP, zdravotní pojišťovny, kde obdrží potvrzení o pojištění.

V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu.

Trvalý pobyt/zaměstnání na území ČR / Azyl / Žadatelé o doplňkovou ochranu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Strpění pobytu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění od okamžiku vydání víza, má papírový náhradní doklad a je jí hrazena plná péče.

Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti, osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl/doplňkovou ochranu v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče, kterou poskytuje ministerstvo vnitra v rámci svých zařízení.

Pojištění v jiném státě EU – pomocná účast ve veřejném zdravotním pojištění, má Evropský průkaz pojištěnce, poskytována nezbytná nebo plná zdravotní péče.

Turistický pobyt – do 90 dnů na území ČR, je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je dán typem pojištění. Tato pojištění jde běžně sjednat online.

Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů – je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je komplexní.

Dítě narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem – účast ve veřejném zdravotním pojištění do 2 měsíců věku, dále je třeba sjednat komerční zdravotní pojištění, do 2 měsíců je osobě poskytovaná plná zdravotní péče.

V případě dalších dotazů k poskytování lékařské péče občanům Ukrajiny volejte 1221 z českých SIM karet, číslo 8; nebo na +420 226 20 1221, číslo 8, ze SIM karet vydaných mimo ČR. Operátoři mluví i ukrajinsky.

Kontakty na RBP:     operátoři: +420 800 213 213,    email: rbp@rbp213.cz