800 213 213

Informace pro poskytovatele v souvislosti s Covid19 1. srpna 2020

Informace z 01.08.2020
Navýšení úhrady hrazených služeb poskytovateli provozujícímu odběrové centrum na COVID-19

Dle ustanovení §20 odst. 6 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, náleží navýšení úhrady poskytovateli zdravotních služeb, který v průběhu roku 2020 provozoval odběrové centrum pro testování na onemocnění COVID-19. Navýšení úhrady závisí na umístění odběrového centra uvnitř nebo mimo vnitřní prostory poskytovatele a počtu provozovaných odběrových center.

Podmínky pro poskytnutí navýšení úhrady RBP, zdravotní pojišťovnou:

 • poskytovatel má platnou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb s RBP, zdravotní pojišťovnou
 • poskytovatel doručil vyplněné a podepsané Prohlášení poskytovatele o odběrových centrech, viz příloha,
 •  poskytovatel je k datu prohlášení uveden v Seznamu odběrových center na stránkách MZ ČR

Přílohy:
RBP_Prohlaseni_PZS_odberova_centra_2020.xlsx
RBP_Prohlaseni_PZS_odberova_centra_2020-vzor.pdf

Vyplněné a podepsané prohlášení oprávněným zástupcem poskytovatele zašlete do datové schránky RBP, zdravotní pojišťovny (edyadmh), nebo poštou na adresu ředitelství pojišťovny RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava.


Informace z 25.05.2020
V rámci zajištění dostupnosti péče a informovanosti našich pojištěnců o dosažitelnosti Vašich služeb si Vás dovolujeme vyzvat ke spolupráci a žádáme Vás o poskytnutí informací o aktuálním rozsahu Vámi poskytovaných zdravotních služeb. Za tímto účelem prosím vyplňte Kontaktní formulář SZP ČR pro poskytovatele, který rovněž naleznete na webu všech zdravotních pojišťoven a Svazu zdravotních pojišťoven. Evidence těchto údajů v reálném čase bude i vhodným podkladem pro případné úpravy vypořádání vzájemných závazků (poskytnutých zdravotních služeb) po skončení nouzového stavu a smluvního období.

Formulář je určen pro odbornosti:

 • Praktický lékař
 • Praktický lékař pro děti a dorost
 • Gynekolog
 • Stomatolog
 • Ambulantní specialista včetně logopedie
 • Fyzioterapeuty


RBP, zdravotní pojišťovna zároveň v souvislosti s aktuální situací postupně přijímá opatření ke zmírnění dopadu šíření Covid19:
(aktualizováno 25. 5. 2020)

1. Poskytování informací
Zřizuje se speciální emailová adresa covid19@rbp-zp.cz, na kterou je možné směrovat všechny dotazy PZS související s problematikou úhrad a smluvních vztahů.

2. Označování diagnóz
Pro označení případů COVID-19 prostřednictvím MKN-10 se vyčleňuje

 1. kód U07.1 – diagnóza potvrzena
 2. kód U69.75 – vykazován při identifikaci pacienta s podezřením COVID-19 laboratorně nepotvrzen


3. Laboratorní vyšetření
Poskytovatelé diagnostických služeb vykazují vyšetření vzorků při podezření na onemocnění COVID -19 prostřednictvím zdravotních výkonů:

 • 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU
 • 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)
 • 99945 – (VZP) Rychlotest pro onemocnění COVID – 19 (podmínkou nasmlouvání výkonu a jeho úhrady je příslušné technické a personální vybavení laboratoře)

Současně jsou vykazovány diagnózy:

 • HDG Z03.8 - Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
 • VDG U69.75 -Podezření na onemocnění COVID-19

Vyšetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění se provádí na doporučení hygienika a na základě indikace registrujícího všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, poskytovatele akutní lůžkové péče (dále jen „lékaře zdravotnického zařízení“).

Pokud by oprávněnou laboratoří byla stanovena laboratoř, která nemá s RBP uzavřen smluvní vztah, budou jí hrazené služby související s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 hrazeny v hodnotě shodné se smluvními laboratořemi.

Pokud je výše uvedené vyšetření pojištěnce provedeno na jeho žádost, bez doporučení hygienika a indikace lékaře zdravotnického zařízení, nejedná se o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pojištěnec si odběr i laboratorní test hradí sám.

4. Úhrada poskytovatelům primární péče
Výkon 01543 –Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče může být vykazován i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem.

RBP bude akceptovat vykazování tohoto výkonu praktickými lékaři pro děti a dorost v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem u všech pacientů.

5. Výše měsíčních předběžných úhrad
U poskytovatelů, kteří mají smluvně sjednanou měsíční předběžnou úhradu, nebude RBP tuto výši snižovat v návaznosti na aktuální produkci poskytovatele.

6. Péče v segmentu ambulantní specializované péče
RBP akceptuje vykazování výkonu cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, telekonference, videokonference, apod.) v případě, že je to s ohledem na aktuální situaci možné a tento postup neodporuje poskytování péče lege artis. O proběhlé konzultaci musí být proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Tím není dotčeno právo RBP provést revizi takto poskytnuté péče.

7. Pozastavení fyzických revizí

S účinností od 18. 3. 2020 až do odvolání se pozastavuje provádění fyzických kontrol revizními pracovníky RBP u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

8. Rozšíření počtu poskytovatelů, kteří mají nasmlouvané ECMO a výkonová úhrada ECMO

RBP již v současné době disponuje řadou poskytovatelů, kteří mají výkon 55227 nasmlouvaný. Z tohoto důvodu bude rozšiřovat smluvní síť pouze na základě individuálního posouzení žádosti konkrétního poskytovatele, nikoliv plošně.
Tato péče vykázaná v souvislosti s Covid19 bude hrazena výkonově.

9. Preskripce na základě elektronické konzultace

V případě, že o tom bude proveden záznam do zdravotnické dokumentace, je umožněna preskripce léčivých přípravků i na základě elektronické nebo telefonické konzultace lékaře s pacientem.

10. Pozastavení cíleného zvaní na screeningy

Pozastavuje se rozesílání cílených výzev ke screeningu rakoviny prsu, screeningu děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. 
Pozn.: obnoveno k 27.4.2020

11. Vykazování výkonu 00944 poskytovateli stomatologické péče

Dočasně je poskytovatelům stomatologické péče umožněno vykazovat s účinností od 1. března 2020 výkon 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře v případě realizace elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj. telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.) s úhradou ve výši 55 Kč. O proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
Výkon 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře je umožněno vykazovat i u pacientů do 18 let věku v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem.

12. Elektronické dokládání účasti na LPS

Poskytovatelům v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je umožněno pro účely vyúčtování roku 2019 zaslat potvrzení o účasti na lékařské pohotovostní službě i v elektronické podobě formou čestného prohlášení o splnění minimálního počtu služeb lékařské pohotovostní služby (LPS) za r. 2019, a to prostřednictvím e-mailové zprávy.

13. Lázně, ozdravovny

Z důvodu přijetí mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, kdy s platností od 19. 3. 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, se RBP, zdravotní pojišťovna, rozhodla prodloužit platnost návrhů na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, jež byly schváleny před platností krizových opatření vlády, tzn. nejpozději dne 23. 3. 2020, o 30 kalendářních dnů, nejdéle však do nejzazšího data pro zahájení péče. Lhůty stanovené v příloze č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb. musí být ovšem dodrženy.  Platnost návrhů  je prodloužena  v informačním systému zdravotní pojišťovny a  nebudou zasílány opakovaně s uvedením prodloužené platnosti.

14. Předepisování a schvalování zdravotnických prostředků

Tento postup je platný pro RBP, zdravotní pojišťovnu (dále jen „RBP“) a byl vydán v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a mimořádných organizačních opatření Vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Platnost tohoto opatření je omezena pouze na dobu trvání mimořádných opatření, nejpozději do konce nouzového stavu. RBP akceptuje níže uvedené postupy u poukazů vystavených v době platnosti nouzového stavu a bude je poskytovatelům následně i hradit.

Zdravotnické prostředky vydávané na poukaz bez schválení revizním lékařem:

 • RBP umožňuje všem svým smluvním partnerům v případě tzv. distančního vyšetření pacienta také vystavení poukazu, pokud je to nezbytné pro zajištění zdravotní péče.
 • V případě nutnosti se pojištěnec spojí se svým ošetřujícím lékařem (telefonicky, mailem apod.). Lékař po telefonické nebo elektronické konzultaci vystaví poukaz.
 • Na základě vzájemné domluvy mezi lékařem a pojištěncem je možné poukaz předat přímo lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků, nebo zaslat pojištěnci v elektronické podobě (scan, fotografie). Pokud není možné předání poukazu pojištěnci v elektronické podobě, lze jej zaslat poštou na domluvenou adresu.
 • Předepisující lékař informaci o způsobu odeslání poukazu zapíše do zdravotnické dokumentace pacienta.

Zdravotnické prostředky vydávané na poukaz, který je schvalován revizním lékařem:

 • Lékař odesílá zdravotní pojišťovně žádanku přes datovou schránku. Pokud lékař datovou schránku nemá, odesílá žádanku RBP poštou.
 • Rozhodnutí o schválení žádanky je následně odesíláno lékaři prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Lékař až poté vystaví pacientovi poukaz, na který doplní náležitosti schválení a dále postupuje jako u poukazu nepodléhajícího schválení revizním lékařem.


Veškeré dotazy prosím směřujte na email covid19@rbp-zp.cz


JUDr. Václav Janalík, MHA JUDr. Václav Janalík, MHA ředitel pro smluvní vztahy

PÁTEK 25.9. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít