800 213 213

OSVČ bez povinnosti hradit zálohu do minimální výše za březen až srpen 2020 26. března 2020

V souvislosti se současnou krizí vyvolanou pandemií nového typu koronaviru byly schváleny změny v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, pro osoby samostatně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a pro zaměstnavatele.

  1. Pro osoby samostatně výdělečně činné je lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 stanovena nejpozději do 03.08.2020.
  2. Doplatek je splatný do 8 dnů po podání přehledu OSVČ, tedy nejpozději do 11.8.2020.
  3. Zálohu na pojistné do výše 2 352,- Kč neplatí osoba samostatně výdělečně činná za období březen 2020 až srpen 2020.
  4. OSVČ, která má povinnost k úhradě zálohy vyšší než 2 352,- Kč, může rozdíl nad tuto minimální částku za období březen 2020 až srpen 2020 uhradit až v rámci vypořádání přehledu za rok 2020.
  5. RBP, zdravotní pojišťovna nebude vyměřovat penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné u OSVČ, osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnavatelů za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020. Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné, které nebudou zaplaceny, vzniká za uvedené období nejdříve od 22. září 2020.
  6. Od hrazení pojistného nejsou zproštěny osoby bez zdanitelných příjmů ani zaměstnavatelé.
  7. V případě žádosti o bezdlužnost musí mít plátce pojistného uhrazeno veškeré splatné pojistné k datu vystavení potvrzení včetně penále. Od předepsání penále je zproštěn jen předpis pojistného za období od 3/2020 do 8/2020, a to do 21. 9.2020.

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít