800 213 213

Ukončení studia a oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně 28. srpna 2019

Ukončení studia na střední škole
Pokud po úspěšném složení maturitní zkoušky dítě v řádném termínu nepokračuje ve studiu, platí za něj pojistné stát jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin za podmínky, že nebude vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje doba od dokončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné střední školy nebo vysoké školy. V tomto případě je relevantním dokladem pro zdravotní pojišťovnu potvrzení o studiu.

Ukončení studia na vysoké škole – nezaopatřené dítě nepokračuje v dalším studiu na VŠ
Po dokončení vysoké školy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje ještě kalendářní měsíc, v němž je řádně ukončeno studium na vysoké škole, bez ohledu na to, je-li v té době nezaopatřené dítě výdělečně činné, a dále následující kalendářní měsíc, pokud není vykonávána výdělečná činnost ani nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Ukončení studia na vysoké škole – nezaopatřené dítě pokračuje v dalším studiu na VŠ
Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se rovněž považuje doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát, mají povinnost oznámit zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na povinnost státu platit pojistné. Všechna oznámení se provádějí do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.

V případě nejasností a dalších otázek kontaktuje naši bezplatnou linku 800 213 213.

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

Teď je ten správný čas - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line