800 213 213

Antigenní celoplošné testování antigenními testy

Informace k plošnému testování prostřednictvím antigenních testů dle Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14.12.2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2.

Určeno poskytovatelům zdravotních služeb.

Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14. 12. 2020 vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Plošné testování prostřednictvím antigenních testů dle výše uvedeného Mimořádného opatření je prováděno u všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR. Plošné testování prostřednictvím antigenních testů dle výše uvedeného Mimořádného opatření bude realizováno v garantované síti antigenních odběrových center (dále jen též „AOC“) a dále v sekundární síti u dalších poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC (viz níže).

Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci plošného testování osob vykazováno prostřednictvím VZP výkonu:

 • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

Podrobnosti výkonu: 
ODBORNOST:      999
OHODNOCENÍ:   350,72 Kč
FREKVENCE:        1 krát za 5 dní
PLATNOST OD:   v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
PLATNOST DO:   v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
PODMÍNKY:
výkon určen pro realizaci plošného antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN

Síť antigenních odběrových center – AOC – odb. 958
Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě antigenních odběrových center, provádějí testování prostřednictvím antigenních testů v souladu s výše uvedeným Mimořádným opatřením MZ ČR.

1.   Garantovanou síť antigenních odběrových center – AOC tvoří:

 • stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
 • stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
 • poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení do sítě poskytovatelů odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum a splňují níže uvedené podmínky pro samostatné pracoviště AOC.


      Podmínky pro samostatné pracoviště - antigenní odběrové centrum - AOC

 • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
 • provozní doba vyhrazená pro provádění antigenních testů v rozsahu:
       7 dní v týdnu, min. 10 hodin denně v AOC u poskytovatelů se současně nasmlouvanou odb. 955 - odběrové centrum
       7 dní v týdnu, min. 4 hodiny denně v AOC u poskytovatelů se současně nasmlouvanou odb. 957 - odběrové místo
       3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně u nově samostatně nasmlouvaných AOC - odb. 958 - AOC
 • je umožněna výjimka v provozní době po dobu vánočních svátků u všech AOC takto:
       24. prosince 2020 minimální rozsah provozní doby 4 hodiny
       25. prosince 2020 umožněn omezený provoz – minimální rozsah provozní doby nestanoven
       26. prosince 2020 minimální rozsah provozní doby 4 hodiny
       31. prosince 2020 minimální rozsah provozní doby 4 hodiny
         1. ledna 2021 umožněn omezený provoz – minimální rozsah provozní doby nestanoven
 • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu
 • AOC zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů na antigenní test
 • poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí k odběru a vyšetření
 • AOC má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení odběru a následné sdělení výsledků
 • při odběru vzorku budou dodržena stejná bezpečnostní opatření jako v případě odběru pro PCR
 • test musí být proveden s co nejmenší́ časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním testem
 • zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů) 
 • AOC bude vybaveno PC s připojením k internetu
 • AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení
 • poskytovatel bude vyvíjet svoji činnost v souladu s algoritmy testování, Mimořádnými opatřeními MZ ČR a platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID-19


2.    Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC tvoří 
       všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb:

 • kteří mají zájem podílet se na plošném testování osob dle výše uvedeného Mimořádného opatření,
 • kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení,
 • kteří zajistí testování prostřednictvím antigenního testu zdravotnickým pracovníkem.

       
     Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů hrazených služeb:

 • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
 • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 • Výkon je vykazován standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště) dle platné metodiky a datového rozhraní
 • Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy, bez zaslání žádosti pojišťovně
 • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
 • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.


     Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb:

 • Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
 • Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny. Poskytovatel zašle zdravotní pojišťovně doklad o přiděleném IČZ a IČP z VZP včetně základních údajů (bankovní spojení, sídlo, IČO) buď prostřednictvím emailu rbp@rbp-zp.cz nebo datovou schránkou edyadmh nebo prostřednictvím poštovní služby.
 • Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN ze dne 7. 12. 2020.
 • Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949.
 • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

RBP, zdravotní pojišťovna neprovádí rezervaci u poskytovatelů zdravotních služeb, pojištěnec si zajišťuje sám u jím zvolného poskytovatele.


PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít