800 213 213

Informace pro poskytovatele v souvislosti s Covid19 15. června 2021

Informace z 15.6.2021

Odměny za zdravotnické pracovníky v souvislosti s COVID-19

v souvislosti s připravovanou Kompenzační vyhláškou pro rok 2021 a nutností vyplacení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb informujeme tímto sdělením o postupu členských zdravotních pojišťoven při jeho realizaci.

U všech poskytovatelů, kteří měli nahlášené zdravotnické pracovníky u jednotlivých zdravotních pojišťoven, došlo k realizaci mimořádné odměny za rok 2020, (každá zdravotní pojišťovna se podílela na výplatě těchto odměn v konkrétním kraji podle svého koeficientu). RBP se týká pouze kraj MsK, kde je koeficient poměru počtu pojištěnců (Kkraj) 0,3 a ve Zlínském kraji 0,1. Protože část zdravotnických pracovníků nebyla řádně nahlášena (uvedena) ve Smlouvách mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb, přistoupilo MZ k tvorbě Kompenzační vyhlášky tak, aby bylo možné dodatečně zohlednit odměnu i pro ty zdravotnické pracovníky, kteří se podíleli na poskytování zdravotních služeb a nebyli nahlášeni ve stavu k 31.12.2020.

Pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří obdrželi odměnu za rok 2020 v plné výši podle správně nahlášeného počtu zdravotnických pracovníků a nic se od té doby nezměnilo platí, že není potřeba nic hlásit do zdravotní pojišťovny. Odměna má být pouze „saldem“, tj. doplatkem za nezaplacené pracovníky, nejedná se o „další samostatnou odměnu.

Pro všechny ostatní poskytovatele zdravotních služeb, kteří neobdrželi kompenzační platbu ve správné výši, protože neměli správně uvedený stav zdravotnických pracovníků, platí následující postup, který je potřeba realizovat nejdéle do 30. 6. 2021, na hlášení podané po tomto datu nebude brán zřetel pro výpočet doplatku odměny.

Postup při realizaci v případě, že údaje uvedené v platné Příloze č. 2 Smlouvy dosud neodpovídají stavu zdravotnického personálu:

Neprodleně, nejpozději však do 30. 6. 2021 zašlete všem smluvním zdravotním pojišťovnám písemně či e-mailem nebo přes Portál ZP žádost o aktualizaci Přílohy č. 2 smlouvy, která bude obsahovat:

 • IČO, IČZ, IČP, odbornost IČP
 • jmenný seznam zdravotnických pracovníků (jméno, příjmení, rodné číslo),
 • kategorie pracovníků -  S1, S2, S3 a S4 atd.,
 • typy pracovníků – X vedoucí pracoviště ,O ostatní pracovníci, atd. (případně školenec), kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, kteří byli zaměstnáni k 1. 6. 2021, a tento stav je platný i k 30. 6. 2021;
 • úvazek zdravotnického pracovníka;
 • kapacita pracovníka,
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých zdravotnických pracovníků;
 • datum nástupu, případně datum ukončení činnosti zdravotnického pracovníka na pracovišti.

Nahlášené aktualizované informace budou využité pro výpočet úhrady mimořádných odměn dle "kompenzační vyhlášky na rok 2021" (její definitivní text je prozatím v přípravě na MZ ČR).

Současně  si Vás dovolujeme požádat, abyste žádosti o dosmlouvání výkonů, případně další změny v Přílohách č. 2 administrované přes Portál ZP, v rámci urychlení schvalovacího procesu, nezasílali dříve než v srpnu 2021.

Informace z 22.1.2021

Informace pro poskytovatele lůžkové péče ke kódu OD 00795.

Informace pro lůžková zařízení 

Informace k očkování proti onemocnění COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2

Informace k očkování 

Informace z 9.11.2020

Informace pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb – screeningové POCT antigenní testy v souvislosti s onemocněním COVID-19

Určeno poskytovatelům zdravotních služeb (poskytovatelé dlouhodobé péče – odb. 9F9, 9H9; poskytovatelé domácí péče – odb. 925, 926) a poskytovatelům sociálních služeb - 913

V návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Usnesení Vlády ČR“) a Mimořádná opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, kterými se ukládá vybraným skupinám poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb (dále též jen „poskytovatel“) realizovat v pravidelných intervalech preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.

V návaznosti na výše uvedené došlo mezi všemi zdravotními pojišťovnami a distributorem Avenier a.s. k uzavření Smlouvy o zajištění komplexní dodávky a distribuce screeningových POC antigenních testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Zdravotní výkony:

Pro potřeby vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů jsou od 1. 11. 2020 zavedeny dva výkony:

 • 99946 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů,
 • 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty.

