800 213 213

Antigenní testování u nesmluvních PZS PSS

Vykazování a úhrada výkonů u nesmluvních poskytovatelů:

  • Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
  • Nesmluvní poskytovatel musí být v souladu s Organizačním opatřením VZP ČR č. 50/2020 zařazený na seznamu poskytovatelů a následně na distribuční seznam společnosti Avenier a.s.
  • Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Poskytovatel zašle příslušné zdravotní pojišťovně doklad o přiděleném IČZ a IČP z VZP s uvedením odb. 913 včetně základních identifikačních údajů (bankovní spojení, sídlo, IČO) buď prostřednictvím emailu rbp@rbp-zp.cz nebo datovou schránkou edyadmh nebo prostřednitvím poštovní služby.
  • Dle Mimořádných opatření MZ ČR jsou výkony testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů prováděny zaměstnancem poskytovatele, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel dle Mimořádných opatření MZ ČR uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb nebo o poskytování pracovně lékařských služeb.
  • Poskytovatel bude pod přiděleným IČZ a IČP vykazovat zdravotní pojišťovně výše uvedené výkony testování (99946 – za pacienta, 99947 za zaměstnance). Za každý vykázaný výkon testování uznaný zdravotní pojišťovnou poskytovatel obdrží úhradu ve výši 206,08 Kč.
  • Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
  • Poskytovatel vykazuje výše provedené výkony testování na dokladu 05 nepravidelná péče dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947. RBP bude akceptovat i vykazování provedených testů v papírové formě na dokladu 05 společně s fakturou a zadá průvodní list dávky. Tyto doklady je možné zasílat buď poštou na adresu sídla RBP nebo je doručit na jakoukoliv pobočku. Pokud budete k vykazování požadovat další informace obraťte se na vedoucí oddělení úhrad pí. Košařovou, email: kosarova@rbp-zp.cz, tel. 596 256 213.
  • Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Tiskopis Vyúčtování výkonů nepravidelné péče
Tiskopis Průvodní list dávky č.
Tiskopis Faktura za dávky

PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít