800 213 213

Denní pojištění

Cestovní pojištění varianta Globus:

Rekreační sport (maximální délka pobytu 364 dny): běžná turistika nebo rekreační provozování běžných rekreačních sportů.

POJIŠTĚNEC RBP
EVROPA
SVĚT
Výše pojistného plnění léčebných výloh
100 000 000 Kč
100 000 000 Kč
do 18 let
10 Kč
29 Kč
nad 18 let
15 Kč
38 Kč


OSTATNÍ POJIŠTĚNCI
EVROPA
SVĚT
Výše pojistného plnění léčebných výloh
100 000 000 Kč
100 000 000 Kč
do 18 let
14 Kč
36 Kč
nad 18 let
20 Kč
46 Kč

Riziková  cesta (maximální délka pobytu 364 dny):
Málo rizikové výkonnostní sporty a činnosti.
Rekreační sportovní činnosti vyšší rizikovosti.
Vysoce rizikové výkonnostní sporty a činnosti.
Rekreační sportovní činnosti vysoké rizikovosti.
Zvlášť vysoce rizikové sporty a činnosti.

RIZIKOVÁ CESTA
EVROPA
SVĚT
Výše pojistného plnění

100 000 000 Kč
100 000 000 Kč
do 18 let
33 Kč
99 Kč
nad 18 let
51 Kč
129 Kč


Další připojištění lze sjednat jen k uvedenému základnímu pojištění léčebných výloh, a to Rekreační sport (maximální délka pobytu 364 dny):

Úrazové připojištění

Utrpí-li pojištěný za trvání pojištění úraz, pojišťovna poskytne pojistné plnění za dobu nezbytného léčení nebo za trvalé následky úrazu ve výši stanovené v pojistné smlouvě. Nárok na pojistné plnění vzniká přímo pojištěnému.
V případě úmrtí následkem úrazu je plněno pozůstalým.
Pozor – nezaměňovat s pojištěním léčebných výloh. Lékařské ošetření je uhrazeno v rámci pojištění léčebných výloh.


Odpovědnost za škodu

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou pojištěný při své cestě způsobil při činnostech běžných v občanském životě.

Jedná se o škody: na zdraví, na věci nebo finanční

Pojistné plnění lze poskytnout poškozenému, kterému pojištěný škodu způsobil. Pojištění se např. nevztahuje na odpovědnost za hmotnou škodu způsobenou v navštívené domácnosti a na škodu vzniklou v rámci podnikatelské činnosti.

Odcizení zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty. Jsou to věci, které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.

Pojištění se vztahuje na případy:
poškození nebo zničení věci živelní událostí,
poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,
odcizení věci vloupáním,
pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě.

TYP PŘIPOJIŠTĚNÍLIMIT PLNĚNÍ
LIMIT PLNĚNÍ
DENNÍ SAZBA PŘIPOJIŠTĚNÍ

Úrazové připojištění
nelze pro nebezpečné sporty
smrt úrazem
100 000 Kč
3 Kč
trvalé následky
200 000 Kč
nezbytná doba léčení
20 000 Kč
Odpovědnost za škodu
nelze pro nebezpečné sporty
zdraví
2 000 000 Kč
5 Kč
majetek
1 000 000 Kč
finanční
500 000 Kč
Odcizení zavazadel
nelze pro nebezpečné sporty
pojistná událost
20 000 Kč
10 Kč
věc
5 000 Kč

Jednotlivá rizika připojištění lze libovolně kombinovat s pojištěním léčebných výloh, pouze pro typ cesty Rekreační sport.