800 213 213

Nárok na zdravotní péči po uplynutí 150 dní nekončí 25. srpna 2022

Potvrzení o zdravotním pojištění, které ukrajinští běženci získali na základě udělení víza dočasné ochrany, je totožné s dobou platnosti uděleného víza. Proto není nutné žádat o jeho výměnu nebo prodloužení.

Lékaři a poskytovatelé zdravotní péče tak i nadále občany z Ukrajiny ošetří po předložení tohoto dokladu Jeho platnost si pak mohou ověřit v aplikaci my213 (Ověření pojištění a EHIC | my213) nebo telefonicky na bezplatné lince 800 213 213.

Děti do 18 let a senioři 65 a více letí jsou po celou dobu platného víza automaticky státními pojištěnci, pojištění za ně hradí stát.

Pojištěnci ve věku od 18 do 64 let mají povinnost zdravotní pojišťovně oznámit, kdo je po uplynutí 150 dní od získaného víza za tyto občany plátcem!

Kdo za ukrajinské občany může hradit zdravotní pojištění

1/ Stát, např. za pojištěnce, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR, celodenně pečují o nezaopatřené dítě ve věku do 7 let, resp. o dvě a více dětí do 15 let nebo se připravují na své budoucí povolání studující na střední/vysoké škole) apod.

2/ Zaměstnavatel, a to na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce s příjmem vyšším než 10 000 Kč, nebo na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem od 3 500 Kč.

3/ Přímo ukrajinský občan, který se stane OSVČ (osobou samostatně výdělečně činnou) a začne na území ČR podnikat. V tomto případě musí zdravotní pojišťovně RBP doložit doklad o evidenci na finančním úřadu a bankovní spojení. Sám si pak musí platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč.

Pokud ukrajinský občan do žádné z výše uvedených kategorií nespadá,

má  povinnost hradit si po uplynutí 150 dnů od udělení víza zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) ve výši 2 187 Kč/měsíc. Povinností pojištěnce je nejen zdravotní pojištění uhradit, ale také tuto skutečnost RBP oznámit do 8 dnů od vzniku změny.   

V případě neuhrazení zdravotního pojištění vzniká vůči zdravotní pojišťovně vymahatelný nedoplatek!

Nahlášení potřebných údajů můžete provést pomoci formulářů, které naleznete v příloze, vyplníte a následně doručíte do RBP např e-mailem na rbp@rbp213.cz

Doporučujeme všem pojištěncům, aby si pravidelně aktualizovali své kontaktní údaje (telefon, e-mail, kontaktní adresu). Mohou tak učinit elektronicky, osobně, anebo písemně.  

Vaše RBP.