Podrobnosti výkonů: 

ODBORNOST: 999
OHODNOCENÍ: 206,08 Kč 
FREKVENCE: 6/měsíc

SMLUVNÍ PODMÍNKY: Prochází bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

 • PODMÍNKY: K výkonu se nevykazují výkony ošetřovatelské intervence a odběr biologického materiálu, ani vlastní screeningový POC antigenní test jako ZUM.
 • Ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, osobní ochranné prostředky, vyhodnocení testu, zápis do ISIN a zápis do zdravotnické dokumentace pacienta. Screeningové POC antigenní testy jsou poskytovateli dodávány prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven.

Zdravotnická dokumentace:

Poskytovatel realizující preventivní screeningové vyšetření prostřednictvím POC antigenních testů je povinen provedení testu zapsat do zdravotnické dokumentace pacienta.

V případě testování zaměstnanců a klientů (dále též „pojištěnec“), o kterých není vedena standardní zdravotnická dokumentace, vede poskytovatel evidenci realizovaných testů minimálně v rozsahu:

 • identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjemní, rodné číslo,
 • příslušnost pojištěnce ke konkrétní zdravotní pojišťovně,
 • datum a čas realizace testu,
 • výsledek vyhodnocení testu,
 • identifikace zdravotnického pracovníka, který odběr a vyhodnocení testu provedl – jméno a příjmení, podpis – v případě realizace testů pouze jednou osobou, lze identifikaci uvést souhrnně na každý list evidence,
 • identifikace použitého testu splňující kritéria dle Usnesení Vlády ČR pro možnost ověření, že byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním distributorem zdravotních pojišťoven.


Distribuce POC antigenních testů

Smluvní distributor zdravotních pojišťoven (Avenier a.s.) dodá screeningové POC antigenní testy, které splňují kvalitativní kritéria certifikace CE IVD, požadavek sensitivity více než 90 % a specificity více než 97 %, v první etapě poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb určených v Usneseních Vlády ČR a v Mimořádných opatřeních MZ ČR. Seznam poskytovatelů je uveden v příloze tohoto organizačního opatření.

Další případná dodávka antigenních testů bude ve druhé etapě realizována na základě požadavků (objednávek) poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb uvedených v Usneseních Vlády ČR a Mimořádných opatřeních MZ ČR a v příloze tohoto organizačního opatření, a to v minimálním počtu 100 objednaných ks (případně v násobku částky 100) screeningových POC antigenních testů zaslaných smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven na adresu: info@avenier.cz, případně na telefonickou linku: 800 11 22 33.

Objednávky poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb neuvedených v příloze tohoto organizačního opatření bude smluvní distributor zdravotních pojišťoven realizovat pouze se souhlasem zdravotních pojišťoven.

Poskytovatelé provádějící testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ve smyslu Mimořádných opatření MZČR jsou povinni vrátit pro daný účel nespotřebované, neporušené, nepoškozené a neotevřené balení screeningových POC antigenních testů smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven, a to při zachování podmínek správné distribuční a dovozní praxe ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a souvisejících právních předpisů.


Vykazování a úhrada výkonů u smluvních poskytovatelů hrazených služeb:

 • Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
 • Výkony 99946 a 99947 budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově.
 • Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 • RBP bude akceptovat technické vykazování výše uvedených výkonů poskytovatelů:
 • u odborností 913, 925 a 926 výhradně elektronickou formou dle platné metodiky a datového rozhraní, a to těmito způsoby:
 • Na dokladu 06, kde bude uvedeno IČP žádajícího pracoviště s lékařskou odborností, pokud v období testování existuje indikace tohoto pracoviště s lékařskou odborností žadatele.
 • Na dokladu 06, kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště, pokud v období testování neexistuje indikace pracoviště s lékařskou odborností. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947.
 • Na dokladu 05 – toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947.
 • u odborností 9H9, 9F9 na dokladu 02, kde je vykazována ostatní péče.


Vykazování a úhrada výkonů u nesmluvních poskytovatelů:

 • Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
 • Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Poskytovatel zašle zdravotní pojišťovně doklad o přiděleném IČZ a IČP z VZP včetně základních identifikačních údajů (bankovní spojení, sídlo, IČO).
 • Dle Mimořádných opatření MZ ČR jsou výkony testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů prováděny zaměstnancem poskytovatele, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel dle Mimořádných opatření MZ ČR uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb nebo o poskytování pracovně lékařských služeb.
 • Poskytovatel bude pod přiděleným IČZ a IČP vykazovat zdravotní pojišťovně výše uvedené výkony testování (99946, 99947). Za každý vykázaný výkon testování uznaný zdravotní pojišťovnou poskytovatel obdrží úhradu ve výši 206,08 Kč.
 • Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
 • Poskytovatel vykazuje výše provedené výkony testování na dokladu 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
 • Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.


Kontrola úhrady u smluvních i nesmluvních poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb:

V případě, že zdravotní pojišťovna zjistí u poskytovatele nesoulad mezi počtem smluvním distributorem dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947), je pojišťovna při vyúčtování oprávněna po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotní pojišťovně vykázány.

Informace z 1.8.2020

Navýšení úhrady hrazených služeb poskytovateli provozujícímu odběrové centrum na COVID-19

Dle ustanovení §20 odst. 6 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, náleží navýšení úhrady poskytovateli zdravotních služeb, který v průběhu roku 2020 provozoval odběrové centrum pro testování na onemocnění COVID-19. Navýšení úhrady závisí na umístění odběrového centra uvnitř nebo mimo vnitřní prostory poskytovatele a počtu provozovaných odběrových center.

Podmínky pro poskytnutí navýšení úhrady RBP, zdravotní pojišťovnou:

 • poskytovatel má platnou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb s RBP, zdravotní pojišťovnou
 • poskytovatel doručil vyplněné a podepsané Prohlášení poskytovatele o odběrových centrech, viz příloha,
 •  poskytovatel je k datu prohlášení uveden v Seznamu odběrových center na stránkách MZ ČR


Přílohy:
RBP_Prohlaseni_PZS_odberova_centra_2020.xlsx
RBP_Prohlaseni_PZS_odberova_centra_2020-vzor.pdf

Vyplněné a podepsané prohlášení oprávněným zástupcem poskytovatele zašlete do datové schránky RBP, zdravotní pojišťovny (edyadmh), nebo poštou na adresu ředitelství pojišťovny RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava.

RBP, zdravotní pojišťovna zároveň v souvislosti s aktuální situací postupně přijímá opatření ke zmírnění dopadu šíření Covid19:
(aktualizováno 25. 5. 2020)

1. Poskytování informací
Zřizuje se speciální emailová adresa covid19@rbp-zp.cz, na kterou je možné směrovat všechny dotazy PZS související s problematikou úhrad a smluvních vztahů.

2. Označování diagnóz
Pro označení případů COVID-19 prostřednictvím MKN-10 se vyčleňuje

 1. kód U07.1 – diagnóza potvrzena
 2. kód U69.75 – vykazován při identifikaci pacienta s podezřením COVID-19 laboratorně nepotvrzen

3. Laboratorní vyšetření
Poskytovatelé diagnostických služeb vykazují vyšetření vzorků při podezření na onemocnění COVID -19 prostřednictvím zdravotních výkonů:

 • 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU
 • 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)
 • 99945 – (VZP) Rychlotest pro onemocnění COVID – 19 (podmínkou nasmlouvání výkonu a jeho úhrady je příslušné technické a personální vybavení laboratoře)

Současně jsou vykazovány diagnózy:

 • HDG Z03.8 - Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
 • VDG U69.75 -Podezření na onemocnění COVID-19

Vyšetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění se provádí na doporučení hygienika a na základě indikace registrujícího všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, poskytovatele akutní lůžkové péče (dále jen „lékaře zdravotnického zařízení“).

Pokud by oprávněnou laboratoří byla stanovena laboratoř, která nemá s RBP uzavřen smluvní vztah, budou jí hrazené služby související s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 hrazeny v hodnotě shodné se smluvními laboratořemi.

Pokud je výše uvedené vyšetření pojištěnce provedeno na jeho žádost, bez doporučení hygienika a indikace lékaře zdravotnického zařízení, nejedná se o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pojištěnec si odběr i laboratorní test hradí sám.

4. Úhrada poskytovatelům primární péče
Výkon 01543 –Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče může být vykazován i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem.

RBP bude akceptovat vykazování tohoto výkonu praktickými lékaři pro děti a dorost v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem u všech pacientů.

5. Výše měsíčních předběžných úhrad
U poskytovatelů, kteří mají smluvně sjednanou měsíční předběžnou úhradu, nebude RBP tuto výši snižovat v návaznosti na aktuální produkci poskytovatele.

6. Péče v segmentu ambulantní specializované péče
RBP akceptuje vykazování výkonu cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, telekonference, videokonference, apod.) v případě, že je to s ohledem na aktuální situaci možné a tento postup neodporuje poskytování péče lege artis. O proběhlé konzultaci musí být proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Tím není dotčeno právo RBP provést revizi takto poskytnuté péče.

7. Pozastavení fyzických revizí

S účinností od 18. 3. 2020 až do odvolání se pozastavuje provádění fyzických kontrol revizními pracovníky RBP u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

8. Rozšíření počtu poskytovatelů, kteří mají nasmlouvané ECMO a výkonová úhrada ECMO

RBP již v současné době disponuje řadou poskytovatelů, kteří mají výkon 55227 nasmlouvaný. Z tohoto důvodu bude rozšiřovat smluvní síť pouze na základě individuálního posouzení žádosti konkrétního poskytovatele, nikoliv plošně.
Tato péče vykázaná v souvislosti s Covid19 bude hrazena výkonově.

9. Preskripce na základě elektronické konzultace

V případě, že o tom bude proveden záznam do zdravotnické dokumentace, je umožněna preskripce léčivých přípravků i na základě elektronické nebo telefonické konzultace lékaře s pacientem.

10. Pozastavení cíleného zvaní na screeningy

Pozastavuje se rozesílání cílených výzev ke screeningu rakoviny prsu, screeningu děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. 
Pozn.: obnoveno k 27.4.2020

11. Vykazování výkonu 00944 poskytovateli stomatologické péče

Dočasně je poskytovatelům stomatologické péče umožněno vykazovat s účinností od 1. března 2020 výkon 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře v případě realizace elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj. telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.) s úhradou ve výši 55 Kč. O proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
Výkon 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře je umožněno vykazovat i u pacientů do 18 let věku v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem.

12. Elektronické dokládání účasti na LPS

Poskytovatelům v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je umožněno pro účely vyúčtování roku 2019 zaslat potvrzení o účasti na lékařské pohotovostní službě i v elektronické podobě formou čestného prohlášení o splnění minimálního počtu služeb lékařské pohotovostní služby (LPS) za r. 2019, a to prostřednictvím e-mailové zprávy.

13. Lázně, ozdravovny

Z důvodu přijetí mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, kdy s platností od 19. 3. 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, se RBP, zdravotní pojišťovna, rozhodla prodloužit platnost návrhů na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, jež byly schváleny před platností krizových opatření vlády, tzn. nejpozději dne 23. 3. 2020, o 30 kalendářních dnů, nejdéle však do nejzazšího data pro zahájení péče. Lhůty stanovené v příloze č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb. musí být ovšem dodrženy.  Platnost návrhů  je prodloužena  v informačním systému zdravotní pojišťovny a  nebudou zasílány opakovaně s uvedením prodloužené platnosti.

14. Předepisování a schvalování zdravotnických prostředků

Tento postup je platný pro RBP, zdravotní pojišťovnu (dále jen „RBP“) a byl vydán v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a mimořádných organizačních opatření Vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Platnost tohoto opatření je omezena pouze na dobu trvání mimořádných opatření, nejpozději do konce nouzového stavu. RBP akceptuje níže uvedené postupy u poukazů vystavených v době platnosti nouzového stavu a bude je poskytovatelům následně i hradit.

Zdravotnické prostředky vydávané na poukaz bez schválení revizním lékařem:

 • RBP umožňuje všem svým smluvním partnerům v případě tzv. distančního vyšetření pacienta také vystavení poukazu, pokud je to nezbytné pro zajištění zdravotní péče.
 • V případě nutnosti se pojištěnec spojí se svým ošetřujícím lékařem (telefonicky, mailem apod.). Lékař po telefonické nebo elektronické konzultaci vystaví poukaz.
 • Na základě vzájemné domluvy mezi lékařem a pojištěncem je možné poukaz předat přímo lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků, nebo zaslat pojištěnci v elektronické podobě (scan, fotografie). Pokud není možné předání poukazu pojištěnci v elektronické podobě, lze jej zaslat poštou na domluvenou adresu.
 • Předepisující lékař informaci o způsobu odeslání poukazu zapíše do zdravotnické dokumentace pacienta.

Zdravotnické prostředky vydávané na poukaz, který je schvalován revizním lékařem:

 • Lékař odesílá zdravotní pojišťovně žádanku přes datovou schránku. Pokud lékař datovou schránku nemá, odesílá žádanku RBP poštou.
 • Rozhodnutí o schválení žádanky je následně odesíláno lékaři prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Lékař až poté vystaví pacientovi poukaz, na který doplní náležitosti schválení a dále postupuje jako u poukazu nepodléhajícího schválení revizním lékařem.

Veškeré dotazy prosím směřujte na email covid19@rbp-zp.cz.

JUDr. Václav Janalík, MHA JUDr. Václav Janalík, MHA ředitel pro smluvní vztahy

PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít