800 213 213

Informace ke způsobu vykazovaní distanční komunikace mezi poskytovatelem a pojištěncem 9. října 2020

V návaznosti na zkušenosti s distanční medicínou během jarního období epidemie onemocnění Covid19 je RBP, zdravotní pojišťovna i v současnosti připravena hradit zdravotní služby poskytnuté formou distančního kontaktu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pojištěncem. Konkrétně se jedná o následující možnosti:

1) Výkon 09957 telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem

Popis výkonu:

 • Jedná se o výkon videokonzultace pacienta s ošetřujícím lékařem, klinickým psychologem nebo klinickým logopedem vzdáleným přístupem.
 • Videokonzultaci může iniciovat jak pacient, tak lékař, klinický psycholog nebo klinický logoped.
 • Výkon lze využít v rámci dispenzární péče o pacienta nebo v případě změny zdravotního stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady, pokud není nutná nebo možná osobní návštěva ze závažných důvodů.
 • Výkon nelze užít v případě preventivní prohlídky.
 • Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci a jeho předmětem není objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.

Podmínky:

 • Podmínkou úhrady výkonu je fyzická přítomnost lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda ve zdravotnickém zařízení při jeho provádění, ve zdravotnické dokumentaci založené nebo zaznamenané čestné prohlášení pacienta/jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního kontaktu pacienta s lékařem, klinickým psychologem nebo klinickým logopedem a dále vzájemné odsouhlasení podmínek pro technické zabezpečení provádění výkonu a ochrany osobních údajů spolu s pacientem.

Pravidla pro vykazování výkonu:

U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost:

 • Výkon se neřadí mezi kapitační výkony, ale lze jej provádět jen u registrovaných pacientů.
 • Výkon nelze v případě zástupů provádět a vykazovat jako první vyšetření/kontakt v rámci nepravidelné péče.
 • S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543.

U ambulantních specialistů, klinických psychologů a klinických logopedů:

 • Výkon se vykazuje místo výkonu klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první prezenční klinické vyšetření.
 • S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících gynekologů 01543.

V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta je vždy nutné uvést důvod upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její obrazovou dokumentaci, event. slovní přepis hovoru, a uvést přesný čas spojení – tj. zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta čas začátku a konce videokonzultace.

Pozn.: Forma naplnění požadavku na uložení obrazové dokumentace je ponechána na úvaze poskytovatele, když minimální předpoklad naplnění tohoto požadavku představuje archivace snímku obrazovky probíhající videokonzultace, jednoznačně zachycující datum a přesný čas pořízení snímku a identifikaci uživatelských účtů obou stran.

Definice výkonu:

Čím výkon začíná:

Ověřením totožnosti pacienta, zaznamenáním časového údaje o začátku videokonzultace, sdělením důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou.

Obsah a rozsah výkonu:

Zjištění subjektivního stavu pacienta a cílené anamnézy. Vyhodnocení všech relevantních informací. Vysvětlení léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů. Formulace diagnosticko-terapeutického závěru. Poskytnutí odborné rady. Vystavení potřebných receptů, poukazů, žádanek, formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení. Určení data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace vzdáleným přístupem. Pořízení obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace.

Čím výkon končí:

Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta s uvedením důvodu upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou, zaznamenáním obsahu a výsledku videokonzultace, záznamem přesného času začátku a ukončení videokonzultace a uložením obrazové dokumentace, event. slovního přepisu proběhlé videokonzultace, do zdravotnické dokumentace.

Nositel výkonu:

 • L3 (lékař se specializovanou způsobilostí) – čas nositele = 15 min
 • K2 (klinický psycholog, klinický logoped) – čas nositele = 15 min

Přímo spotřebovaný materiál – PMAT: 0

Přímo spotřebované léčivé přípravy – PLP: 0

Přístroje:

 • PC, včetně příslušenství umožňující videokonzultaci

ZUM: ne

ZULP: ne

Body:

 • přímé 128
 • režijní 48
 • celkem 176


2) Výkon 01300 (VZP) – distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem

Určen výhradně pro praktické lékaře (pro dospělé i děti)

Podmínkou je, že:

 • se jedná o pojištěnce RBP registrovaného u daného poskytovatele zdravotních služeb
 • se jedná o konzultaci u pojištěnců, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace praktického lékaře o z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků a negativní epidemiologické anamnézy, kdy z epidemiologických důvodů není vhodná návštěva lékaře o z důvodu nařízené izolace či karantény pro onemocnění COVID-19
 • výkon je určen pro případy změny zdravotního stavu (akutní onemocnění, exacerbace chronické nemoci, potřeby sledování a kontroly zdravotního stavu, pro dispenzární péči, sledování zdravotního stavu v průběhu izolace či karantény
 • v rámci výkonu může být současně realizována preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
 • výkon 01300 (VZP) nenahrazuje výkon 09513 –Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
 • výkon není určen pro objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.
 • bude respektováno OF 1x/1pojištěnec/1 den, 6x/1 pojištěnec/čtvrtletí
 • ve zdravotnické dokumentaci bude řádný záznam, obsah komunikace

Pravidla pro vykazování výkonu

 • výkon se vykazuje mimo KKVP
 • k výkonu nelze vykázat
  • výkon 09513 –telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
  • výkon 01543 (VZP) – Epizoda péče/kontakt v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče
  • výkon 09557 –TELEMEDICÍNA-Videokonzultace vzdáleným přístupem
 • v případě realizace pouhé preskripce se výkon nevykazuje. RBP bude výkon 01300 bez nasmlouvání akceptovat u odb. 001 a 002 dle popsaných pravidel od 1.9.2020 do 31.12.2020

3) Distanční komunikace pro ambulantní psychiatry a klinické psychology

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR, v zájmu zajistit krizovou intervenci v nezbytných případech, umožňuje RBP od 5.10.2020 do odvolání vykazovat v odůvodněných případech u jednoho pojištěnce výkon 35050 – telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta v počtu až 3x/1 den, bez nutnosti žádat o změnu OF revizního lékaře

Podmínkou je, že

 • ve zdravotní dokumentaci bude řádný záznam, obsah komunikace, telefonní číslo pojištěnce
 • jde o pacienty, kteří se do ordinace z důvodu aktuální situace nemohou dostavit (akutní respirační onemocnění, izolace, karanténa, apod.), nebo jim to neumožňuje aktuální zdravotní stav, jedná se např. o osoby starší, polymorbidní, imunosuprimované, atd.
 • výkon nelze kombinovat v týž den s výkonem 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem
 • k výkonu se nevykazuje signální výkon 09543 – Signální výkon klinického vyšetření
 • k výkonu nelze v týž den vykázat žádné jiné zdravotní výkony daných odborností
 • výkon neslouží k objednání pacienta k vyšetření

4) Distanční komunikace pro adiktology

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR, v zájmu zajistit intervenci, kontrolu a edukaci  pacienta v nezbytných případech, umožňuje RBP od 5.10.2020 do odvolání vykazovat v odůvodněných případech výkon 38023 – minimální kontakt adiktologa s pacientem i v případě telefonické konzultace

Podmínkou je, že

 • ve zdravotnické dokumentaci bude řádný záznam, obsah komunikace, telefonní číslo pojištěnce
 • půjde o pacienty, kteří se do ordinace z důvodu epidemiologické situace nemohou dostavit (akutní respirační onemocnění, izolace, karanténa), nebo jim to neumožňuje aktuální zdravotní stav
 • nejde o první kontakt - výkon je určen pro telefonickou komunikaci adiktologa s pacientem, kterého má již ve své péči
 • výkon je prováděn na základě předchozí indikace lékaře se specializovanou způsobilosti v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo lékaře se zvláštní způsobilostí v oboru návykové nemoci
 • výkon nelze kombinovat v týž den s výkonem 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem
 • k výkonu nelze v týž den vykázat žádné jiné zdravotní výkony dané odbornosti
 • výkon neslouží k objednání pacienta k vyšetření
 • bude respektováno nastavené OF dle platného SZV - 2x/1 pojištěnec/1 den, 12x/1 pojištěnec/1 čtvrtletí

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line